SUTARTIS DĖL NAUDOJIMOSI „NORDSTREET“ PLATFORMA

SUTARTIS DĖL NAUDOJIMOSI „NORDSTREET“ PLATFORMA

Šią sutartį dėl naudojimosi „Nordstreet“ platforma (toliau – Sutartis) sudarė:

  • UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuva (toliau – Operatorius), ir
  • Naudotojas, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi Platforma (toliau – Naudotojas).
Naudodamasis Platformoje esančia informacija ir (arba) paslaugomis bei lankydamasis joje, Naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Sutartimi, ją perskaitė, suprato kiekvienos jos nuostatos turinį bei pasekmes ir niekieno neverčiamas, neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas ją pasirašė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą.
Naudotojas papildomai patvirtina, kad ši Sutartis visiškai atitinka jo tikruosius ketinimus ir tikrąją valią, Sutartis sudaryta nesant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Naudotojas galėjo pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šią Sutartį.
Naudotojui nesutinkant su šia Sutartimi, Naudotojas negali naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis.
Ši Sutartis reglamentuoja naudojimosi Platforma sąlygas, teisinius santykius tarp Naudotojų ir Operatoriaus, o taip pat tarp Naudotojų.
Visa Platforma bei jos turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Operatoriui. Naudotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Platformos ir Platformos tinklalapio turinio.
Platformoje Operatorius padeda Naudotojams pasiskolinti vieniems iš kitų ir elektroniniu būdu sudaryti sandorius. Platforma veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti ir asmenų, kurie nori paskolinti. Operatoriaus Platformoje skelbiama grąža iš paskolų palūkanų yra istoriniai duomenys, gali kisti nepriklausomai nuo Operatoriaus valios ir negarantuoja pajamų ateityje.
Operatorius nesuteikia Naudotojams garantijos, kad Paskolos bus grąžintos pagal jų sąlygas. Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir tobulina taikomą Rizikos Modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos Modelio kokybės, ir neprisiima Naudotojo patirtų nuostolių, jei Paskola suma ir kitos sumos nebus grąžintos. Naudotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolas.
Informacija ir duomenys apie Naudotoją Paraiškoje ir Aukcione yra pateikiamos pačių Naudotojų, todėl Operatorius nėra atsakingas už Naudotojų bei šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir neatsako Naudotojams už nuostolius, kurie kilo ar gali kilti dėl Naudotojo veiksmų, sprendimų ar sandorių, atliktų naudojantis informacija, pateikta šioje Platformoje.

1. Sąvokos
Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
1.1. Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Naudotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką (kurią Operatorius patvirtino) bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Finansuotojų (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas pateikė greičiausią Pasiūlymą (-us).
1.2. Bendrosios sąlygos – Paskolos bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.
1.3. Finansuotojas – Pasiūlymą per Platformą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje.
1.4. Naudotojas Platformos narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra arba Finansuotojas arba Paskolos gavėjas, sudaręs šią Sutartį, pagal Sutarties sąlygas užsiregistravęs Platformoje ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus.
1.5. Naudotojo kodas – Operatoriaus priskirtas unikalus kiekvieno registruoto Platformos naudotojo numeris, skirtas identifikuoti Naudotoją.
1.6. Naudotojo paskyra Naudotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Naudotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje, t.y. teikti Paraiškas ir Pasiūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Naudotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Operatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą.
1.7. Operatorius – UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuva.
1.8. Operatoriaus mokestis – atskiru Operatoriaus ir Paskolos gavėjo susitarimu nustatomas vienkartinis mokestis, kurį Paskolos gavėjas sumoka Operatoriui už Paskolos administravimą pagal šią Sutartį bei Paskolos sutartį iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo. Mokesčio dydis nustatomas kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į kredito riziką, Paskolos sumą, Paskolos sumos grąžinimo terminą bei kitas svarbias aplinkybes.
1.9. Palūkanos metinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Finansuotojui už Paskolos sumą ir kurią yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną.
1.10. Paraiška Platformoje Paskolos gavėjo pateiktas įpareigojantis viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį, parengtas pagal Paskolos gavėjo Platformoje užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Paskolos gavėjo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Operatorius.
1.11. Paraiškos administravimo mokestis – Naudotojo už Paraiškos nagrinėjimą Operatoriui sumokamas administravimo mokestis, kuris pateikus Paraišką Naudotojui nebėra grąžinamas.
1.12. Pasiūlymas Platformoje Naudotojo, kuris ketina skolinti pinigus Paraišką pateikusiam Naudotojui, pateiktas įpareigojantis sutikimas (akceptas) Paskolai, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas bei siekia sudaryti Paskolos sutartį pagal Paskolos gavėjo patvirtintą Paraišką.
1.13. Paslaugų įkainiai - Paskolos gavėjui taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Platformoje, įskaitant Operatoriaus mokestį.
1.14. Paskola arba Paskolos sutartis – per Platformą tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo (-jų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Paskolos davėjas (-jai) suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Palūkanos ir kt.). Naudotojams yra žinoma, kad visi bendru Naudotojų sutarimu sudaryti Paskolos sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Šalims turi privalomą galią. Paskolos sutartį sudaro tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei šio susitarimo pagrindu Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo Pasiūlymas (akceptas), bei Bendrosios sąlygos, kartu su visais papildymais ar pakeitimais, kurios šalys yra Specialiosiose sąlygose nurodyti Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas.
1.15. Paskolos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs Paraišką per Platformą ir kurio paraišką Operatorius patvirtino.
1.16. Paskolos suma – Finansuotojo (-jų) per Platformą paskolinta paskolos pinigų suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą Paraišką ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Finansuotojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius.
1.17. Paysera sąskaita – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė registruota adresu Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, administruojamoje sistemoje adresu www.mokejimai.lt/www.paysera.lt atidaryta unikali Naudotojo (atitinkamai Finansuotojo arba Paskolos gavėjo) sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Platformos yra naudojama Paskolos sumai pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. „Paysera LT“, UAB yra Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą funkcionavimą.
1.18. Platforma – Operatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu https://nordstreet.lt/.eu, kurios pagalba Paskolos gavėjai ir Finansuotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Operatoriaus, dalyvaudami Aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Platformos administratorius.
1.19. Reikalavimo teisės – Finansuotojo reikalavimo teisės į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Pasiūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su jomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.
1.20. Rizikos Modelis – Operatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės, kuriomis Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurių pagrindu Operatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui.
1.21. Skolos administravimo mokestis – Finansuotojui taikomas mokestis, kurį Finansuotojas moka Operatoriui už Paskolos gavėjų skolų (Paskolos sumos, Palūkanų, delspinigių ir kt.), kylančių iš ir (arba) susijusių su Paskolos sutartimi, administravimą ir išieškojimą.
1.22. Specialiosios sąlygos – tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei šio susitarimo pagrindu Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo Pasiūlymas (akceptas).
1.23. Sutartis – ši sutartis dėl naudojimosi „Nordstreet“ platforma, kurioje yra nurodytos naudojimosi Platformos sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Platforma bei Operatoriaus paslaugomis. Sutartis yra skirta reglamentuoti Platformos naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Platformoje, bei tarp Operatoriaus ir Naudotojų.

2. Naudotojo įsipareigojimai
2.1. Naudotojas įsipareigoja:
2.1.1. nevykdyti neteisėtų veikų Platformoje (įskaitant pinigų plovimą, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą ir kt.), su Operatoriumi ir kitais Naudotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės ir etikos principus;
2.1.2. pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją Operatoriui ir kitiems Naudotojams;
2.1.3. laikyti paslaptyje prisijungimo prie Platformos duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Naudotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Platformos duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Naudotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Naudotojo paskyrą išreikš tikrąją Naudotojo valią ir bus privalomi Naudotojui bet kokiu atveju (įskaitant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė sandorius Naudotojo vardu – paskolina ir/arba pasiskolino pinigus, kai Naudotojas savo noru atskleidė prisijungimo duomenis trečiajam asmeniu, elgėsi su šiais duomenimis nerūpestingai ir kt.);
2.1.4. nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save (sąskaitos numeris, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);
2.1.5. pakeisti prisijungimo prie Naudotojo paskyros duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;
2.1.6. nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų duomenų apie Naudotojus, išskyrus kiek tai susiję su Paskolos sutartimi;
2.1.7. be išankstinio raštiško Operatoriaus sutikimo Platformoje nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų;
2.1.8. neperduoti arba neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokių kitų kodų, failų, ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas;
2.1.9. be išankstinio raštiško Operatoriaus sutikimo neįtraukti į Platformą kitos (-ų) svetainės (-ių) nuorodos.
2.2. Operatorius turi teisę apriboti Naudotojo teisę naudotis Platforma, įskaitant ir visišką Naudotojo pašalinimą iš Platformos, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Operatorius mano esant būtina, įskaitant savo, kaip Operatoriaus teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Platformos besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba) kitų Naudotojų teises ir pareigas.
2.3. Visais atvejais, Operatorius turi teisę sustabdyti Naudotojo registraciją Platformoje ir (arba) jį pašalinti iš Platformos, jeigu:
2.3.1. Naudotojas nevykdo savo pareigų ir (arba) įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (arba) nepilną informaciją;
2.3.2. Naudotojo elgesys su kitais Naudotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės ir etikos principų;
2.3.3. egzistuoja pagrįstas įtarimas, kad Naudotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.
2.4. Visais atvejais, kai Operatorius turi pagrindo manyti, kad Naudotojas pateikia neteisingą informaciją apie save ir (arba) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Operatorius turi teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

3. Naudojimasis platforma ir investavimas
3.1. Asmuo, norintis naudotis Platformos paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Platformos Naudotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Pasiūlymus ir Paraiškas.
3.2. Pirminės registracijos metu Naudotojas susikuria savo Naudotojo paskyros unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.3. Platformos teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti Naudotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Sutartimi.
3.4. Kiekvieną kartą, kai Naudotojas nori vykdyti veiksmus Platformoje, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.5. Naudotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Sutartimi, ji yra laikoma sudaryta. Šalys susitaria, kad Naudotojo atlikti veiksmai registruojantis Platformoje ir sutinkant su šia Sutartimi, Specialiosiomis sąlygomis (Pasiūlymu, Paraiška), Bendrosiomis sąlygomis ir kitais susitarimais, bei registruojantis Platformoje nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Naudotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuką „sutinku“, Naudotojo kodas, SMS žinutės išklotinė, Naudotojo Paysera sąskaitos išklotinė, Naudotojo ar Platformos elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Platformos išrašas apie Naudotojo veiksmus Naudotojo paskyroje Platformoje) yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu teisės aktuose įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška bei Pasiūlymas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.
3.6. Naudotojui užsiregistravus Platformoje, Operatorius visus pranešimus, skirtus Naudotojui, siunčia Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu. Naudotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo. Naudotojas įsipareigoja kiekvieną dieną reguliariai tikrinti Operatoriui nurodytą savo elektroninio pašto adresą ir prisiima visas rizikas susijusias su tuo, kad ne dėl Operatoriaus kaltės Operatoriaus išsiųsti pranešimai laiku nepateks į Naudotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir Naudotojas dėl bet kokių kitų priežasčių jų negaus ir (arba) neperskaitys.

4. Naudotojo identifikavimas
4.1. Naudotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir (arba) Finansuotoju visų pirma privalo būti identifikuojamas.
4.2. In order to execute due identification of the User, the User shall be obliged to create the User’s Paysera account or link the existing User’s Paysera account with the Platform.
4.3. Tam, kad Naudotojas būtų tinkamai identifikuotas, Naudotojas privalo sukurti Naudotojo Paysera sąskaitą arba su Platforma susieti jau turimą Naudotojo Paysera sąskaitą.
4.4. Naudotojas šia Sutartimi suteikia teisę ir įgaliojimus Operatoriui tvarkyti jo Naudotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas su tikslu Finansuotojo vardu pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Paskolos gavėjui ir (arba) Operatoriui ir iš Paskolos gavėjo pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Finansuotojui ir (arba) Operatoriui.
4.5. Naudotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir (arba) Finansuotojo ir (arba) vykdyti visas kitas operacijas Platformoje.

5. Paskolos suma, palūkanos, terminas ir paraiška
5.1. Paskolos sutartis sudaroma Platformoje vykstančių Aukcionų metu: kai Naudotojas pateikia Paraišką (Ofertą), kuri yra patvirtinta Operatoriaus, ir Aukciono metu Finansuotojas pateikia Pasiūlymą (Akceptą) ir, sutapus Paraiškos ir Pasiūlymo (Specialiosios sąlygos) esminėms sąlygoms, bei Naudotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis, yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės Paskolos sutarties sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir Paskolos terminas.
5.2. Naudotojas pildydamas Paraišką privalo nurodyti Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą, kuriam nori skolintis.
5.3. Naudotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo į Operatoriaus nurodytą mokėjimo sąskaitą pervesti 250 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų) Paraiškos administravimo mokestį, kuris pateikus Platformoje Paraišką Naudotojui nebėra grąžinamas.
5.4. Paskolos sumai taikomi reikalavimai:
5.4.1. Paskolos sumos per Platformą yra suteikiamos ir gaunamos eurais;
5.4.2. Operatorius turi teisę rekomenduoti Naudotojui sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Naudotojas nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti.
5.5. Palūkanoms taikomi reikalavimai:
5.5.1. Naudotojas, inicijuodamas Aukcioną, nustato Paskolos sutarties Palūkanas;
5.5.2. Operatorius turi teisę rekomenduoti Naudotojui sumažinti arba padidinti Palūkanas. Jeigu Naudotojas nesumažina arba nepadidina savo nurodytų Palūkanų dydžio, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti;
5.5.3. Finansuotojai, teikdami Pasiūlymus Aukcione, skolina tokiomis Palūkanomis, kurias nurodė Paskolos gavėjas;
5.5.4. Paskolos gavėjui praleidus Palūkanų mokėjimo terminą Operatorius gali skaičiuoti padidintas Palūkanas pagal Platformoje ar Paskolos sutartyje nurodytus dydžius.
5.6. Naudotojas, turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir (arba) ilgesnis negu Operatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos terminai.
5.7. Naudotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Naudotojo nurodytą Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą, bus atvaizduotas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Naudotojas ir kita svarbi informacija.
5.8. Naudotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Platformoje užpildyti formą ir pateikti:
5.8.1. finansinės atskaitomybės dokumentus, patvirtintus Naudotojo vadovo ir finansininko parašais, Operatoriaus pasirinkimu už praėjusius finansinius metus, paskutinius 12 mėnesių ar kitokį laikotarpį;
5.8.2. banko sąskaitų išrašus už paskutinius 12 mėnesių ar atskiru Operatoriaus pritarimu kitokį laikotarpį;
5.8.3. nustatyta tvarka išreikštą sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis;
5.8.4. nustatyta tvarka išreikštą sutikimą dėl Naudotojo, jo vadovų, kitų organų narių ir dalyvių asmens duomenų tvarkymo;
5.8.5. Naudotojo kontaktinę informaciją (vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas, kontaktai, kt.);
5.8.6. duomenis apie planuojamą įkeisti nekilnojamąjį turtą;
5.8.7. Naudotojo „Mano Creditinfo“ ataskaitą iš svetainės https://www.manocreditinfo.lt/.
5.9. Naudotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, atskiru Operatoriaus paklausimu, privalo Platformoje užpildyti formą ir pateikti:
5.9.1. duomenis apie turimą turtą;
5.9.2. duomenis apie Naudotojo akcininkus ir jų turimas akcijų dalis, galutinius naudos gavėju;
5.9.3. duomenis apie nekilnojamojo turto hipoteką;
5.9.4. kitus Operatoriaus prašomus pateikti duomenis.
5.10. Naudotojui, užpildžius formą, yra automatiškai Platformos sugeneruojama Paraiška, kurią Naudotojas privalo patvirtinti elektroniniu būdu. Paraiška laikoma įpareigojančiu pasiūlymu visiems Naudotojas, o Paskolos gavėjui ją patvirtinus elektroniniu būdu ir Operatoriui ją patvirtinus, Aukcionas laikomas pradėtu.
5.11. Operatorius, gavęs patvirtintą Paraišką, ją vertina ir turi teisę:
5.11.1. patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;
5.11.2. tais atvejais, kai pateikta informacija nėra tiksli ir (arba) jeigu Operatorius nori gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Operatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo nurodytais kontaktais ir telefonu gauti trūkstamą informaciją;
5.11.3. tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška pateikė melagingą, neteisingą ir (arba) nepilną informaciją, Paskolos gavėjas pagal pateiktus duomenis neatitinka Operatoriaus patvirtintų Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijų ir (arba) visais kitais atvejais, Operatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir netalpinti jos į Aukciono skiltį;
5.11.4. tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Operatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir (arba) Palūkanos, ir (arba) Paskolos terminas, yra sugeneruojama nauja Paraiška ir Naudotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Naudotojas turi teisę naujos Paraiškos nepatvirtinti. Tokiu atveju, Operatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir nepatalpinti jos į Aukciono skiltį.
5.12. Kai Paraiška yra Operatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį Paraiškoje nurodytam, tačiau ne ilgesniam negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui. Operatoriui patvirtinus Paraišką ir ją perkėlus į Aukciono skilti ir suėjus ne mažiau kaip pusei Paraiškoje nurodytam Aukciono terminui, Operatorius turi teisę rekomenduoti Naudotojui sumažinti Paskolos sumą. Naudotojui sutikus sumažinti Paskolos sumą, Operatorius sumažina Paskolos sumą. Paskolos suma negali būti mažinama likus mažiau kaip 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki Paraiškoje nurodytos Aukciono pabaigos.
5.13. Jeigu Finansuotojai pateikia Paraišką atitinkančius Pasiūlymus anksčiau, negu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį, Aukcionas laikomas įvykusiu ir baigtu. Tuo atveju, kai Operatorius leidžia, Naudotojas gali pats nustatyti Aukciono trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
5.14. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių s antykių, susijusių su Paskolos suma, Paskolos gavėjui, Finansuotojui ir (arba) Operatoriui, nebent yra iš anksto nurodoma, jog Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliais etapais, kol bus surinkta visa Paskolos suma.
5.15. Operatorius negali būti laikomas pažeidusiu savo įsipareigojimus, jeigu Aukcionas neįvyksta.
5.16. Patalpinęs Paraišką į Aukciono skiltį Operatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – registruotos buveinės adresas, veiklos adresas, veiklos sritis, finansines ataskaitas, darbuotojų skaičių, duomenis apie Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę, bei kitą informaciją, kurios protingai reikia Paskolos gavėjams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Pasiūlymus.
5.17. Finansuotojai turi papildomą galimybę užduoti Paskolos gavėjui klausimus, kurie kartu su atsakymais matomi visiems Naudotojams. Aukciono metu Paskolos gavėjas taip pat gali atskleisti Platformoje juridinio asmens kodą ar pavadinimą.
5.18. Aukciono metu kiekvienas Naudotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Pasiūlymus.
5.19. Aukciono metu Finansuotojai gali teikti Pasiūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau negali siūlyti mažesnių ir (arba) didesnių Palūkanų, nei nustatė Paskolos gavėjas. Finansuotojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei 100 Eur, o siūloma visa suma lygiai dalintis iš 20 gaunant sveiką skaičių. Finansuotojo siūloma pagrindinė Paskolos sumos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos.
5.20. Finansuotojas negali siūlyti skolinti daugiau negu yra lėšų jo Paysera sąskaitoje. Finansuotojui Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo Paysera sąskaitoje esanti atitinkama suma yra rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.
5.21. Finansuotojas, pateikęs Pasiūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, kad jis sutinka su Paraiškos sąlygomis, t.y. paspausdamas mygtuką „sutinku“ pateikia oficialų sutikimą sudaryti Paskolos sutartį (akceptas). Pasiūlymas yra neatšaukiamas ir nekeičiamas. Pasiūlymas galioja iki Aukciono pabaigos.
5.22. Finansuotojas, patvirtinęs Pasiūlymą, negali teikti naujo Pasiūlymo iš rezervuotos sumos ir (arba) pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus, kai Aukcionui neįvykus Operatorius panaikina rezervaciją.
5.23. Operatorius panaikina Finansuotojo lėšų rezervavimą, kai (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos gavėjas laiku neatlieka veiksmų, būtinų Paskolos sumai išmokėti, arba (iii) kitais šios Sutarties atvejais. Tokiu atveju Finansuotojas gali laisvai disponuoti savo Paysera sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota jo lėšų suma.
5.24. Operatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Paraišką ir (arba) Pasiūlymą.

6. Paskolos sutarties sudarymas
6.1. Finansuotojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai sukūręs savo Paysera sąskaitą ir turėti savo Paysera sąskaitoje piniginių lėšų. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) Pasiūlyme nurodytą sumą iš Finansuotojo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą.
6.2. Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Finansuotojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcioną laimi tie Finansuotojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba momento, kuomet Paraiška bus užpildyta visu šimtu procentų, greičiau nei kiti Finansuotojai pateiks savo Pasiūlymus, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.
6.3. Operatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Pasiūlymus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal Platformos laiką.
6.4. Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t.y. Aukcioną laimi pirmiau Pasiūlymus pateikę Finansuotojai. Pasiūlymo Finansuotojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.
6.5. Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Paraiškos pagrindu Paskolos sutartis nesudaroma, jeigu nuo Aukciono pradžios dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį nėra pateikta Pasiūlymų visai Paraiškos sumai, nebent yra iš anksto nurodoma, jog Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliais etapais, kol bus surinkta visa Paskolos suma.
6.6. Pasibaigus Aukcionui, Platforma išsiunčia pranešimus Naudotojams apie Aukciono rezultatus, nurodydama Aukcioną laimėjusius Naudotojus bei Pasiūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos sutartys.
6.7. Pasibaigus Aukcionui, Operatorius atlieka šiuos veiksmus: (i) priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Operatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką, (iii) gavęs iš Paskolos gavėjo visus įrodymus dėl Paskolos užtikrinimo priemonių, įskaito lėšas iš Finansuotojo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
6.8. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) Skolos administravimo mokestį iš Finansuotojo Paysera sąskaitos Operatoriui.
6.9. Aukcionui pasibaigus, Naudotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją. Naudotojai galės būti identifikuojami nurodant Naudotojo vardus ir (arba) kodus, ir (arba) tikrus vardus pavardes.

7. Dalinis finansavimas
7.1. Naudotojas teikdamas Paraišką gali pasirinkti visą Paskolos sumą rinkti keliais etapais. Tokiu būdu Operatoriui patvirtinus Paraišką Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliomis dalimis, kol bus surinkta visa planuojama Paskolos suma. Po kiekvieno finansavimo etapo Operatorius sustabdo Aukcioną, Finansuotojų vardu sudarydamas Paskolos sutartį. Vėlesniuose finansavimo etapuose Operatorius atnaujina Aukcioną, sudarydamas galimybę Finansuotojams investuoti į likusią Paskolos dalį.
7.2. Finansuotojas investuodamas į pirmąjį Aukciono etapą turi teisę investuoti ir į kitus. Visi Finansuotojai pagal sudarytas Paskolos sutartis laikomi pirminę hipoteką turintys kreditoriai į įkeistą turtą, nurodytą Paraiškoje.
7.3. Paskolos gavėjui viename iš etapų nepavykus surinkti užsibrėžtos Paskolos sumos, likusi nesurinkta dalis yra perkeliama į kitą etapą (jeigu tai nėra paskutinis finansavimo etapas), ir yra sudaroma Paskolos sutartis surinktai Paskolos sumai. Jeigu Paskolos gavėjui nepavyko surinkti užsibrėžtos Paskolos sumos paskutiniame finansavimo etape, Paskolos sutartis sudaroma tai sumai, kuri buvo surinkta per paskutinį finansavimo etapą. Tokiu atveju Aukcionas laikomas sėkmingai pabaigtu ir Paskolos gavėjui yra pervedama per paskutinį etapą surinkta Paskolos suma, sudarant paskutiniąją Paskolos sutartį.

8. Mokėjimai pagal Paskolos sutartį
8.1. Paskolos gavėjas moka Paskolos sumą ir Palūkanas, ir kitus mokesčius pagal patvirtintą Paskolos grąžinimo grafiką.
8.2. Palūkanos nuo Paskolos sumos skaičiuojamos nuo tos dienos (imtinai), kurią Paskolos suma išmokama į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą arba į tokią kitą sąskaitą (ar sąskaitas), kurią (kurias) Paskolos gavėjas raštu nurodo Operatoriui iki Paskolos sumos išmokėjimo.
8.3. Paskolos gavėjo mokama suma susidaro iš: Finansuotojams grąžinamos Paskolos sumos, Palūkanų, netesybų ir kt. mokėjimų, kurie yra skelbiami Platformoje.
8.4. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Specialiosiose sąlygose nustatyto Paskolos grąžinimo grafiko, pagal Operatoriaus mokėjimo pranešime pateiktus nurodymus. Jeigu mokėjimo pranešime nurodyta informacija skiriasi nuo Paskolos grąžinimo grafiko, kuris yra patalpintas Naudotojo paskyroje, Naudotojas mokėjimus turi vykdyti pagal Paskolos grąžinimo grafiką.
8.5. Paskolos gavėjas einamąjį mokėjimą atlieka į savo Paysera sąskaitą, iš kurios paskirstomos lėšos Finansuotojams ir Operatoriui pagal šią Sutartį, Paskolos sutartį ir (arba) kitus susitarimus tarp Finansuotojo, Paskolos gavėjo ir (arba) Operatoriaus. Šia Sutartimi Paskolos gavėjas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Paskolos gavėjo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) visus mokėjimus (mokėtinas sumas) Finansuotojams iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos į Finansuotojų Paysera sąskaitas ir (arba) pervesti (nuskaityti) iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos Operatoriaus mokestį ir (arba) kitus mokėjimus (mokėtinas sumas) Operatoriui.
8.6. Lėšas Paskolos gavėjas į savo Paysera sąskaitą privalo pervesti taip, kad pinigai sąskaitoje būtų įskaityti ne vėliau negu mokėjimų nuskaitymo dieną (t.y. Paskolos sumos ir kitų įmokų mokėjimų dieną).
8.7. Tuo atveju, jeigu Platforma, automatiškai nurašanti lėšas iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos, neras visų ar dalies mokėjimui skirtų lėšų Paskolos gavėjo Paysera sąskaitoje, tai reikš, kad Paskolos gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo mokėti netesybas ir (arba) kitus mokėjimus, kaip kad yra nurodyta šioje Sutartyje, Platformoje esančioje kainodaros skiltyje ar Paskolos sutartyje.
8.8. Palūkanų pajamos, Finansuotojų uždirbtos skolinant lėšas per Platformą, yra apmokestinamos ir deklaruojamos pagal teisės aktų nustatytą tvarką. Operatorius nėra ir negali būti atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymu.
8.9. Paskolos gavėjas turi teisę sumokėti likusią mokėti Paskolos sumą ir Palūkanas Bendrosiose sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka prieš tai raštu pranešęs Operatoriui ir gavęs patvirtinimą apie mokėtiną sumą.
8.10. Jei už Paskolos gavėją bandys atsiskaityti trečiasis asmuo ir Operatorius negalės tinkamai identifikuoti šio trečiojo asmens, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas netinkamai įvykdė savo pareigą vykdyti įsipareigojimus ir privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą.
8.11. Paskolos gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo.
8.12. Operatorius, veikdamas kaip Finansuotojo (-ų) įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) Paskolos sutartyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais, taip pat Paskolos gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Operatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis pažeidimas). Operatorius elektroniniu laišku ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu Paskolos gavėjo el. pašto ir (arba) buveinės adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Paskolos sutarties nutraukimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po jo išsiuntimo (siunčiant elektroniniu paštu) arba 3 (trečią) darbo dieną po išsiuntimo (siunčiant registruotu arba kurjeriniu paštu).

9. Platformos mokėjimo sistema
9.1. Platforma visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per „Paysera LT“, UAB valdomą Paysera platformą, kurioje kiekvienas Naudotojas turi būti atsidaręs Paysera sąskaitą. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vienos Naudotojo Paysera sąskaitos ir įskaitomos į kito Naudotojo Paysera sąskaitą tiesiogiai (pvz., iš Finansuotojo Paysera sąskaitos pasibaigus sėkmingam Aukcionui į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą arba Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos į Finansuotojo Paysera sąskaitą). Piniginės lėšos yra įskaitomos į Operatoriaus sąskaitą tik tuo atveju, kai tai yra Operatoriui priklausančios lėšos – Operatoriaus mokestis, Skolos administravimo mokestis ir kiti mokėjimai.
9.2. Operatorius nėra piniginių lėšų, priklausančių Finansuotojui ir (arba) Paskolos gavėjui, valdytojas. Operatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Naudotojų funkcinių nurodymų ir jų tarpusavio sudarytų Paskolos sutarčių techninį vykdymą (administravimą), o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.
9.3. Operatorius neatsako už Naudotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Naudotojo sprendimo priėmimo ir (arba) neteisingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir (arba) tais atvejais, kai Naudotojas atidavė ir (arba) prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Platformos ir (arba) tais atvejais, kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Operatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir (arba) nuskaitymai.
9.4. Operatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Naudotojo Paysera sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Sutartį.
9.5. Visi Naudotojų Paysera sąskaitose atlikti pavedimai yra fiksuojami Naudotojo paskyroje ir Paysera sistemoje.
9.6. Naudotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui apie klaidingai į Paysera sąskaitą įskaitytas arba iš Paysera sąskaitos nurašytas lėšas. Paysera sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Naudotojas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Paysera sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas. Naudotojui per 5 (penkias) darbo dienas negrąžinus klaidingai į Naudotojo Paysera sąskaitą įskaitytų lėšų, Operatorius turi teisę vienašališkai nurašyti šią sumą nuo Naudotojo Paysera sąskaitos.

10. Naudotojo įsiskolinimas ir Skolos administravimo mokestis
10.1. Paskolos gavėjas privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį. Už Paskolos sutarties pažeidimus Paskolos gavėjas papildomai privalo mokėti Paskolos sutartyje numatytas netesybas.
10.2. Apie tai, kad Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku ir (arba) SMS pranešimu. Neinformavimas apie tai neatleidžia Paskolos gavėjo nuo savo visų įsipareigojimų vykdymo.
10.3. Operatorius nėra atsakingas už Naudotojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar Finansuotojo mokėjimų vėlavimą.
10.4. Paskolos sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Operatoriaus pareiškimu Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais.
10.5. Paskolos gavėjo nesugebėjimas laiku pervesti lėšų pagal Paskolos grąžinimo grafiką reikš, kad Paskolos gavėjas papildomai privalės mokėti:
10.5.1. nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos – delspinigius nuo pradelstos Paskolos sumos ir Palūkanų – už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Finansuotojų nuosavybė;
10.5.2. jei Paskolos gavėjas Platformoje yra sudaręs daugiau nei vieną Paskolos sutartį, o Paskolos gavėjo Paysera sąskaitoje esančių lėšų neužtenka visų Finansuotojų mokėtinoms sumoms pagal Paskolos sutartis, Skolintojų reikalavimai tenkinami proporcingai Finansuotojų suteiktų paskolų dydžiui.
10.6. Finansuotojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Operatorius gali savo nuožiūra arba: (i) perimti Finansuotojo (-ų) Reikalavimo teises šios Sutarties ir Paskolos sutarties numatytais atvejais, arba (ii) veikti kaip Finansuotojų atstovas, vykdantis išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą. Šiuo tikslu Operatoriui taip pat pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Finansuotojo (-ų) interesams ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Finansuotojo (-ų) Reikalavimo teisės perėmimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta po to, kai Operatorius išsiunčia Paskolos gavėjui Platformos duomenų bazėje turimu el. paštu ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu Paskolos gavėjo nurodytos buveinės adresu pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą ir Reikalavimo teisės perėmimą. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas atliekamas su atidėtu mokėjimu, kuris reiškia, kad Operatorius sumokės Finansuotojui Reikalavimo teisės perėmimo kainą, lygią lėšoms, atgautoms iš Paskolos gavėjo išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose, Platformoje (įskaitant Naudotojo paskyrą) ir atskiruose Platformoje sudaromuose Operatoriaus ir Finansuotojo sudarytuose susitarimuose. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Finansuotojo asmuo neturi jam esminės reikšmės. Visais atvejais, Operatoriui perimant reikalavimo teises, kartu perduodamos ir visos reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant bet neapsiribojant hipotekos / įkeitimo teises.
10.7. Operatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir (arba) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.
10.8. Operatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Finansuotojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Finansuotojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.
10.9. Operatorius, veikdamas kaip Finansuotojų (t.y. kreditorių) atstovas, turi visas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas, ir šiuo tikslu joks atskiras įgaliojimas ar kitas savo turinio tapatus dokumentas neprivalo būti atskirai sudaromas.
10.10. Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Operatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti Paskolos grąžinimo grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.
10.11. Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:
10.11.1. Pirma eile – Finansuotojams priklausantys delspinigiai;
10.11.2. Antra eile – Finansuotojams priklausančios Palūkanos ir Paskolos suma;
10.11.3. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (vykdomojo įrašo, vykdomojo rašto, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, žyminis mokestis, teismo išlaidos pan.).
10.12. Finansuotojas moka Operatoriui Skolos administravimo mokestį, kuris yra lygus 0,1 proc. nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pagal Paskolos grąžinimo grafiką buvo Paskolos gavėjo praleistas. Skolos administravimo mokestis skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę Paskolos grafike numatyto termino praleidimo dieną iki tol, kol Paskolos gavėjas pilnai atsiskaito su Finansuotoju.
10.13. Skolos administravimo mokestis mokamas tik iš Paskolos gavėjo išieškojus delspinigius (jų dalį) pagal Paskolos sutartį (įskaitant Paskolos gavėjui sumokant delspinigius (jų dalį) po Operatoriaus raginimo ir kitais atvejais).
10.14. Skolos administravimo mokestis sumokamas delspinigių pagal Paskolos sutartį paskirstymo Finansuotojui metu. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB, pervesti Skolos administravimo mokestį Operatoriui. Sumokėjus Skolos administravimo mokestį Finansuotojo paskyroje pateikiama Operatoriaus sąskaita, kurioje nurodomas apskaičiuoto Skolos administravimo mokesčio dydis ir patvirtinimas apie o sumokėjimą. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) Skolos administravimo mokestį iš Finansuotojo Paysera sąskaitos Operatoriui.

11. Kainodara
11.1. Mokesčiai, kuriuos taiko Naudotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Naudotojo banko sąskaitos ir Naudotojo Paysera sąskaitos yra dengiami Naudotojo.
11.2. Paskolos gavėjui taikomi Paskolos gavėjo, jo dalyvių, vadovų ir turto tikrinimo mokesčiai pagal tuo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
11.3. Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolos sumą, kaip yra nurodytą šioje Sutartyje ir Paskolos sutarties sąlygose.
11.4. Visi Naudotojo mokėtini mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Platformoje (įskaitant Naudotojo paskyrą) tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose bei kituose mokesčiuose ir atskiruose Platformoje sudaromuose Naudotojo ir Operatoriaus susitarimuose. Naudotojas sutinka su netesybų dydžio nustatymu tokiu būdu ir sutinka, kad jis bus prilyginamas Naudotojo ir Operatoriaus rašytiniam susitarimui.
11.5. Paskolos gavėjas sumoka vienkartinį Operatoriaus mokestį Operatoriui.
11.6. Jei Paskolos gavėjo mokamų paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.

12. Operatoriaus atsakomybės ribojimas
12.1. Operatorius nėra atsakingas už:
12.1.1. Naudotojų pateiktų Operatoriui ir kitiems Naudotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei, Platformos turinio informaciją, įvestą Naudotojų;
12.1.2. Naudotojų sąskaitos administratoriaus „Paysera LT“, UAB veiksmus ir (arba) neveikimą;
12.1.3. Naudotojo neteisėtą elgesį, įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį ir (arba) Paskolos sutartį;
12.1.4. Platformoje sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sandorių galiojimą ir teisėtumą;
12.1.5. už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios.
12.2. Naudotojai sudaro Paskolų sutartis Platformoje tiesiogiai su kitais Naudotojais, savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.
12.3. Operatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas, t.y. neatsakinga už pinigų skolinimą ir grąžinimą, bet įgaliota vykdyti tik konkrečias Paskolos sutartyje ir šioje Sutartyje nurodytas funkcijas.
12.4. Naudotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Platformoje siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti Operatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.
12.5. Operatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos gavėjui ir (arba) Finansuotojui per Platformą sudarant ir (arba) vykdant Paskolos sutartis.

13. Automatinis investavimo įrankis
13.1. Automatinio investavimo įrankis yra būdas Finansuotojams iš anksto nustatyti išankstinio investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai investuoti į Paraiškas bei teikti Pasiūlymus. Naudotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.
13.2. Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Finansuotojo Pasiūlymas prilyginamas Finansuotojo asmeniškai pateiktam Pasiūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Sutartis.
13.3. Naudotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.

14. Operatoriaus nemokumas
14.1. Iškėlus Operatoriaus bankroto arba restruktūrizavimo bylą yra nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Paskolos sutartys.
14.2. Bankroto arba restruktūrizavimo administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.
14.3. Operatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Naudotojų sudarytoms Paskolos sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Operatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolos sumas.

15. Naudotojo asmens duomenys
15.1. Naudotojui patvirtinus šią Sutartį su tikslu naudotis Platforma bei Operatoriaus paslaugomis, Naudotojas sutinka, kad Operatorius tvarkytų jo/jos asmens duomenis pagal šią Sutartį bei Paskolos sutartį. Naudotojas suteikia Operatoriui teisę tvarkyti savo asmens duomenis Sutartyje ir Naudotojo Paskolos sutartyje nurodytais tikslais ir apimtimi, taip pat teisės aktuose numatytu pagrindu ir būdais. Esant poreikiui, Operatorius gali pareikalauti, jog tokius pačius sutikimus pateiktų Naudotojo vadovai ir (ar) dalyviai. Šių asmenų duomenų tvarkymo taisyklės bus tokios pačios kaip Naudotojų. Naudotojai fiziniai asmenys turi teisę bet kada atšaukti leidimą tvarkyti savo asmens duomenis, reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas, o surinkti asmens duomenys sunaikinti ar padaryti nebeprieinamais, jeigu Naudotojas neturi galiojančių teisinių santykių ar Sutarčių su Operatoriumi arba kitais Naudotojais ir jeigu Operatorius neturi pareigos išsaugoti šiuos duomenis.
15.2. Operatorius turi teisę tvarkyti visus Naudotojo duomenis, kuriuos Naudotojas pateikė Operatoriui teikiant Naudotojui paslaugas pagal šią Sutartį bei Naudotojo Paskolos sutartį. Operatorius taip pat turi teisę ieškoti ir rinkti informaciją apie Naudotoją iš viešai prieinamų šaltinių.
15.3. Naudotojas sutinka, kad Operatorius teiktų Naudotojo asmens kodą ir gautų bei tvarkytų jo asmens duomenis, duomenis apie Naudotoją šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, duomenų teisingumo patikrinimo, rizikos vertinimo, Paskolos sutarties sudarymo, finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), finansinių nuostolių prevencijos, Operatoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais tikslais. Naudotojas sutinka, kad Operatorius gautų visus Naudotojo duomenis, kuriuos gauti Operatorius turi teisę pagal įstatymus tiesiogiai iš registrų ir (arba) sutartis.
15.4. Operatorius turi teisę tvarkyti visus Naudotojo duomenis, kiek to reikia teikti paslaugas Naudotojui pagal šią Sutartį, Paskolos sutartį, įskaitant, kurie pagrįstai būtini per Platformą sudarytų Paskolos sutarčių vykdymui ir užtikrinimui. Šie duomenys yra (įskaitant):
15.4.1. Naudotojo asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, asmens dokumentų duomenys ir kt.);
15.4.2. Naudotojo kontaktiniai duomenys (pvz., gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);
15.4.3. duomenys apie Naudotojo profesiją, išsilavinimą (pvz., apie išsilavinimą, darbo vietą, darbo pareigas, profesiją ir kt.);
15.4.4. duomenys apie Naudotojo finansinę padėtį (pvz., pajamos, išlaidos, turimas turtas, įsipareigojimai, ir kt.;
15.4.5. Naudotojo bendrieji duomenys (pvz., duomenys apie įsipareigojimų vykdymo tinkamumą, piniginių įmokų periodiškumą, Platformos lankomumą, dalyvavimą Platformos forume, įsitraukimą į Platformos veiklą ir kt.);
15.4.6. Naudotojo asmens duomenys socialiniuose tinkluose tais atvejais, kai ir ta apimtimi, kuria per socialinius tinklus duoda Naudotojas sutikimą (Facebook, Twitter, Linkedin ir kt.).
15.5. Operatorius tvarko ir naudoja Naudotojo duomenis su tikslu įvertinti, ar konkretus Naudotojas gali prisiimti naujus įsipareigojimus ir juos tinkamai vykdyti, taip siekiant iki minimumo sumažinti negrąžintinų Paskolos sumų galimybę. Taip pat duomenys naudojami tam, kad Operatorius tinkamai galėtų suteikti Platformos paslaugas Naudotojams, prižiūrėti Paskolos sutarčių vykdymo būklę.
15.6. Operatorius turi teisę naudoti nuasmenintus Naudotojų duomenis duomenų analizavimo tikslais įvairiais statistiniais pjūviais su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę, siekiant sumažinti rizikas ir pan. Operatorius turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.
15.7. Naudotojas sutinka, kad Operatorius turi teisę atskleisti Naudotojo duomenis (tais atvejais kai neįmanoma jų neatskleisti ir kai tai yra pagrįstai būtina):
15.7.1. Operatoriaus paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Naudotojo duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);
15.7.2. kai Operatorius yra įpareigotas tai padaryti dėl galiojančių teisės aktų.
15.8. Operatorius turi teisę naudoti Naudotojo suteiktus kontaktinius duomenis susisiekimui su Naudotoju informacijos tikslinimo ir (arba) kitais būtinais klausimais, taip pat siūlant Naudotojui naujų paslaugų, t.y. tiesioginės rinkodaros tikslais. Naudotojas turi galimybę pranešti Operatoriui, kad jis nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Operatorius turi teisę perduoti Naudotojo telefono numerį, vardą ir pavardę, duomenis apie Paskolos sumą, duomenis apie turimą turtą Operatoriaus partneriams, kurie galės susisiekti su Naudotoju ir pasiūlyti Naudotojui alternatyvų Paskolos suteikimo pasiūlymą.
15.9. Operatoriaus turi teisę fiksuoti duomenis, kuriuos jis papildomai gauna iš Naudotojo kontaktų su Naudotoju metu (paštu, telefonu, el. paštu, ir kt.).
15.10. Po Sutarties nutraukimo Operatorius Naudotojo duomenis tvarko 10 metų.
15.11. Naudotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Operatoriui naudojantis Operatoriaus paslaugomis yra teisingi.
15.12. Klaidingą informaciją pateikęs Naudotojas atsako už dėl tokios informacijos Operatorius ir (arba) kitų Naudotojų patirtą žalą, įskaitant tuos atvejus, kai kiti Naudotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Naudotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.
15.13. Paskolos gavėjas įsipareigoja teikti Operatoriaus prašomą informaciją, reikalingą Paskolos gavėjo finansinei būklei nustatyti ir (arba) užtikrinimo priemonės vertei nustatyti ir (arba) Operatoriaus funkcijoms atlikti.
15.14. Naudotojas sutinka, kad Platformoje Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai jis užpildo ir patvirtina Paraišką.
15.15. Naudotojas yra informuotas kad:
15.15.1. Operatorius įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti Naudotojo asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, kuriems Naudotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų;
15.15.2. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, ne mažiau kaip 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas, Operatorius turi teisę, informavus Paskolos gavėją, suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
15.15.3. Operatorius Naudotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir Pasiūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Naudotoju metu.
15.16. Naudotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Paskolos gavėjo (-jų) ir Finansuotojo (-ų). Remiantis šia nuostata, Finansuotojas (-ai) galės matyti Paskolos gavėjo (-jų) pavadinimus ir juridinio asmens kodus, Paskolos gavėjas (-jai) galės matyti Finansuotojo (-ų) vardus, pavardes ir (arba) pavadinimus bei juridinio arba fizinio asmens kodus. Naudotojai sutinka ir neprieštarauja, kad šie duomenys yra vieši ir prieinami Paskolos sutarties šalims.
15.17. Naudotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiam asmeniui informacijos, kurią jis gavo vykdydamas Paskolos sutartį, įskaitant informaciją apie kitą Paskolos sutarties šalį – vardą, pavardę, asmens kodą, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos terminą, konkretaus Finansuotojo pervestos pinigų sumos dydį, atliktus Paskolos sutarties pažeidimus, Paskolos grąžinimo grafiką, vykstantį priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti 15 (penkiolikos) procentų skaičiuojant nuo paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Operatoriui 15 (penkiolikos procentų skaičiuojant nuo paskolos sumos dydžio baudą (kurios Šalių laikomos minimaliais Operatoriaus ir Naudotojo (-ų) nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.
15.18. Finansuotojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės šios Sutarties 14.14 ir 14.16 punktuose nurodytos informacijos naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šalys susitaria, kad Operatorius dalyvauja šioje Sutartyje bei Paskolos sutartyje ne kaip paskolinės prievolės šalis, o tik kaip asmuo, atliekantis Platformos ir (arba) Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
16.2. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Sutartį ir apie tai pranešti Platformoje. Esant esminiam Sutarties pakeitimui, Operatorius praneša apie įvykusį pakeitimą kiekvienam Naudotojui jo nurodytu el. paštu. Naudotojas turi teisę nesutikti su esminiu pakeitimu ir nutraukti šią Sutartį apie tai informuodamas Operatorių elektroniniu paštu. Toks nutraukimas neturi įtakos Naudotojo teisėms ir pareigoms pagal šią Sutartį tų Paskolos sutarčių atžvilgiu, kurios buvo sudarytos iki šios Sutarties nutraukimo. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Platformoje dienos arba po el. laiške nurodyto termino ir galioja visiems Naudotojams, kurie naudojasi Platforma ir visiems sandoriams, sudarytiems per Platformą. Operatorius kiekvienu atveju turi teisę vienašališkai nuspręsti, ar atliktas pakeitimas yra esminis.
16.3. Naudotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Sutartį, kai jo iš Platformoje sudarytų Paskolų sutarčių kylantys įsipareigojimai kitų Naudotojų ir Operatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Platforma.
16.4. Operatorius gali bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas Naudotojo paskyroje, jei Naudotojas iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir (arba) kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Naudotojo kaltės). Tokiu atveju Operatorius gali riboti Naudotojo galimybę naudotis Platforma.
16.5. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Naudotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Platformoje, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir (arba) kol Naudotojas naudojasi Platforma.
16.6. Šiai Sutarčiai ir Paskolos sutarčiai yra taikomi ir jos yra aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
16.7. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis tarp Naudotojų, Naudotojų ir Operatoriaus, nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme, priklausomai nuo ginčo pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. Vasario 7 d.

Pavyko

  • Investuokite nuo100€
  • Vidutinė grąža 11.42%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu