ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės reglamentuoja NORDSTREET turimų Asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Įstatymo, Reglamento ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Šių Taisyklių tikslas – numatyti pagrindinius Asmens duomenų tvarkymo teisinius principus NORDSTREET veikloje. Šių Taisyklių privalo laikytis visi NORDSTREET dirbantys ir (arba) kitais teisėtais pagrindais veiklą vykdantys asmenys, kurie tvarko NORDSTREET turimus asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.
1.3. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Įstatymu, Reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų apsaugą.

2. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

2.1. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomų terminų reikšmės yra šios:
2.1.1. „Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.1.2. „Duomenų tvarkytojas“ yra NORDSTREET Partneriai, taip pat kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie NORDSTREET vardu tvarko Asmens duomenis.
2.1.3. „Duomenų tvarkymas“ yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.1.4. „Duomenų valdytojas“ yra NORDSTREET – juridinis asmuo, kuris nustato Duomenų subjektų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
2.1.5. „Duomenų subjektas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje užsiregistravo pateikdamas savo Asmens duomenis, taip pat bet kuris fizinis asmuo, sudaręs paslaugų teikimo arba kitą sutartį su NORDSTREET ir perdavęs jai savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi pagal šias Taisykles.
2.1.6. „NORDSTREET“ reiškia Duomenų valdytoją – UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuvos Respublika.
2.1.7. „Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://nordstreet.com.
2.1.8. „Įstatymas“ reiškia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
2.1.9. „Partneriai“ yra NORDSTREET Duomenų tvarkytojai – juridiniai asmenys, su kuriais Duomenų valdytojas nuolatos bendradarbiauja, siekdamas suteikti kokybiškas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, platformoje teikiamų paslaugų tiekėjais, patformos programavimo ir (ar) tobulinimo darbus atliekančiais paslaugų tiekėjais.
2.1.10. „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
2.1.11. „Sutikimas“ reiškia bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais Duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
2.1.12. „Taisyklės“ yra šios NORDSTREET asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
2.2. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Įstatyme ir Reglamente.
2.3. Taisyklės yra teisiškai privalomos tiek vidaus, tiek išorės lygiu.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

3.1. NORDSTREET tvarko šiuos Asmens duomenis, tokiais tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu:

Asmens duomenų kategorija Asmens duomenų tipai Asmens duomenų tvarkymo tikslai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracijos duomenys bei ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys dokumentai ir juose esantys Duomenys Vardas, pavardė, gyv. adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris. Paslaugų teikimas, Lietuvos Respublikos teisės aktuose NORDSTREET numatytų teisinių pareigų vykdymas, pavyzdžiui, informacijos perdavimas valstybės institucijoms, įstaigoms ir kitiems viešiesiems ir privatiems subjektams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenys tvarkomi pagal sudarytą sutartį bei tvarkyti Duomenis būtina, kad būtų įvykdyta NORDSTREET taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai).

4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, TVARKYMO IR SAUGOJIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1. NORDSTREET vykdomam Asmens duomenų tvarkymui taikomi bendrieji duomenų apsaugos principai, visų pirma, tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, ribotų duomenų saugojimo laikotarpių, duomenų kokybės, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos, duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo principai ir Duomenų saugumo užtikrinimo priemonės.
4.2. NORDSTREET tvarko Asmens duomenis pati arba turi teisę sudaryti Asmens duomenų tvarkymo sutartį su Duomenų tvarkytoju dėl dalies ar visų NORDSTREET veikloje naudojamų Asmens duomenų tvarkymo.
4.3. NORDSTREET tvarkomi Asmens duomenys tretiesiems asmenims ir Partneriams gali būti teikiami:
4.3.1. vienkartinio teikimo atveju – tik pagal duomenų gavėjo prašymą įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, nustačius teisėtą tikslą;
4.3.2. daugkartinio teikimo atveju – tik pagal NORDSTREET ir duomenų gavėjo sudarytą Asmens duomenų teikimo sutartį, kurioje nurodomas Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka, kurios atitinka pagrindinius šių Taisyklių principus.
4.4. NORDSTREET ketindama teikti Duomenis treteisiems asmenims ir (ar) Partneriams privalo apie tai informuoti Duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai Duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių Duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

5. NORDSTREET RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

5.1. NORDSTREET tvarkydama Duomenų subjektų Asmens duomenis, laikosi šių principų:
5.1.1. Duomenų subjektų suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo griežtai laikydamiesi Įstatymo, Reglamento, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių;
5.1.2. Duomenų subjekto Asmens duomenis tvarko ir renka sąžiningai, teisėtai ir šiose Taisyklėse nurodytais tikslais;
5.1.3. renkant ir tvarkant Asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjektų pateikti tų Duomenų, kurie nėra reikalingi;
5.1.4. Asmens duomenis saugo tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti, pasiekti.
5.2. Duomenų subjekto Asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys NORDSTREET darbuotojai ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
5.3. NORDSTREET stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
5.4. NORDSTREET gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų ir konfidencialumo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

6.1. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Praėjus teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytiems terminams, asmens duomenys yra iš karto pašalinami iš duomenų bazės.
6.2. Duomenų subjektui užsiregistravus Interneto svetainėje ir pateikus savo Asmens duomenis arba juos pateikus NORDSTREET buveinėje, NORDSTREET juos įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) metus nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo savo paskyroje, arba, jeigu Duomenų subjektas Duomenis pateikė NORDSTREET buveinėje ir nesusikūrė individualios paskyros Interneto svetainėje, ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) metus nuo paskutinio Duomenų subjekto kontaktavimo su NORDSTREET, nebent buvo gautas atskiras Duomenų subjekto sutikimas Duomenis saugoti ilgiau. Likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 8 (aštuonių) metų termino pabaigos, abiem minėtais atvejais Duomenų subjekto nurodytu elektroninio pašto adresu, telefonu ar SMS žinute yra išsiunčiamas paklausimas dėl to, ar Duomenų subjektas sutinka su tolesniu Duomenų tvarkymu. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, NORDSTREET ištrina visus su Duomenų subjektu susijusius Duomenis, taip pat ir paskyrą sistemoje, jeigu ji buvo sukurta.
6.3. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje arba šių Taisyklių 6.2 – 6.3 dalyse – ne ilgiau, nei tai yra būtina šių Taisyklių 3 dalyje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas turi teisę:
7.1.1. žinoti, kokie Asmens duomenys ir kokiu tikslu yra tvarkomi;
7.1.2. ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis;
7.1.3. papildyti neišsamius Asmens duomenis;
7.1.4. reikalauti, kad NORDSTREET ištrintų su juo susijusius Asmens duomenis;
7.1.5. reikalauti, kad NORDSTREET apribotų Asmens duomenų tvarkymą;
7.1.6. reikalauti, kad NORDSTREET perkeltų Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
7.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
7.1.8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, ir (ar) atšaukti savo Sutikimą.
7.2. Kai iš Duomenų subjekto renkami jo Asmens duomenys arba kai Duomenų subjektas paprašo įgyvendinti šių Taisyklių 7.1.1 p. nurodytą teisę, NORDSTREET Duomenų subjektui pateikia šią informaciją:
7.2.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama arba tvarkomi Asmens duomenys, taip pat Asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;
7.2.2. Asmens duomenų kategorijas;
7.2.3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
7.2.4. jei yra, Asmens duomenų gavėjus arba Asmens duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti Asmens duomenys, visų pirma, Duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
7.2.5. teisė prašyti NORDSTREET ištaisyti arba ištrinti Asmens duomenis ar apriboti su Duomenų subjektu susijusių Asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
7.2.6. kai Duomenų tvarkymas atliekamas NORDSTREET teisėto intereso pagrindu, teisėtus NORDSTREET arba trečiosios šalies interesus;
7.2.7. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
7.2.8. kai asmens duomenys renkami ne iš NORDSTREET, visa turima informacija apie jų šaltinius;
7.2.9. NORDSTREET kontaktinius duomenis, asmens duomenų pareigūno (jei jis yra) kontaktinius duomenis.
7.3. Kai NORDSTREET Asmens duomenis gauna ne iš Duomenų subjekto, ji privalo apie tai informuoti Duomenų subjektą prieš pradėdama tvarkyti Asmens duomenis.
7.4. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos gavus rašytinį jo prašymą, pateikiamą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, arba per atstovą, pateikiant atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Kartu su prašymu Duomenų subjektas ar jo atstovas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka patvirtintą jo kopiją arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis.
7.5. Duomenų subjektas turi teisę iš NORDSTREET gauti patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su Asmens duomenimis ir kita Taisyklių 7.2 p. nurodyta informacija. Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su savo Duomenimis, nustato, kad jo Duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į NORDSTREET, o ši nedelsdama duomenis patikrina ir Duomenų subjekto prašymu ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenis ir (arba) apriboja tokių Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.
7.6. Visi atsakymai Duomenų subjektui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. NORDSTREET nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Duomenų subjekto pasirinkimu. Už pakartotines Duomenų subjekto prašomas kopijas NORDSTREET gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį NORDSTREET patirtų Duomenų teikimo sąnaudų. Kai Duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.
7.7. Duomenų subjektui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, NORDSTREET įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
7.7.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
7.7.2. Duomenų subjektas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;
7.7.3. Duomenų subjektas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam NORDSTREET intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;
7.7.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
7.7.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
7.8. NORDSTREET Duomenų ištrynimą įgyvendina užšifruodama Duomenų subjektų Asmens duomenis taip, kad jų būtų neįmanoma atsekti ir nustatyti, kuriam asmeniui jie priklauso.
7.9. NORDSTREET yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama apriboti Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
7.9.1. Duomenų subjektas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį NORDSTREET gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;
7.9.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
7.9.3. NORDSTREET nebereikia Asmens duomenų šių Taisyklių 3 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
7.9.4. Duomenų subjektas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam NORDSTREET intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar NORDSTREET teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis;
7.9.5. NORDSTREET kyla pagrįstų abejonių dėl Duomenų subjekto pateiktų Duomenų teisingumo.
7.10. Kai Asmens duomenų tvarkymas yra apribotas pagal šių Taisyklių 7.8 p., tokie Asmens duomenys yra saugomi tol, kol bus ištaisyti arba ištrinti, o juos galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba jos valstybės narės viešojo intereso priežasčių.
7.11. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio Sutikimu grindžiamo Asmens duomenų tvarkymo iki Sutikimo atšaukimo teisėtumui.
7.12. NORDSTREET užtikrina, kad Duomenų subjektas turėtų teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė NORDSTREET, .zip arba .rar formatu, ir turi teisę persiųsti tuos Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui Duomenų subjekto prašymu ir nurodymu Taisyklių 7.12 p. esančiomis sąlygomis.
7.13. Duomenų subjektas turi teisę persiųsti apie jį turimus Duomenis kitam duomenų valdytojui, o NORDSTREET, kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
7.13.1 Duomenų tvarkymas yra grindžiamas Duomenų subjekto Sutikimu arba sutartimi;
7.13.2. Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
7.14. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą pagal Taisyklių 7.12 p., Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad NORDSTREET jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.
7.15. NORDSTREET gavusi Duomenų subjekto prašymą ar nurodymą iš Duomenų subjekto ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos NORDSTREET informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
7.16. NORDSTREET gali nepatenkinti Duomenų subjektų prašymų esant Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams, įskaitant, bet neapsiribojant, kai reikia užtikrinti:
7.16.1. NORDSTREET nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
7.16.2. viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;
7.16.3. vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
7.17. NORDSTREET privalo nedelsdama pranešti Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
7.18. NORDSTREET pastebėjusi kitų duomenų valdytojų netinkamą Reglamento ar Įstatymo laikymąsi duomenų apsaugos srityje, tokių valdytojų veiksmus gali apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą toliau nurodytu adresu:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6
09310 Vilnius
Tel. (8 5) 279 1445
Vieno langelio tel. (8 5) 271 2804
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

8.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju NORDSTREET nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai ji sužino apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus Duomenų subjektų Asmens duomenims.
8.2. Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Duomenų subjektų Asmens duomenims, NORDSTREET nepagrįstai nedelsdama praneša apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą Duomenų subjektui. Tokį pranešimą NORDSTREET Duomenų subjektui pateikia raštu turimais Duomenų subjekto kontaktiniais duomenimis.
8.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimo rimtumą ir pranešimo būtinybę vertina NORDSTREET, atsižvelgdama į pavojaus (sveikatai, gyvybei, nuosavybei, garbei ir orumui ir pan.) Duomenų subjektams lygį.

9. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

9.1. NORDSTREET įgyvendina ir užtikrina toliau apibūdinamas tinkamas organizacines ir technines priemones nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo:
9.1.1. organizacinės: šių Taisyklių sudarymas, jų vykdymo kontrolė, atsakingo asmens už duomenų apsaugą paskyrimas, vietos, kur yra saugomi Asmens duomenys, atskyrimas nuo viešai prieinamų vietų, darbuotojai tvarko Asmens duomenis pagal savo atliekamas pareigas ir yra supažindinami su šių Taisyklių turiniu;
9.1.2. techninės: antivirusinių programų naudojimas, patalpų signalizacijos įrengimas, sertifikuotos programinės įrangos naudojimas, slaptažodžių prisijungiant prie kompiuterių, kuriuose saugomi Asmens duomenys, reikalavimas, Duomenų talpinimas specialiuose duomenų talpinimo serveriuose.
9.2. Minėtos priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų Asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.
9.3. NORDSTREET dirbantys ir (arba) kitais teisėtais pagrindais veiklą vykdantys asmenys turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principas taip pat reiškia, kad asmenims, tvarkantiems Asmens duomenis, draudžiama juos atskleisti, išskyrus Reglamente numatytus a tvejus. Pareiga saugoti Asmens duomenis galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams neribotą laiką.

10. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

10.1. Naudodamasis NORDSTREET teikiamomis paslaugomis Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti Asmens duomenys būtų naudojami NORDSTREET rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdamas atskirame sutikime dėl Duomenų tvarkymo.
10.2. Duomenų subjekto galimybės gauti NORDSTREET siunčiamus rinkodaros pasiūlymus:
10.2.1. Apsilankęs NORDSTREET Interneto svetainėje Duomenų subjektas turi galimybę sutikti su NORDSTREET rinkodaros pasiūlymų gavimu;
10.2.2. Apsilankęs NORDSTREET fizinėje buveinėje ir išreiškęs savo sutikimą atskirame NORDSTREET pateikiamame lape dėl sutikimo NORDSTREET tvarkyti Asmens duomenis.
10.3. NORDSTREET taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti NORDSTREET siunčiamų pasiūlymų:
10.3.1. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti NORDSTREET siunčiamų pasiūlymų tokiame pasiūlyme Duomenų subjektui laiške paspaudus pateiktą NORDSTREET pasiūlymų atsisakymo nuorodą arba atsisakymo nuorodą paspausdamas Interneto svetainėje;
10.3.2. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo Duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu gali įgyvendinti ir informuodamas NORDSTREET paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.
10.4. Duomenų subjekto Duomenis NORDSTREET naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų Duomenų tretiesiems asmenims be atskiro Duomenų subjekto sutikimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Duomenų subjektas gali susipažinti su Taisyklėmis tiesiogiai kreipiantis NORDSTREET nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. gegužės 6 d.

Pavyko

  • Investuokite nuo100€
  • Vidutinė grąža 11.42%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu