SUTARTIS DĖL NAUDOJIMOSI „NORDSTREET“ PLATFORMA

Šią sutartį dėl naudojimosi „Nordstreet“ platforma (toliau – Sutartis) sudarė:

  • UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuva (toliau – Operatorius), ir
  • Naudotojas, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi Platforma (toliau – Naudotojas).
Naudodamasis Platformoje esančia informacija ir (arba) paslaugomis bei lankydamasis joje, Naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Sutartimi, ją perskaitė, suprato kiekvienos jos nuostatos turinį bei pasekmes ir niekieno neverčiamas, neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas ją pasirašė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą.
Naudotojas papildomai patvirtina, kad ši Sutartis visiškai atitinka jo tikruosius ketinimus ir tikrąją valią, Sutartis sudaryta nesant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Naudotojas galėjo pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šią Sutartį.
Naudotojui nesutinkant su šia Sutartimi, Naudotojas negali naudotis Platforma ir Operatoriaus paslaugomis.
Ši Sutartis reglamentuoja naudojimosi Platforma sąlygas, teisinius santykius tarp Naudotojų ir Operatoriaus, o taip pat tarp Naudotojų tarpusavyje.
Visa Platforma bei jos turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Operatoriui. Naudotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Platformos ir (ar) Platformos tinklalapio turinio.
Platformoje Operatorius padeda Naudotojams pasiskolinti vieniems iš kitų ir elektroniniu būdu sudaryti sandorius. Platforma veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti ir asmenų, kurie nori paskolinti. Operatoriaus Platformoje skelbiama grąža iš paskolų palūkanų yra istoriniai duomenys, gali kisti nepriklausomai nuo Operatoriaus valios ir negarantuoja pajamų ateityje.
Operatorius nesuteikia Naudotojams garantijos, kad Paskolos bus grąžintos pagal jų sąlygas. Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir tobulina taikomą Rizikos Modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos Modelio kokybės, ir neprisiima Naudotojo patirtų nuostolių, jei Paskola suma ir kitos sumos nebus grąžintos. Naudotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolų sutartis.
Informacija ir duomenys apie Naudotoją Paraiškoje ir Aukcione yra pateikiamos pačių Naudotojų, todėl Operatorius nėra atsakingas už Naudotojų bei šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir neatsako Naudotojams už nuostolius, kurie kilo ar gali kilti dėl Naudotojo veiksmų, sprendimų ar sandorių, atliktų naudojantis informacija, pateikta šioje Platformoje.

1. Sąvokos
Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
1.1. Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Naudotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką (kurią Operatorius patvirtino) bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Finansuotojų (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas pateikė greičiausią Pasiūlymą (-us).
1.2. Antrinė rinka– Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba Naudotojai gali perleisti kitiems Naudotojams (arba atitinkamai įsigyti iš kitų Naudotojų) turimas Reikalavimo teises.
1.3. Bendrosios sąlygos – Paskolos bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.
1.4. Finansuotojas – Pasiūlymą per Platformą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje.
1.5. Grąžintina suma – pagal sudarytą Paskolos sutartį Paskolos davėjui likusi Paskolos gavėjo grąžintina Paskolos sumos dalis kartu priskaičiuotomis Palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis.
1.6. Investicijos perkėlimas – Platformoje Paskolos davėjams suteikiamas funkcionalumas, leidžiantis šioje Sutartyje nustatyta tvarka perkelti (t. y. panaudoti kaip naują investiciją) Paskolos gavėjo Grąžintinas sumas pagal Paskolos sutartį (kurią siekiama refinansuoti) į kitą to paties Paskolos gavėjo refinansavimo tikslu sudaromą naują Paskolos sutartį.
1.7. Naudotojas – Platformos narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali būti arba Finansuotoju arba Paskolos gavėju, sudaręs šią Sutartį, pagal Sutarties sąlygas užsiregistravęs Platformoje ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus.
1.8. Naudotojo kodas – Operatoriaus priskirtas unikalus kiekvieno registruoto Platformos naudotojo numeris, skirtas identifikuoti Naudotoją.
1.9. Naudotojo paskyra – Naudotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Naudotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje, t. y. teikti Paraiškas ir Pasiūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Naudotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Operatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą.
1.10. Operatorius – UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuva. Operatorius yra įtrauktas į Lietuvos banko administruojamą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.
1.11. Operatoriaus mokestis – atskiru Operatoriaus ir Paskolos gavėjo susitarimu nustatomas vienkartinis mokestis, kurį Paskolos gavėjas sumoka Operatoriui už Paskolos administravimą pagal šią Sutartį bei Paskolos sutartį iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo. Mokesčio dydis nustatomas kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, vadovaujantis Platformoje paskelbtais Paslaugų įkainiais, atsižvelgiant į kredito riziką, Paskolos sumą, Paskolos sumos grąžinimo terminą bei kitas svarbias aplinkybes.
1.12. Paskolos davėjas – Paskolos sutartį sudaręs Finansuotojas.
1.13. Palūkanos - metinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Finansuotojui už Paskolos sumą ir kurią yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną.
1.14. Paraiška– Platformoje Paskolos gavėjo pateiktas įpareigojantis viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį. Paraiškos sąlygos yra suderintos su Operatoriumi (ir jo patvirtintos) bei yra paremtos rašytiniais dokumentais ir Paskolos gavėjo duomenimis.
1.15. Paraiškos administravimo mokestis – Naudotojo už Paraiškos nagrinėjimą Operatoriui sumokamas administravimo mokestis, kuris pateikus Paraišką Naudotojui nebėra grąžinamas.
1.16. Pasiūlymas – Platformoje Naudotojo, kuris ketina skolinti pinigus Paraišką pateikusiam Naudotojui, pateiktas įpareigojantis sutikimas (akceptas) paskolai, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas bei siekia sudaryti Paskolos sutartį pagal Paskolos gavėjo patvirtintą Paraišką.
1.17. Paslaugų įkainiai - Paskolos gavėjui taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Platformoje, įskaitant Operatoriaus mokestį. Paslaugų įkainiai skelbiami platformoje (kai kurių skelbiamų įkainių dydžiai konkretizuojami atskiruose Naudotojo ir Operatoriaus susitarimuose). Paslaugų įkainiai laikomi šios Sutarties dalimi.
1.18. Paskola arba Paskolos sutartis – per Platformą tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo (-jų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Paskolos davėjas (-jai) suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Palūkanos ir kt.). Naudotojams yra žinoma, kad visi bendru Naudotojų sutarimu sudaryti Paskolos sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Šalims turi privalomą galią. Paskolos sutartį sudaro tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei šio susitarimo pagrindu Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo Pasiūlymas (akceptas), bei Bendrosios sąlygos, kartu su visais papildymais ar pakeitimais.
1.19. Paskolos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio Paraiška skelbiama Platformoje.
1.20. Paskolos suma – Finansuotojo (-jų) per Platformą paskolinta paskolos pinigų suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą Paraišką ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Finansuotojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius.
1.21. Paysera sąskaita – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė registruota adresu Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, administruojamoje sistemoje adresu www.mokejimai.lt/www.paysera.lt atidaryta unikali Naudotojo (atitinkamai Finansuotojo arba Paskolos gavėjo) sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Platformos yra naudojama Paskolos sumai pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. „Paysera LT“, UAB yra Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą funkcionavimą.
1.22. Platforma – Operatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu www.nordstreet.com, kurios pagalba vykdomas sutelktinis finansavimas. Platformoje Paskolos gavėjai ir Finansuotojai šios Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvaudami Aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Platformos administratorius.
1.23. Prievolės pradelsimo mokestis - Paslaugų įkainiuose numatytas vienkartinis mokestis, Paskolos gavėjo mokamas Operatoriui kiekvieną kartą, kai Paskolos gavėjas pradelsia (neįvykdo ar netinkamai įvykdo) savo piniginės prievolės mokėjimą pagal Paskolos sutartį (aiškumo dėlei pateikiamas pavyzdys: Paskolos grąžinimo grafike numatyta, jog Paskolos gavėjas pagal Paskolos sutartį turi mokėti įmokas iki kiekvieno mėnesio 15 d. Paskolos gavėjui tinkamai nesumokėjus įmokos iki kovo 15 d., jam taikomas vienkartinis Prievolės pradelsimo mokestis; toliau, Paskolos gavėjui vėl tinkamai nesumokėjus kitos įmokos balandžio 15 d. jam vėl taikomas vienkartinis Prievolės pradelsimo mokestis).
1.24. Reikalavimo teisės – Finansuotojo reikalavimo teisės į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Pasiūlyme (Specialiosiose sąlygose) su visomis su jomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.
1.25. Rizikos Modelis – Operatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės, kuriomis Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurių pagrindu Operatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui.
1.26. Skolos administravimo mokestis – Finansuotojui taikomas mokestis, kurį Finansuotojas moka Operatoriui už Paskolos gavėjų skolų (Paskolos sumos, Palūkanų, delspinigių ir kt.), kylančių iš ir (arba) susijusių su Paskolos sutartimi, administravimą ir išieškojimą.
1.27. Specialiosios sąlygos – tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo pateiktas Pasiūlymas (akceptas).
1.28. Sutartis – ši sutartis dėl naudojimosi „Nordstreet“ platforma, kurioje yra nurodytos naudojimosi Platformos sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Platforma bei Operatoriaus paslaugomis. Sutartis yra skirta reglamentuoti Platformos naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Platformoje, tarp Operatoriaus ir Naudotojų bei tarp Naudotojų tarpusavyje.

2. Naudotojo įsipareigojimai
2.1. Naudotojas įsipareigoja:
2.1.1. nevykdyti neteisėtų veikų Platformoje (įskaitant pinigų plovimą, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą ir kt.), su Operatoriumi ir kitais Naudotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės ir etikos principus;
2.1.2. pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją Operatoriui ir kitiems Naudotojams;
2.1.3. laikyti paslaptyje prisijungimo prie Platformos duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Naudotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Platformos duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Naudotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Naudotojo paskyrą išreikš tikrąją Naudotojo valią ir bus privalomi Naudotojui bet kokiu atveju (įskaitant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė sandorius Naudotojo vardu – paskolina ir/arba pasiskolino pinigus, kai Naudotojas savo noru atskleidė prisijungimo duomenis trečiajam asmeniu, elgėsi su šiais duomenimis nerūpestingai ir kt.);
2.1.4. nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save (sąskaitos numeris, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);
2.1.5. pakeisti prisijungimo prie Naudotojo paskyros duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;
2.1.6. nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų duomenų apie Naudotojus, išskyrus kiek tai susiję su Paskolos sutartimi;
2.1.7. be išankstinio raštiško Operatoriaus sutikimo Platformoje nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų;
2.1.8. neperduoti arba neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokių kitų kodų, failų, ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas;
2.1.9. be išankstinio raštiško Operatoriaus sutikimo neįtraukti į Platformą kitos (-ų) svetainės (-ių) nuorodos;
2.1.10. Operatoriui paprašius nedelsiant pateikti tikslią ir išsamią informaciją ir (ar) dokumentus, kurie Operatoriui yra reikalingi siekiant tinkamai įgyvendinti taikytinus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Pateiktinos informacijos ir (ar) dokumentų formą, apimtį bei teikimo būdus nustato Operatorius.
2.2. Operatorius turi teisę apriboti Naudotojo teisę naudotis Platforma, įskaitant ir visišką Naudotojo pašalinimą iš Platformos, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Operatorius mano esant būtina, įskaitant savo, kaip Operatoriaus teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Platformos besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba) kitų Naudotojų teises ir pareigas.
2.3. Visais atvejais, Operatorius turi teisę sustabdyti Naudotojo registraciją Platformoje, sustabdyti savo paslaugų teikimą Naudotojui ir (arba) jį pašalinti iš Platformos, jeigu:
2.3.1. Naudotojas nevykdo savo pareigų ir (arba) įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (arba) nepilną informaciją;
2.3.2. Naudotojo elgesys su kitais Naudotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės ir etikos principų;
2.3.3. egzistuoja pagrįstas įtarimas, kad Naudotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais;
2.3.4. Operatoriui kyla įtarimas, jog Naudotojas, jo veikla ir (ar) Platformos pagalba atliekamos operacijos taikytinus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.
2.4. Visais atvejais, kai Operatorius turi pagrindo manyti, kad Naudotojas pateikia neteisingą informaciją apie save ir (arba) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Operatorius turi teisę pareikalauti Naudojo pateikti patikslintą informaciją, paaiškinimus bei apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

3. Naudojimasis platforma ir investavimas
3.1. Asmuo, norintis naudotis Platformos paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Platformos Naudotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Pasiūlymus ir Paraiškas.
3.2. Pirminės registracijos metu Naudotojas susikuria savo Naudotojo paskyros unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.3. Platformos teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti Naudotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Sutartimi. Tai yra esminė naudojimosi paslaugomis ir registracijos Platformoje sąlyga. Naudotojai fiziniai asmenys Platformos teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tiesiogiai patys (ne per įgaliotus ar kitus juos atstovaujančius asmenis).
3.4. Kiekvieną kartą, kai Naudotojas nori vykdyti veiksmus Platformoje, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Naudotojams gali būti sudaroma galimybė prisijungti prie Platformos ir kitais alternatyviais Platformoje nurodytais būdais.
3.5. Naudotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Sutartimi, ji yra laikoma tinkamai sudaryta ir galiojančia. Šalys susitaria, kad Naudotojo atlikti veiksmai registruojantis Platformoje ir sutinkant su šia Sutartimi, Specialiosiomis sąlygomis (Pasiūlymu, Paraiška), Bendrosiomis sąlygomis ir kitais susitarimais, bei registruojantis Platformoje nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Naudotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuko „sutinku“, Naudotojo kodas, SMS žinutės išklotinė, Naudotojo Paysera sąskaitos išklotinė, Naudotojo ar Platformos elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Platformos išrašas apie Naudotojo veiksmus Naudotojo paskyroje Platformoje) yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu teisės aktuose įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška bei Pasiūlymas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.
3.6. Naudotojui užsiregistravus Platformoje, Operatorius visus pranešimus, skirtus Naudotojui, siunčia Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) skelbia Platformoje. Naudotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas el. laišku yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo; o pateiktas Platformoje – praėjus 1 (vienai) kalendorinei dienai nuo pateikimo. Naudotojas įsipareigoja kiekvieną dieną reguliariai tikrinti Operatoriui nurodytą savo elektroninio pašto adresą, savo Platformos paskyrą ir prisiima visas rizikas susijusias su tuo, kad ne dėl Operatoriaus kaltės Operatoriaus išsiųsti pranešimai laiku nepateks į Naudotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir Naudotojas dėl bet kokių kitų priežasčių jų negaus ir (arba) laiku ar visai neperskaitys.

4. Naudotojo identifikavimas
4.1. Naudotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir (arba) Finansuotoju visų pirma privalo būti identifikuojamas. Identifikuojant Naudotojus (bei jų naudos gavėjus) įgyvendinami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.
4.2. Tam, kad Naudotojas būtų tinkamai identifikuotas, Naudotojas visais atvejais privalo sukurti Naudotojo Paysera sąskaitą arba su Platforma susieti jau turimą Naudotojo Paysera sąskaitą. Naudotojai (pvz., juridiniai asmenys) gali būti papildomai prašomi identifikuotis nuotoliniu vaizdo perdavimo ar kitokiu teisės aktų leidžiamu būdu. Konkretų Naudotojo identifikavimo būdą nustato ir parenka Operatorius.
4.3. Naudotojo Paysera sąskaita yra sukuriama Naudotojui Platformoje paspaudus ant atitinkamos nuorodos. Vėliau, Naudotojas gali pasirinkti, ar jis susikuria naują Naudotojo sąskaitą, ar savo tapatybę patvirtina per jau turimą Naudotojo Paysera sąskaitą. Naudotojai fiziniai asmenys Platformos teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tiesiogiai patys (ne per įgaliotus ar kitus juos atstovaujančius asmenis) ir tik savo vardu susikūrę Paysera sąskaitą.
4.4. Visus mokėjimus pasirinktiems Paskolos gavėjams Naudotojai privalo atlikti patys ir tik iš savo Paysera Sąskaitos. Nepaisant to, Naudotojas šia Sutartimi papildomai suteikia teisę ir įgaliojimus Operatoriui tvarkyti jo Naudotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas su tikslu Finansuotojo vardu pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Paskolos gavėjui ir (arba) Operatoriui ir iš Paskolos gavėjo pervesti (nuskaityti) pinigines lėšas Finansuotojui ir (arba) Operatoriui. Operatoriui pareikalavus Naudotojas įsipareigoja nedelsiant išduoti atskirą rašytinį dokumentą, patvirtinantį, kad Operatorius turi galimybę tvarkyti Naudotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas aukščiau šiame punkte nurodytu tikslu.
4.5. Naudotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir (arba) Finansuotojo ir (arba) vykdyti visas kitas operacijas Platformoje.
4.6. Įgyvendindamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, Operatorius turi teisę prašyti, kad Naudotojas (tiek pradinio tapatybės nustatymo metu, tiek ir vėlesnių dalykinių santykių su Operatoriumi metu) pateiktų papildomą informaciją ir (ar) dokumentus apie save, savo naudos gavėjus, turimų lėšų kilmę, vykdomą veiklą ir pan. Pateiktinos informacijos apimtį ir pateikimo būdus nustato Operatorius. Naudotojas įsipareigoja tinkamai ir laiku tokią Operatoriaus prašomą informaciją pateikti.

5. Paskolos suma, palūkanos, terminas ir paraiška
5.1. Paskolos sutartis sudaroma Platformoje vykstančių Aukcionų metu: kai Paskolos gavėjas pateikia Paraišką (Ofertą), kuri yra patvirtinta Operatoriaus, ir Aukciono metu Finansuotojas pateikia Pasiūlymą (Akceptą) ir, sutapus Paraiškos ir Pasiūlymo (Specialiosios sąlygos) esminėms sąlygoms, bei Naudotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis, yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės Paskolos sutarties sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir Paskolos sutarties terminas.
5.2. Naudotojas norėdamas tapti Paskolos gavėju pildydamas Paraiškos sąlygas Operatoriui privalo nurodyti bent Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos sutarties terminą, kuriam nori skolintis.
5.3. Naudotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo į Operatoriaus nurodytą mokėjimo sąskaitą pervesti 250 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų) Paraiškos administravimo mokestį, kuris pateikus Platformoje Paraišką Naudotojui nebėra grąžinamas (nepriklausomai nuo to, ar Operatorius priims sprendimą Paraišką skelbti Platformoje, ar ne).
5.4. Paskolos sumai taikomi reikalavimai:
5.4.1. Paskolos sumos per Platformą yra suteikiamos ir gaunamos eurais;
5.4.2. Operatorius turi teisę prašyti Naudotojo sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Naudotojas nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos pagal Operatoriaus prašymą, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti.
5.5. Palūkanoms taikomi reikalavimai:
5.5.1. Naudotojas, inicijuodamas Aukcioną, nustato Paskolos sutarties Palūkanas;
5.5.2. Operatorius turi teisę prašyti Naudotojo sumažinti arba padidinti Palūkanas. Jeigu Naudotojas nesumažina arba nepadidina savo nurodytų Palūkanų dydžio pagal Operatoriaus prašymą, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti;
5.5.3. Finansuotojai, teikdami Pasiūlymus Aukcione, skolina tokiomis Palūkanomis, kurias nurodė Paskolos gavėjas;
5.5.4. Paskolos gavėjui praleidus Palūkanų mokėjimo terminą Operatorius gali skaičiuoti padidintas Palūkanas pagal Platformoje ar Paskolos sutartyje nurodytus dydžius.
5.6. Naudotojas, turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir (arba) ilgesnis negu Operatoriui priimtinas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos terminai.
5.7. Naudotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Naudotojo nurodytą Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos sutarties terminą, bus atvaizduotas preliminarus paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Naudotojas ir kita svarbi informacija.
5.8. Naudotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, turi užpildyti Platformoje skelbiamą arba Operatoriaus atskirai pateiktą formą. Operatorius kiekvienu atveju įvertina finansavimą siekiančio gauti Naudotojo patikimumą (reputaciją ir kreditingumą), tuo tikslu toks Naudotojas įsipareigoja Operatoriui pateikti:
5.8.1. finansinės atskaitomybės dokumentus, patvirtintus Naudotojo vadovo ir finansininko parašais, Operatoriaus pasirinkimu už praėjusius finansinius metus, paskutinius 12 mėnesių ar kitokį laikotarpį;
5.8.2. banko sąskaitų išrašus už paskutinius 12 mėnesių ar, atskiru Operatoriaus pritarimu, kitokį laikotarpį;
5.8.3. nustatyta tvarka išreikštą sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis;
5.8.4. nustatyta tvarka išreikštą sutikimą dėl Naudotojo, jo vadovų, kitų organų narių ir dalyvių asmens duomenų tvarkymo;
5.8.5. Naudotojo kontaktinę informaciją;
5.8.6. duomenis apie planuojamą įkeisti nekilnojamąjį ir (ar) kitą turtą;
5.8.7. Naudotojo „Mano Creditinfo“ ataskaitą iš svetainės www.manocreditinfo.lt;
5.8.8. duomenis apie turimą turtą;
5.8.9. duomenis apie Naudotojo akcininkus ir jų turimas akcijų dalis, galutinius naudos gavėjus;
5.8.10. duomenis apie nekilnojamojo turto hipoteką ir (ar) kito turto įkeitimą;
5.8.11. kitą Operatoriaus prašomą informaciją ar dokumentus.
5.9. Operatorius, gavęs pirmines Paraiškos sąlygas, jas vertina ir turi teisę:
5.9.1. su jomis sutikti;
5.9.2. tais atvejais, kai pateikta informacija nėra tiksli ir (arba) jeigu Operatorius nori gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Operatorius turi teisę susisiekti su Naudotoju jo nurodytais kontaktais ir raštu ar telefonu gauti trūkstamą informaciją;
5.9.3. tais atvejais, kai Naudotojas su formuojama Paraiška pateikė melagingą, neteisingą ir (arba) nepilną informaciją; kai Naudotojas pagal pateiktus duomenis neatitinka Operatoriaus patvirtintų Projektų savininkų patikimumo vertinimo kriterijų ir (arba) visais kitais atvejais, Operatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir atsisakyti ją viešinti Platformoje;
5.9.4. tais atvejais, kai pagal Naudotojo pateiktą informaciją Operatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir (arba) Palūkanos, ir (arba) Paskolos sutarties terminas, atitinkamai yra koreguojamos Paraiškos sąlygos ir Naudotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Naudotojas turi teisę su naujomis Paraiškos sąlygomis nesutikti ir jų nepatvirtinti. Tokiu atveju, Operatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir atsisakyti ją viešinti Platformoje;
5.10. Atlikus Naudotojo patikimumo (reputacijos ir kreditingumo) vertinimą ir Operatoriui priėmus teigiamą sprendimą bei Operatoriui pritarus visoms Paraiškos sąlygoms, Naudotojas ir Operatorius raštu arba elektroniniu būdu patvirtina galutines Paraiškos sąlygas ir susitaria dėl Paraiškos skelbimo Platformoje. Tuomet Platformoje paskelbta Paraiška laikoma įpareigojančiu pasiūlymu visiems Naudotojams, o Aukcionas laikomas pradėtu. Vėliau keisti Paraiškos sąlygas galima tik šioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.
5.11. Operatoriaus patvirtinta Paraiška yra perkeliama į Aukciono skiltį Paraiškoje nurodytam, tačiau ne ilgesniam negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui. Operatoriui patvirtinus Paraišką ir ją perkėlus į Aukciono skiltį ir suėjus ne mažiau kaip pusei Paraiškoje nurodytam Aukciono terminui, Operatorius turi teisę:
5.11.1. rekomenduoti Paskolos gavėjui sumažinti Paskolos sumą;
5.11.2. rekomenduoti Paskolos gavėjui paskirstyti Paskolos sumą į atskirus etapus;
5.11.3. rekomenduoti Paskolos gavėjui pratęsti Paraiškos terminą.
0 5.12. Paskolos gavėjui sutikus imtis 5.11 punkte nurodytų priemonių, Operatorius atitinkamai sumažina Paskolos sumą, Paskolos sumą paskirsto į atskirus etapus ir (arba) atitinkamai pratęsia paskolos terminą. Visais atvejais taikydamas šias priemones Operatorius vadovaujasi patvirtinta Interesų konfliktų nustatymo, vengimo ir valdymo politika, taip pat paskelbia apie šių priemonių taikymą Platformoje ir apie jas atskirai informuoja Aukcionui Pasiūlymus jau pateikusius Finansuotojus.
5.13. Jeigu Finansuotojai pateikia Paraišką atitinkančius Pasiūlymus anksčiau, negu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį, Aukcionas laikomas įvykusiu ir baigtu. Tuo atveju, kai Operatorius leidžia, Naudotojas gali pats nustatyti Aukciono trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
5.14. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių, susijusių su Paskolos suma, Paskolos gavėjui, Finansuotojui ir (arba) Operatoriui, nebent yra iš anksto nurodoma, jog Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliais etapais, kol bus surinkta visa norima Paskolos suma arba šioje Sutartyje numatyta tvarka yra mažinama Paskolos suma arba pratęsiamas Paraiškos terminas. Dėl bet kokių priežasčių neįvykus Aukcionui rezervacija Finansuotojų lėšoms jų Paysera sąskaitoje yra panaikinama ir Finansuotojams užtikrinama teisė toliau disponuoti šiomis prieš tai rezervuotomis lėšomis.
5.15. Operatorius negali būti laikomas pažeidusiu savo įsipareigojimus, jeigu Aukcionas neįvyksta dėl nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių.
5.16. Patalpinęs Paraišką į Aukciono skiltį Operatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, veiklos adresas, veiklos sritis, finansines ataskaitas, darbuotojų skaičių, duomenis apie Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę ir (ar) kitą informaciją, kurios skelbimą reglamentuoja teisės aktai ir (ar) kurios protingai reikia Finansuotojams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Pasiūlymus.
5.17. Finansuotojai turi papildomą galimybę užduoti Paskolos gavėjui klausimus, kurie kartu su atsakymais matomi visiems Naudotojams. Operatorius savo nuožiūra atrenka, kuriuos atsakymus Finansuotojams skelbti, o kurių ne.
5.18. Aukciono metu kiekvienas Naudotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Pasiūlymus.
5.19. Aukciono metu Finansuotojai gali teikti Pasiūlymus nustatydami siūlomos paskolos dydį, tačiau negali siūlyti mažesnių ir (arba) didesnių Palūkanų, nei nustatė Paskolos gavėjas. Finansuotojo siūloma pagrindinė paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei 100 Eur, o siūloma visa suma turi būti išreikšta eurų tikslumu (be centų). Finansuotojo siūloma pagrindinė Paskolos sumos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos.
5.20. Finansuotojas negali siūlyti skolinti daugiau negu yra lėšų jo Paysera sąskaitoje. Finansuotojui Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo Paysera sąskaitoje esanti atitinkama suma yra rezervuojama šiai konkrečiai paskolai.
5.21. Finansuotojas, pateikęs Pasiūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, kad jis sutinka su Paraiškos sąlygomis, t. y. paspausdamas mygtuką „sutinku“ (ar kitą analogišką mygtuką) pateikia oficialų sutikimą sudaryti Paskolos sutartį (akceptas). Pasiūlymas yra neatšaukiamas ir nekeičiamas. Pasiūlymas galioja iki Aukciono pabaigos.
5.22. Finansuotojas, patvirtinęs Pasiūlymą, negali teikti naujo Pasiūlymo iš rezervuotos sumos ir (arba) pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus, kai Aukcionui neįvykus Operatorius panaikina šios sumos rezervaciją.
5.23. Operatorius panaikina Finansuotojo lėšų rezervavimą, kai (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos gavėjas laiku neatlieka veiksmų, būtinų Paskolos sumai išmokėti, arba (iii) kitais šios Sutarties ar Bendrųjų sąlygų nurodytais atvejais. Panaikinus lėšų rezervavimą Finansuotojas gali laisvai disponuoti savo Paysera sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota jo lėšų suma.
5.24. Operatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai apriboti Paraišką ir (arba) Pasiūlymą.

6. Paskolos sutarties sudarymas
6.1. Finansuotojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai sukūręs savo Paysera sąskaitą ir turėti savo Paysera sąskaitoje piniginių lėšų. Kartu su Pasiūlymu Finansuotojas pateikia mokėjmo nurodymą dėl lėšų pervedimo iš savo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą. Taip pat, šia Sutartimi Finansuotojas papildomai suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus, esant poreikiui, Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB rezervuoti ir (ar) pervesti (nuskaityti) Pasiūlyme nurodytą sumą iš Finansuotojo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą.
6.2. Visais atvejais dalyvaudamas Aukcione Finansuotojas pavedimus Paskolos gavėjams atlieka iš paties Finansuotojo vardu atidarytos Paysera sąskaitos. Jei Finansuotojas dalyvaudamas Aukcione mokėjimus atliktų ne iš savo vardu atidarytos Paysera sąskaitos, toks Finansuotojas prisiimtų visą atsakomybę už bet kokias su šiame Sutarties punkte nurodyto reikalavimo nevykdymu susijusias pasekmes (kilusias jam pačiam, Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims).
6.3. Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Finansuotojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcioną laimi tie Finansuotojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba momento, kuomet Paraiška bus užpildyta visu šimtu procentų, greičiau nei kiti Finansuotojai pateiks savo Pasiūlymus, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.
6.4. Operatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Pasiūlymus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal Platformos laiką.
6.5. Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t. y. Aukcioną laimi pirmiau Pasiūlymus pateikę Finansuotojai. Pasiūlymo Finansuotojas negali atšaukti po jo pateikimo momento.
6.6. Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Paraiškos pagrindu Paskolos sutartis nesudaroma, jeigu nuo Aukciono pradžios dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį nėra pateikta Pasiūlymų visai Paraiškos sumai, nebent yra iš anksto nurodoma, jog Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliais etapais, kol bus surinkta visa norima Paskolos suma.
6.7. Pasibaigus Aukcionui, Platforma išsiunčia pranešimus Naudotojams apie Aukciono rezultatus, nurodydama Aukcioną laimėjusius Naudotojus bei Pasiūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos sutartys.
6.8. Pasibaigus Aukcionui, Operatorius atlieka šiuos veiksmus: (i) priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Operatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu; (ii) gauna iš Paskolos gavėjo visus įrodymus dėl Paskolos užtikrinimo priemonių tinkamo pateikimo, (iii) įsitikina, jog tuo metu nėra žinoma jokio egzistuojančio ar tikėtino pagrindo Paskolos sutarties nevykdymui ar nutraukimui, (iv) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką ir tuomet (po šių veiksmų atlikimo) suteikia pritarimą įskaityti lėšas iš Finansuotojo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
6.9. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) Skolos administravimo mokestį iš Finansuotojo Paysera sąskaitos Operatoriui.
6.10. Aukcionui pasibaigus, Naudotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją. Naudotojai galės būti identifikuojami nurodant Naudotojo vardus ir (arba) kodus, ir (arba) tikrus vardus ir pavardes.

7. Dalinis finansavimas
7.1. Naudotojas teikdamas Paraišką gali pasirinkti visą norimą surinkti Paskolos sumą rinkti keliais etapais. Tokiu būdu Operatoriui patvirtinus Paraišką Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliomis dalimis, kol bus surinkta visa planuojama Paskolos suma. Po kiekvieno finansavimo etapo Operatorius sustabdo Aukcioną, Finansuotojų vardu sudarydamas Paskolos sutartį. Vėlesniuose finansavimo etapuose Operatorius atnaujina Aukcioną, sudarydamas galimybę Finansuotojams investuoti į likusią Paskolos dalį.
7.2. Finansuotojas investuodamas į pirmąjį Aukciono etapą turi teisę investuoti ir į kitus. Visi Finansuotojai pagal sudarytas Paskolos sutartis laikomi pirminę hipoteką (arba pirminį turto įkeitimą) turintys kreditoriai į įkeistą turtą, nurodytą Paraiškoje.
7.3. Paskolos gavėjui viename iš etapų nepavykus surinkti užsibrėžtos Paskolos sumos, likusi nesurinkta dalis yra perkeliama į kitą etapą (jeigu tai nėra paskutinis finansavimo etapas), ir yra sudaroma Paskolos sutartis surinktai Paskolos sumai. Jeigu Paskolos gavėjui nepavyko surinkti užsibrėžtos Paskolos sumos paskutiniame finansavimo etape, Paskolos sutartis sudaroma tai sumai, kuri buvo surinkta per paskutinį finansavimo etapą. Tokiu atveju Aukcionas laikomas sėkmingai pabaigtu ir Paskolos gavėjui yra pervedama per paskutinį etapą surinkta Paskolos suma, sudarant paskutiniąją Paskolos sutartį.

8. Mokėjimai pagal Paskolos sutartį
8.1. Paskolos gavėjas moka Paskolos sumą ir Palūkanas, ir kitus mokesčius pagal patvirtintą Paskolos grąžinimo grafiką bei Paslaugų įkainius.
8.2. Palūkanos nuo Paskolos sumos skaičiuojamos nuo tos dienos (imtinai), kurią Paskolos suma išmokama į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą (arba į tokią kitą sąskaitą (ar sąskaitas), kurią (kurias) Paskolos gavėjas raštu nurodo Operatoriui iki Paskolos sumos išmokėjimo).
8.3. Paskolos gavėjo mokama suma susidaro iš: Finansuotojams grąžinamos Paskolos sumos, Palūkanų, netesybų ir kt. mokėjimų, kurie yra skelbiami Platformoje.
8.4. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Paskolos grąžinimo grafiko. Visus mokėjimus pagal Paskolos sutartį turi atlikti pats Paskolos gavėjas.
8.5. Nepaisant to, kad visus einamuosius mokėjimus privalo atlikti pats Paskolos gavėjas, Paskolos gavėjas šia Sutartimi suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus, esant poreikiui, Paskolos gavėjo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) visus mokėjimus (mokėtinas sumas) Paskolos davėjams iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos į Paskolos davėjų Paysera sąskaitas ir (arba) pervesti (nuskaityti) iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos Operatoriaus mokestį ir (arba) kitus mokėjimus (mokėtinas sumas) Operatoriui. Esant poreikiui šiame Sutarties punkte nurodytiems veiksmais atlikti Paskolos gavėjas įsipareigoja išduoti atskirą dokumentą, tinkantį „Paysera LT“, UAB. Aiškumo dėlei, galimybė Paskolos gavėjo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB yra Operatoriaus teisė (bet ne pareiga) ir tai jokiu būdu nereiškia, kad Paskolos gavėjas einamųjų mokėjimų neturi laiku ir tinkamai atlikti pats (savarankiškai).
8.6. Tuo atveju, jei Finansuotojui ar Paskolos gavėjui lėšos pervedamos į kitą sąskaitą (t. y. ne į Paysera sąskaitą), jiems pervedamoms sumoms atitinkamai gali būti taikomi Paysera nustatyti paslaugų mokesčiai. Šie mokesčiai gali būti išskaitomi ir Finansuotojui ar Paskolos gavėjui pervedamos sumos.
8.7. Paskolos gavėjas įsipareigoja atlikti kiekvieną mokėjimą laiku (pagal Paskolos grąžinimo grafiką) – ne vėliau kaip iki nurodytos mokėjimo dienos 17 valandos (kad Operatorius spėtų gautą mokėjimą apdoroti ir paskirstyti Paskolos davėjams).
8.8. Jeigu Paskolos gavėjas laiku ir tinkamai nesumoka jam priklausančių mokėti sumų, tai reikš, kad Paskolos gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo mokėti netesybas ir (arba) kitus mokėjimus, kaip kad yra nurodyta šioje Sutartyje, Paslaugų įkainiuose, Paskolos sutartyje ar kitose sudarytuose susitarimuose. Operatorius neįsipareigoja ir neprivalo (tik turi teisę) nusirašyti Paskolos gavėjo mokėtinas sumas iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos (kaip tai numatyta šios Sutarties 8.5 punkte) ir tokios Operatoriaus teisės neįgyvendinimas (ar bet koks delsimas ją įgyvendinti) neatleidžia Paskolos gavėjo nuo jam priskaičiuotų delspinigių ir (ar) kitų, su tinkamu prievolės neįgyvendinimu susijusių sumų mokėjimo.
8.9. Palūkanų pajamos, Finansuotojų uždirbtos skolinant lėšas per Platformą, yra apmokestinamos ir deklaruojamos pagal teisės aktų nustatytą tvarką. Operatorius nėra ir negali būti atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymu.
8.10. Paskolos gavėjas turi teisę sumokėti likusią mokėti Paskolos sumą ir Palūkanas Bendrosiose sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka prieš tai raštu pranešęs Operatoriui ir gavęs patvirtinimą apie mokėtiną sumą.
8.11. Jei už Paskolos gavėją bandys atsiskaityti trečiasis asmuo ir Operatorius negalės tinkamai identifikuoti šio trečiojo asmens, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas netinkamai įvykdė savo pareigą vykdyti įsipareigojimus ir privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą.
8.12. Paskolos gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo.
8.13. Operatorius, veikdamas kaip Finansuotojo (-ų) įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius), nurodytus Paskolos sutartyje, taip pat taikytinų teisės aktų numatytais pagrindais bei mokesčius, apskaičiuotus Paslaugų įkainių pagrindu, ir reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Taip pat Paskolos gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Operatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis pažeidimas). Operatorius elektroniniu laišku ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu Paskolos gavėjo el. pašto ir (arba) buveinės adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Paskolos sutarties nutraukimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po jo išsiuntimo (siunčiant elektroniniu paštu) arba 3 (trečią) darbo dieną po išsiuntimo (siunčiant registruotu arba kurjeriniu paštu).

9. Reikalavimo teisės perleidimas Antrinėje rinkoje
9.1. Operatorius gali sukurti Platformoje galimybę Paskolos davėjams Antrinėje rinkoje perleisti savo turimas Reikalavimo teises. Operatorius nesudaro galimybės Naudotojams perleisti turimas Reikalavimo teises kitiems asmenims už Antrinės rinkos ribų (išskyrus šioje Sutartyje numatytas išimtis). Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas pasinaudodamas Antrine rinka galės be Paskolos gavėjo išankstinio sutikimo perleisti Reikalavimo teises kitam Naudotojui.
9.2. Naudotojai, kurie Antrinėje rinkoje siekia perleisti savo turimas Reikalavimo teises arba įsigyti kitų Naudotojų turimas Reikalavimo teises, prieš Antrinėje rinkoje teikiant Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą) arba pasiūlymą tokios paraiškos atžvilgiu (akceptą), privalo sutikti su Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrosiomis sąlygomis, skelbiamomis Platformoje. Operatorius turi teisę vienašališkai koreguoti Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrąsias sąlygas, naująją jų redakciją paskelbdamas Platformoje. Pastaruoju atveju Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrųjų sąlygų naujoji redakcija yra taikoma tiems Reikalavimo teisių perleidimo sandoriams, kurie Antrinėje rinkoje sudaromi po šios naujosios Reikalavimo teisių perleidimo sutarties bendrųjų sąlygų redakcijos paskelbimo ir įsigaliojimo.
9.3. Siekiant perleisti Reikalavimo teisę į konkretų Paskolos gavėją, Naudotojas Platformoje gali pasirinkti turimą Reikalavimo teisę, kurią norima perleisti, ir jos atžvilgiu suformuoti Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą). Suformuota Reikalavimo teisės perleidimo paraiška (oferta) tuomet paskelbiama Platformoje (Antrinėje rinkoje).
9.4. Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje Naudotojas nurodo kainą už kurią šią konkrečią Reikalavimo teisę siekia perleisti Antrinėje rinkoje. Ši kaina gali būti didesnė ar mažesnė už Reikalavimo teisės nominalią vertę arba jai lygi. Operatorius turi teisę savo nuožiūra riboti Antrinėje rinkoje perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos nustatymo ribas (t. y. numatyti maksimalius ir minimalius galimus kainos rėžius, kurių apimtyje Naudotojas gali nustatyti Reikalavimo teisės perleidimo kainą).
9.5. Kartu su perleidimo kaina Reikalavimo teisės perleidimo paraiškoje (ofertoje) gali būti nurodoma kita informacija apie perleidžiamas Reikalavimo teises ir (ar) Paskolos sutartį (iš kurios kyla perleidžiama Reikalavimo teisė). Prieš įsigyjant perleidžiamą Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje, Naudotojams Platformoje taip pat suteikiama galimybė susipažinti su informacija apie tokią Reikalavimo teisę, su ja susijusį Paskolos gavėją ir atitinkamą jo projektą (kuriam finansuoti buvo sudaryta atitinkama Paskolos sutartis). Perleidžiamą Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje įsigyjantis Naudotojas turi savo iniciatyva susipažinti su visa apie Reikalavimo teisę Platformoje skelbiama informacija, ją įvertinti bei savo rizika savarankiškai priimti sprendimą įsigyti Antrinėje rinkoje perleidžiamą Reikalavimo teisę. Nei Antrinėje rinkoje Reikalavimo teisę perleidęs Platformoje Naudotojas, nei Operatorius nėra atsakingi Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje įsigijusiam Naudotojui už tai, jog Paskolos gavėjas pagal įsigytą Reikalavimo teisę nebevykdo ir (ar) netinkamai vykdo skolinius savo įsipareigojimus.
9.6. Operatorius Reikalavimo teisių perleidėjui taiko Reikalavimo teisių perleidimo (Antrinėje rinkoje) mokestį, skaičiuojamą nuo Reikalavimo teisės nominalios vertės. Su šio mokesčio dydžiu ir apskaičiavimo tvarka Naudotojai gali susipažinti Platformoje skelbiamuose Paslaugų įkainiuose. Šį mokestį Reikalavimo teisės perleidėjas turi sumokėti Operatoriui Reikalavimo teisės perleidimo Antrinėje rinkoje momentu (Operatorius šį mokestį turi teisę nuskaityti nuo Reikalavimo teisės perleidėjo gaunamos perleidžiamos Reikalavimo teisės kainos).
9.7. Platformos Naudotojai gali matyti kitų Naudotojų Antrinėje rinkoje skelbiamas Reikalavimo teisių perleidimo paraiškas (ofertas) ir pateikti pasiūlymus (akceptus) šių Reikalavimo teisių perleidimo paraiškų atžvilgiu.
9.8. Naudotojo Platformoje paskelbta Reikalavimo teisės perleidimo paraiška (oferta) laikoma įpareigojančiu pasiūlymu Antrinėje rinkoje perleisti numatytą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą, o Naudotojo pateiktas pasiūlymas (akceptas) įsigyti Reikalavimo teisę laikomas įpareigojančiu sutikimu įsigyti Antrinėje rinkoje perleidžiamą Reikalavimo teisę už nurodytą kainą. Sutapus Platformoje pateiktiems ofertai ir akceptui, laikoma jog Naudotojai Platformoje (Antrinėje rinkoje) sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrosios sąlygos skelbiamos Platformoje.
9.9. Naudotojai už Antrinėje rinkoje įsigyjamas Reikalavimo teises atsiskaito pervedant lėšas iš Reikalavimo teises įsigyjančio Naudotojo Paysera sąskaitos į Reikalavimo teises perleidžiančio Naudotojo Paysera sąskaitą. Įvykdžius atsiskaitymą ir lėšas įskaičius į Reikalavimo teises perleidžiančio Naudotojo Paysera sąskaitą laikoma, kad Reikalavimo teisės yra perleistos (Reikalavimo teisės perleidimo momentas). Reikalavimo teisę įsigyjantis Naudotojas savo asmeninėje Paysera sąskaitoje turi turėti pakankamai lėšų Reikalavimo teisės įsigijimo kainos sumokėjimui.
9.10. Operatorius turi teisę neleisti Antrinėje rinkoje perleisti ir (ar) įsigyti Reikalavimo teisės Naudotojui, neturinčiam su Platforma susietos savo vardu atidarytos Paysera sąskaitos.
9.11. Naudotojas, Antrinėje rinkoje įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa atitinkamos Paskolos sutarties (iš kurios kyla Reikalavimo teisė) teisinių santykių šalimi ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo ankstesnis Naudotojas, perleidęs Reikalavimo teisę. Antrinėje rinkoje Reikalavimo teisę įsigijusiam Naudotojui taip pat pereina ir visos su ja susietos užtikrinimo priemonės.
9.12. Paskolos gavėjai yra informuoti apie tai, jog Reikalavimo teisės, kylančios iš jų sudarytų Paskolų sutarčių, gali būti perleidžiamos Antrinėje rinkoje kitiems Naudotojams. Reikalavimų teisių perleidimo Antrinėje rinkoje faktas nedaro jokios įtakos Paskolos gavėjo prisiimtiems įsipareigojimams pagal Paskolos sutartį, šių įsipareigojimų vykdymui, vykdymo būdui ir (ar) vykdymo tvarkai.
9.13. Tam tikrais atvejais Operatorius pasilieka teisę savo diskrecija neleisti Naudotojams Antrinėje rinkoje perleisti (ir) ar įsigyti Reikalavimo teises. Tokie atvejai gali apimti situacijas, kuomet Reikalavimo teisių perleidėjas ir (ar) įgijėjas netinkamai vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus (pvz., nepateikia Operatoriui prašomos informacijos ar dokumentų), kuomet dėl tokių Naudotojų veikimo kyla pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos, kuomet tokie Naudotojai nesilaiko su Operatoriumi ar kitais Naudotojais Platformoje sudarytų sutarčių, taip pat kitais Operatoriaus atvejais, kuomet, Operatoriaus įsitikinimu, kyla neteisėto veikimo, sutarties nesilaikymo, apgaulės ar kitos rizikos.
9.14. Reikalavimo teisės perleidimo paraiška (oferta) Antrinėje rinkoje gali būti skelbiama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo paskelbimo Antrinėje rinkoje dienos). Pasibaigus šiam laikotarpiui Reikalavimo teisės perleidimo paraiška (oferta) yra anuliuojama ir Naudotojas Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą) Antrinėje rinkoje turi skelbti iš naujo.
9.15. Jeigu Antrinėje rinkoje paskelbus Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą) iki jos akceptavimo (t. y. iki Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo) iš esmės pasikeičia su siekiama perleisti Reikalavimo teise susijusios esminės aplinkybės (pvz., Paskolos gavėjas iš anksto grąžina Paskolos sumą; sumažėja Reikalavimo teisės nominali suma; nutraukiama Paskolos sutartis; ir pan.), Operatorius turi teisę atšaukti tokią Antrinėje rinkoje paskelbtą Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą). Pastaruoju atveju Reikalavimo teisę Antrinėje rinkoje toliau norintis perleisti Naudotojas turi joje iš naujo pateikti Reikalavimo teisės perleidimo paraišką (ofertą).
9.16. Antrinė rinka yra papildomas Platformos funkcionalumas, kurio sklandų funkcionavimą Operatorius siekia užtikrinti. Visgi, Operatorius nėra ir jokiu būdu ir apimtimi negali būti atsakingas prieš Naudotojus dėl Antrinės rinkos (kaip papildomo Platformos funkcionalumo) veiklos sutrikimų ar laikino sustabdymo (pvz., siekiant tobulinti šį funkcionalumą) jei dėl to Naudotojai kurį laiką negalės perleisti (ar atitinkamai įsigyti) Reikalavimo teisių.

10. Investicijos perkėlimas
10.1. Operatorius Paskolos davėjams gali suteikti galimybę Platformoje atlikti Investicijos perkėlimą. Atliekant Investicijos perkėlimą Paskolos davėjas gali Paskolos gavėjo Grąžintiną sumą pagal ankstesnę Paskolos sutartį perkelti (t. y. panaudoti kaip naują investiciją) į naują to paties Paskolos gavėjo refinansavimo tikslu sudaromą Paskolos sutartį.
10.2. Investicijos perkėlimas vykdomas tokia tvarka:
10.2.1. Paskolos gavėjas šioje Sutartyje numatyta tvarka su Operatoriumi suderina ir Platformoje pateikia refinansavimo Paraišką. Ja siekiama sudaryti naują refinansavimo Paskolos sutartį , pagal kurią pasiskolintos lėšos bus naudojamos ankstesnės Paskolos sutarties refinansavimui. Paskolos davėjams, sudariusiems su Paskolos gavėju ankstesnę Paskolos sutartį gali būti suteikiama galimybė atlikti Investicijos perkėlimą, t. y. šias pagal pagal ankstesnę Paskolos sutartį Paskolos davėjams mokamas Grąžintinas sumas panaudoti pateikiant Pasiūlymą (akceptą) naujai refinansavimo Paraiškai.
10.2.2. Paskolos davėjui pasirinkus Investicijos perkėlimą, Paskolos davėjo įsipareigojama paskolinti pinigų suma (pagal Sutarties 5.19 punktą) tampa lygi Grąžintinai sumai pagal ankstesnę (siekiamą refinansuoti) Paskolos sutartį. Atitinkamai, Paskolos davėjų Paysera sąskaitose nėra rezervuojamos lėšos vadovaujantis Sutarties 5.20 punktu.
10.2.3. Pasibaigus refinansavimo Aukcionui ir jo metu surinkus visą Paskolos sumą, sudaroma refinansavimo Paskolos sutartis. Tokiu atveju šią naują refinansavimo sutartį sudarę Paskolos davėjai, kurie pasinaudojo Investicijos perkėlimu, įsipareigoja paskolinti Paskolos gavėjui jiems priklausančias (iš ankstesnės, siekiamos refinansuoti Paskolos sutarties atsiradusias) Grąžintinas sumas. Operatoriui patvirtintus šios naujai surinktos refinansavimo Paskolos sumos (ar jos dalies) išmokėjimą į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą, laikoma, kad Investicijos perkėlimą atlikusių Paskolos davėjų atžvilgiu pasibaigia Paskolos gavėjo prievolė jiems sumokėti Grąžintinas sumas pagal refinansuotą ankstesnę Paskolos sutartį. Šios Grąžintinos sumos perkeliamos į naują refinansavimo Paskolos sutartį (kaip naujai paskolintos sumos) ir Paskolos gavėjas nuo šių perkeltų Grąžintinų sumų skaičiuoja Palūkanas ir moka kitus naujoje refinansavimo Paskolos sutartyje ir jos Paskolos grąžinimo grafike nurodytus mokėjimus.
10.2.4. Tuo atveju, jeigu refinansavimo Aukcionas pasibaigia nesurinkus visos refinansavimo Paskolos sumos, nauja refinansavimo Paskolos sutartis nėra sudaroma. Taip pat tais atvejais, kuomet refinansavimo Aukcione yra surenkama visa refinansavimo Paskolos suma, tačiau vadovaujantis šios Sutarties ir (ar) Paskolos sutarties nuostatomis Paskolos gavėjui negali būti išmokama surinkta Paskolos suma, laikoma, kad refinansavimo Paskolos sutartis pasibaigė joje numatytais pagrindais. Abiem šiais atvejais laikoma, kad Investicijų perkėlimą siekę atlikti Paskolos davėjai to neatliko (t.y. Investicijų perkėlimas jiems nebuvo įvykdytas) ir Paskolos gavėjas jiems toliau turi vykdyti savo įsipareigojimus ankstesnės Paskolos sutarties (kurią buvo siekta refinansuoti) numatyta tvarka ir terminais.
10.3. Paskolos davėjas Platformoje ir (ar) jo nurodytu elektroniniu paštu gali būti informuojamas apie tai, kad planuojama refinansuoti jo anksčiau sudarytą Paskolos sutartį ir kad Paskolos davėjui bus suteikiama galimybė atilikti Investicijos perkėlimą. Siekdamas atlikti Investicijos perkėlimą Paskolos davėjas savo Platformos paskyroje turės pasirinkti savo turimą investiciją ir pasirinkti šios investicijos atžvilgiu pasirinkti Investicijos perkėlimo galimybę.
10.4. Paskolos davėjui pasirinkus Investicijos perkėlimą, sėkmingai pasibaigus refinansavimo Aukcionui, sudarius naują refinansavimo Paskolos sutartį ir pagal ją Paskolos gavėjui išmokėjus refinansavimo Paskolos sumą (jos dalį), tokiam Paskolos davėjui priklausanti Gražintina suma pagal ankstesnę (siekiamą refinansuoti) Paskolos sutartį tampa Paskolos gavėjui naujai paskolinta suma pagal naujai sudarytą refinansavimo Paskolos sutartį. Atitinkamai, Paskolos gavėjo įsipareigojimai tokio Paskolos davėjo atžvilgiu pagal ankstesnę (refinansuojamą) Paskolos sutartį pasibaigia.
10.5. Dėl Investicijos perkėlimo funkcionalumo galimybės konkretaus refinansavimo Aukciono atveju galutinį sprendimą priima Operatorius.

11. Platformos mokėjimo sistema
11.1. Platforma visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per „Paysera LT“, UAB valdomą Paysera platformą, kurioje kiekvienas Naudotojas turi būti atsidaręs Paysera sąskaitą. Piniginės lėšos mokamos iš vienos Naudotojo Paysera sąskaitos į kito Naudotojo Paysera sąskaitą (pvz., iš Paskolos davėjo Paysera sąskaitos į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą arba Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos į Finansuotojo Paysera sąskaitą). Piniginės lėšos yra įskaitomos į Operatoriaus sąskaitą tik tuo atveju, kai tai yra Operatoriui priklausančios lėšos – Operatoriaus mokestis, Skolos administravimo mokestis ir kiti mokėjimai.
11.2. Operatorius nėra piniginių lėšų, priklausančių Finansuotojui ir (arba) Paskolos gavėjui, valdytojas. Operatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Naudotojų funkcinių nurodymų ir jų tarpusavio sudarytų Paskolos sutarčių techninį vykdymą (administravimą), o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.
11.3. Operatorius neatsako už Naudotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Naudotojo sprendimo priėmimo ir (arba) neteisingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir (arba) tais atvejais, kai Naudotojas atidavė ir (arba) prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Platformos ir (arba) tais atvejais, kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Operatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir (arba) nuskaitymai.
11.4. Operatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Naudotojo Paysera sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Sutartį.
11.5. Visi Naudotojų Paysera sąskaitose atlikti pavedimai yra fiksuojami Naudotojo paskyroje ir Paysera sistemoje.
11.6. Naudotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui apie klaidingai į Paysera sąskaitą įskaitytas arba iš Paysera sąskaitos pervestas (ar nurašytas) lėšas. Paysera sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Naudotojas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Paysera sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas. Naudotojui per 5 (penkias) darbo dienas negrąžinus klaidingai į Naudotojo Paysera sąskaitą įskaitytų lėšų, Operatorius pasilieka teisę vienašališkai nurašyti šią sumą nuo Naudotojo Paysera sąskaitos.
11.7. Paskolos gavėjams ir (ar) Finansuotojams atlikus mokėjimus tam tikrais atvejais juos dar turi patvirtinti (administruoti) Operatorius. Dėl šios priežasties itin svarbu, kad Naudotojai visus mokėjimus atliktų laiku, iki mokėjimų grafikuose nurodytos dienos ir valandos. Išskirtiniais atvejais (pvz., kuomet vienu metu yra gaunama itin daug mokėjimų arba sutrinka IT sistemos) lėšų įskaitymas į Finansuotojų ir (ar) Paskolos gavėjų sąskaitas gali šiek tiek vėluoti.

12. Naudotojo įsiskolinimas
12.1. Paskolos gavėjas privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį. Už Paskolos sutarties pažeidimus Paskolos gavėjas papildomai privalo mokėti Paskolos sutartyje numatytas netesybas bei Platformos įkainiuose skelbiamus mokesčius.
12.2. Apie tai, kad Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku ir (arba) SMS pranešimu. Neinformavimas apie tai neatleidžia Paskolos gavėjo nuo savo visų įsipareigojimų vykdymo.
12.3. Operatorius nėra atsakingas už Naudotojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar Finansuotojo mokėjimų vėlavimą.
12.4. Paskolos sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Operatoriaus pareiškimu Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais.
12.5. Paskolos gavėjo nesugebėjimas laiku pervesti lėšų pagal Paskolos grąžinimo grafiką reikš, kad Paskolos gavėjas papildomai privalės mokėti:
12.5.1. nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos – delspinigius nuo pradelstos Paskolos sumos ir Palūkanų – už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Finansuotojų nuosavybė;
12.5.2. jei Paskolos gavėjas Platformoje yra sudaręs daugiau nei vieną Paskolos sutartį, o Paskolos gavėjo Paysera sąskaitoje esančių lėšų neužtenka visų Finansuotojų mokėtinoms sumoms pagal Paskolos sutartis, skolintojų reikalavimai tenkinami proporcingai Finansuotojų suteiktų paskolų dydžiui.
12.5.3. Paslaugų įkainiuose nurodytą Prievolės pradelsimo mokestį.
12.6. Finansuotojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Operatorius gali savo nuožiūra arba: (i) perimti Finansuotojo (-ų) Reikalavimo teises šios Sutarties ir Paskolos sutarties numatytais atvejais (toliau – Automatinis reikalavimo teisės perėmimas), arba (ii) veikti kaip Finansuotojų atstovas, vykdantis išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą. Šiuo tikslu Operatoriui taip pat pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Finansuotojo (-ų) interesams ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis reikalavimo teisės perėmimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta po to, kai Operatorius išsiunčia Paskolos gavėjui Platformos duomenų bazėje turimu el. paštu ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu Paskolos gavėjo nurodytos buveinės adresu pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą ir Reikalavimo teisės perėmimą. Automatinis reikalavimo teisės perėmimas atliekamas su atidėtu mokėjimu, kuris reiškia, kad Operatorius sumokės Finansuotojui Reikalavimo teisės perėmimo kainą, lygią lėšoms, atgautoms iš Paskolos gavėjo išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose, Platformoje (įskaitant Naudotojo paskyrą) ir atskiruose Platformoje sudaromuose Operatoriaus ir Finansuotojo sudarytuose susitarimuose, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo lėšų atgavimo dienos. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Finansuotojo asmuo neturi jam esminės reikšmės. Visais atvejais, Operatoriui perimant reikalavimo teises, kartu perduodamos ir visos reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant bet neapsiribojant hipotekos ir (ar) įkeitimo teises.
12.7. Operatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš Paskolos gavėjo pasirinktoms skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir (arba) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.
12.8. Operatorius, Automatinio reikalavimo teisės perėmimo tvarka perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Finansuotojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Finansuotojas su tuo sutinka ir tai patvirtina ir pareiškia, jog supranta ir žino apie prisiimamas skolinimo rizikas.
12.9. Operatorius, veikdamas kaip Finansuotojų (t. y. kreditorių) atstovas, turi visas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas, ir šiuo tikslu joks atskiras įgaliojimas ar kitas savo turinio tapatus dokumentas neprivalo būti atskirai sudaromas.
12.10. Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Operatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti Paskolos grąžinimo grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.
12.11. Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:
12.11.1. Pirma eile – Finansuotojams priklausantys delspinigiai;
12.11.2. Antra eile – Finansuotojams priklausančios Palūkanos ir Paskolos suma;
12.11.3. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (vykdomojo įrašo, vykdomojo rašto, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, žyminis mokestis, teismo išlaidos pan.).
12.12. Finansuotojas moka Operatoriui Skolos administravimo mokestį, kuris yra lygus 0,1 proc. nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pagal Paskolos grąžinimo grafiką buvo Paskolos gavėjo praleistas. Skolos administravimo mokestis skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę Paskolos grafike numatyto termino praleidimo dieną iki tol, kol Paskolos gavėjas pilnai atsiskaito su Finansuotoju.
12.13. Skolos administravimo mokestis mokamas tik iš Paskolos gavėjo išieškojus delspinigius (jų dalį) pagal Paskolos sutartį (įskaitant Paskolos gavėjui sumokant delspinigius (jų dalį) po Operatoriaus raginimo ir kitais atvejais).
12.14. Skolos administravimo mokestis sumokamas delspinigių pagal Paskolos sutartį paskirstymo Finansuotojui metu. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB, pervesti Skolos administravimo mokestį Operatoriui. Sumokėjus Skolos administravimo mokestį Finansuotojo paskyroje pateikiama Operatoriaus sąskaita, kurioje nurodomas apskaičiuoto Skolos administravimo mokesčio dydis ir patvirtinimas apie jo sumokėjimą. Šia Sutartimi Finansuotojas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus Finansuotojo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) Skolos administravimo mokestį iš Finansuotojo Paysera sąskaitos Operatoriui.
12.15. Paskolos gavėjui kaskart pradelsus tinkamai ir laiku sumokėti einamąją įmoką pagal Paskolos sutartį, taikomas vienkartinis Operatoriui mokamas Prievolės pradelsimo mokestis.

13. Kainodara
13.1. Mokesčiai, kuriuos taiko Naudotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Naudotojo banko sąskaitos ir Naudotojo Paysera sąskaitos yra dengiami Naudotojo.
13.2. Paskolos gavėjui taikomi Paskolos gavėjo, jo dalyvių, vadovų ir turto tikrinimo mokesčiai pagal tuo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
13.3. Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolos sumą, kaip yra nurodytą šioje Sutartyje ir Paskolos sutarties sąlygose.
13.4. Visi Naudotojo mokėtini mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Platformoje (įskaitant Naudotojo paskyrą) tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose bei kituose mokesčiuose ir atskiruose Platformoje sudaromuose Naudotojo ir Operatoriaus susitarimuose. Naudotojas sutinka su netesybų dydžio nustatymu tokiu būdu ir sutinka, kad jis bus prilyginamas Naudotojo ir Operatoriaus rašytiniam susitarimui.
13.5. Paskolos gavėjas sumoka vienkartinį Operatoriaus mokestį Operatoriui.
13.6. Jei Paskolos gavėjo mokamų paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.
13.7. Operatorius turi teisę savo iniciatyva organizuoti įvairias papildomas akcijas, kuriomis siekiama skatinti Naudotojus aktyviau prisidėti prie Platformoje vykstančios sutelktinio finansavimo veiklos. Tokių galimų akcijų sąlygas ir tvarką vienašališkai nustato Operatorius. Apie organizuojamas akcijas Naudotojai informuojami Platformoje ir (arba) Naudotojų pateiktu el. pašto adresu.

14. Operatoriaus atsakomybės ribojimas
14.1. Operatorius nėra atsakingas už:
14.1.1. Naudotojų pateiktų Operatoriui ir kitiems Naudotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei, Platformos turinio informaciją, įvestą Naudotojų;
14.1.2. Naudotojų sąskaitos administratoriaus „Paysera LT“, UAB veiksmus ir (arba) neveikimą;
14.1.3. Naudotojo neteisėtą elgesį, įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį ir (arba) Paskolos sutartį;
14.1.4. Platformoje sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sandorių galiojimą ir teisėtumą;
14.1.5. už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios.
14.2. Naudotojai sudaro Paskolų sutartis Platformoje tiesiogiai su kitais Naudotojais, savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.
14.3. Operatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas, t. y. neatsakinga už pinigų skolinimą ir grąžinimą, bet įgaliota vykdyti tik konkrečias Paskolos sutartyje ir šioje Sutartyje nurodytas funkcijas.
14.4. Naudotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Platformoje siūlomas sutarčių formas ir turi nedelsiant pranešti Operatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.
14.5. Operatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos gavėjui ir (arba) Finansuotojui per Platformą sudarant ir (arba) vykdant Paskolos sutartis.

15. Operatoriaus nemokumas
15.1. Iškėlus Operatoriaus bankroto arba restruktūrizavimo bylą yra nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Paskolos sutartys.
15.2. Bankroto arba restruktūrizavimo administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.
15.3. Operatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Naudotojų sudarytoms Paskolos sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Operatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolos sumas.

16. Naudotojo asmens duomenys
16.1. Operatorius tvarko Naudotojo asmens duomenis Platformos privatumo politikoje nurodytais tikslais ir pagrindais.
16.2. Be kita ko, Sudarydamas šią Sutartį Naudotojas suteikia Operatoriui teisę tvarkyti savo asmens duomenis Sutartyje ir Naudotojo Paskolos sutartyje nurodytais tikslais ir apimtimi, taip pat teisės aktuose numatytu pagrindu ir būdais. Esant poreikiui, Operatorius gali pareikalauti, jog tokius pačius rašytinius sutikimus pateiktų Naudotojo vadovai ir (ar) dalyviai. Šių asmenų duomenų tvarkymo taisyklės bus tokios pačios kaip Naudotojų.
16.3. Naudotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Operatoriui naudojantis Operatoriaus paslaugomis yra teisingi.
16.4. Klaidingą informaciją pateikęs Naudotojas atsako už dėl tokios informacijos Operatorius ir (arba) kitų Naudotojų patirtą žalą, įskaitant tuos atvejus, kai kiti Naudotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Naudotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.
16.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja teikti Operatoriaus prašomą informaciją, reikalingą Paskolos gavėjo finansinei būklei nustatyti ir (arba) užtikrinimo priemonės vertei nustatyti ir (arba) Operatoriaus funkcijoms atlikti ir (arba) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų tinkamam vykdymui užtikrinti.
16.6. Naudotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Paskolos gavėjo (-jų) ir Finansuotojo (-ų). Remiantis šia nuostata, Finansuotojas (-ai) galės matyti Paskolos gavėjo (-jų) pavadinimus ir juridinio asmens kodus, Paskolos gavėjas (-jai) galės matyti Finansuotojo (-ų) vardus, pavardes ir (arba) pavadinimus bei juridinio arba fizinio asmens kodus. Naudotojai sutinka ir neprieštarauja, kad šie duomenys yra prieinami Paskolos sutarties šalims.
16.7. Naudotojas įsipareigoja be Operatorius išankstinio raštiško sutikimo neatskleisti jokiam trečiam asmeniui (išskyrus: (i) profesionalius konsultantus, kuriems teisės aktai numato profesinės paslapties apsaugos reikalavimą; (ii) teisės aktų numatytus atvejus) informacijos, kurią jis gavo vykdydamas Paskolos sutartį, įskaitant informaciją apie kitą Paskolos sutarties šalį – vardą, pavardę, asmens kodą, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos sutarties terminą, konkretaus Finansuotojo pervestos pinigų sumos dydį, atliktus Paskolos sutarties pažeidimus, Paskolos grąžinimo grafiką, vykstantį priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti 15 (penkiolikos) procentų skaičiuojant nuo suteiktos / gautos paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Operatoriui 15 (penkiolikos procentų skaičiuojant nuo suteiktos / gautos paskolos sumos dydžio baudą (kurios Šalių laikomos minimaliais Operatoriaus ir Naudotojo (-ų) nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.
16.8. Finansuotojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės šios Sutarties 16 skirsnyje nurodytos informacijos naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.

17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Šalys susitaria, kad Operatorius dalyvauja šioje Sutartyje bei Paskolos sutartyje ne kaip paskolinės prievolės šalis, o tik kaip asmuo, atliekantis Platformos ir (arba) Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
17.2. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Sutartį (be kita ko, įskaitant ir skelbiamus Paslaugų įkainius) ir apie tai pranešti Platformoje. Esant esminiam Sutarties pakeitimui, Operatorius praneša apie įvykusį pakeitimą kiekvienam Naudotojui jo nurodytu el. paštu. Naudotojas turi teisę nesutikti su esminiu pakeitimu ir nutraukti šią Sutartį apie tai atskirai informuodamas Operatorių elektroniniu paštu. Toks nutraukimas neturi įtakos Naudotojo teisėms ir pareigoms pagal šią Sutartį tų Paskolos sutarčių atžvilgiu, kurios buvo sudarytos iki šios Sutarties nutraukimo. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Platformoje dienos arba po el. laiške nurodyto termino ir galioja visiems Naudotojams, kurie naudojasi Platforma ir visiems sandoriams, sudarytiems per Platformą. Operatorius kiekvienu atveju turi teisę vienašališkai nuspręsti, ar atliktas pakeitimas yra esminis.
17.3. Naudotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Sutartį, kai jo iš Platformoje sudarytų Paskolų sutarčių kylantys įsipareigojimai kitų Naudotojų ir Operatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Platforma.
17.4. Operatorius gali bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas Naudotojo paskyroje, jei Naudotojas iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir (arba) kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Naudotojo kaltės). Tokiu atveju Operatorius gali riboti Naudotojo galimybę naudotis Platforma.
17.5. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Naudotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Platformoje, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir (arba) kol Naudotojas naudojasi Platforma.
17.6. Šiai Sutarčiai ir Paskolos sutarčiai yra taikomi ir jos yra aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
17.7. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis tarp Naudotojų, Naudotojų ir Operatoriaus, nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme, priklausomai nuo ginčo pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 6 d.

Success

  • Invest from100€
  • Average return 13.17%
  • Exclusive investment offers
  • Property backedloans