UAB NORDSTREET SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios skundų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato skundų dėl sudarytų paskolos sutarčių ar naudojimosi sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB Nordstreet (toliau – Bendrovė) valdoma platforma nagrinėjimo tvarką.
1.2. Finansuotojų ir paskolos gavėjų Bendrovei pareikšti skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu. Bendrovės platformos naudotojai, manydami, jog Bendrovė pažeidė jų teises ir/ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę, vadovaudamiesi šiose Taisyklėse nurodyta tvarka, kreiptis į Bendrovę, kad jų skundas būtų išnagrinėtas ir būtų (ne)atlikti skunde nurodyti veiksmai.

2. REIKALAVIMAI SKUNDUI, SKUNDO PATEIKIMO TVARKA
2.1. Finansuotojas arba paskolos gavėjas (toliau – Pareiškėjas), manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turi teisę raštu kreiptis į Bendrovę, skunde nurodant ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Skundo pateikimui yra taikomi šie reikalavimai:
2.1.1. Skunde pateikta informacija turi būti išsami bei pagrįsta skundo pagrindą įrodančiais dokumentais. Pareiškėjas privalo pateikti visus su skundu susijusius dokumentus, jei minimi dokumentai yra reikalingi skundo sprendimui;
2.1.2. Skunde aiškiai turi būti nurodytas tariamas Pareiškėjo teisių pažeidimas, įvardinti reikalavimai, skundo surašymo data bei Pareiškėjo arba jo atstovo parašas;
2.1.3. Skundas turi būti pasirašytas asmeniškai, Pareiškėjui nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefoną bei el. pašto adresą;
2.1.4. Skundas gali būti pateikiamas asmeniškai Pareiškėjo arba per atstovą, kurio įgaliojimai patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjo atstovas, kreipdamasis į Bendrovę su skundu, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimo teisę pagrindžiantį dokumentą, kuris Pareiškėjo atstovo turi būti pasirašytas.
2.2. Skundas gali būti pateikiamas Bendrovės darbuotojui buveinėje, siunčiamas registruotu laišku, arba siunčiamas el. paštu su pridėtu skanuotu bei pasirašytu skundu Bendrovės internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais.

3. SKUNDŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
3.1. Visi gauti skundai, atitinkantys šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra registruojami gautų skundų žurnale. Skundą užregistravęs Bendrovės darbuotojas tą pačią dieną skundą perduota atsakingam Bendrovės darbuotojui. Skundų registracijos žurnale registruojami šie skundą identifikuojantys duomenys:
3.1.1. Registracijos numeris;
3.1.2. Pareiškėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas;
3.1.3. Skunde nurodytas pareiškėjo adresas;
3.1.4. Skundo gavimo data ir būdas;
3.1.5. Skundo esmė;
3.1.6. Skundžiami Bendrovės veiksmai ar neveikimas, jų rūšys;
3.1.7. Atsakymo Pareiškėjui pateikimo data;
3.1.8. Galutinis skundo nagrinėjimo rezultatas (sprendimas).
3.2. Šių taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose numatytų reikalavimų neatitinkantys skundai yra grąžinami skundą pateikusiam asmeniui, nurodant skundo grąžinimo priežastį.
3.3. Grąžinus skundą Pareiškėjui, Bendrovė turi teisę nustatyti ne trumpesnį nei 7 kalendorinių dienų terminą skundo trūkumams pašalinti – patikslinti skundo pagrindą ar pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, reikalingų skundui nagrinėti. Jeigu Pareiškėjas pašalina trūkumus per Bendrovės numatytą terminą, skundas yra laikomas tinkamai pateiktu pirminio skundo pateikimo dieną.
3.4. Šių Taisyklių nustatytų reikalavimų neatitinkantys skundai ir skundai, kurių trūkumų Pareiškėjas nepašalino per Bendrovės nustatytą terminą, yra nenagrinėjami ir grąžinami skundą pateikusiam asmeniui. Pareiškėjas turi teisę pakartotinai kreiptis į Bendrovę su tapačiu skundu, pašalinęs Bendrovės nurodytus skundo trūkumus.
3.5. Remiantis Sutelktinio finansavimo įstatymu, Bendrovė įsipareigoja išnagrinėti skundą ir pateikti atsakymą Pareiškėjui per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
3.6. Atsakingas Bendrovės darbuotojas, gavęs Pareiškėjo skundą, išnagrinėja jį vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais ir priima vieną iš sprendimų – patenkinti reikalavimus, iš dalies patenkinti reikalavimus arba skundą atmesti.
3.7. Sprendimas dėl išnagrinėto skundo užregistruojamas žurnale ir siunčiamas Pareiškėjui jo skunde nurodytu el. paštu, o jam nesant – registruotu laišku, nurodytu Pareiškėjo adresu.
3.8. Jeigu Bendrovė visiškai ar iš dalies sutinka su Pareiškėjo skunde pateiktais reikalavimais, kartu su sprendimu nurodo, kokių veiksmų imsis ir/ar nesiims bei kokio dydžio, kokiu būdu bei terminais Bendrovė siūlo atlyginti Pareiškėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Bendrovės kaltės (jeigu tokių yra).
3.9. Pareiškėjas, kurio netenkina Bendrovės sprendimas, turi teisę kreiptis į ginčų sprendimo ne teismo tvarka instituciją – Lietuvos banką. Pareiškėjas gali kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo Pareiškėjo netenkinančio sprendimo iš Bendrovės gavimo dienos arba per 3 mėnesius pasibaigus šių taisyklių 3.5 punkte nurodytam terminui, jei Bendrovė nepateikia atsakymo per numatytą terminą.
3.10. Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą:
3.10.1. Jeigu Pareiškėjo tuo pačiu pagrindu pateiktą skundą jau nagrinėja kita skundus nagrinėjanti institucija ar teismas;
3.10.2. Jeigu yra priimtas Bendrovės sprendimas, kitos skundus nagrinėjančios institucijos ar teismo sprendimas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;
3.10.3. Jeigu skundo pagrindas yra aiškiai aptartas Bendrovės patvirtintose taisyklėse ir/ar sutartyje dėl naudojimosi Bendrovės platforma, su kuriomis Pareiškėjas yra sutikęs.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje ir galioja neterminuotai, iki naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo.
4.2. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Bendrovės internetiniame puslapyje https://nordstreet.com.
4.3. 4.3. Išnagrinėti skundai bei medžiaga, susijusi su nagrinėjimu, archyvuojama ir saugoma 3 metus.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. balandžio 8 d.

Pavyko

  • Investuokite nuo100€
  • Vidutinė grąža 12.29%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Nordstreet – tai sutelktinio finansavimo platforma (minios finansavimo platforma), kuri padeda praplėsti investavimo bei pasyvių pajamų galimybes neišeinant iš namų. Nuo šiol investavimas yra prieinamas visiems: kiekvienas turi galimybę pasirinkti NT projektą ar verslo paskolą su NT įkeitimu ir investuoti savo pasirinktą sumą vos nuo 100 €. Nordstreet suteikia investuotojams visą informaciją apie projektus, verslo paskolų tikslą, jų riziką, garantijas bei jų siūlomą ir projekte aprašytą nekilnojamąjį turtą, kuris yra ir užstatas investuotojų lėšų saugumui užtvirtinti. Platforma pateikia tik kruopščiai patikrintus ir išanalizuotus projektus. 
Atkreipiame dėmesį, jog nors platforma imasi visų įmanomų priemonių investuotojų rizikai sumažinti, būtent investuotojai prisiima riziką dėl to jog dalis ar visos lėšos už konkretų projektą gali būti negražintos. Sutelktinio finansavimo veiklai nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga.