UAB „NORDSTREET“ PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Nordstreet“ (toliau – Bendrovė) projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus siekiant įvertinti projektų savininkų patikimumą, įskaitant projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus.
1.2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutelktinio finansavimo įstatyme, nebent Taisyklėse detalizuojama kitaip.
1.3. Šios Taisyklės nustato tvarką, kuria turi vadovautis Bendrovė.
1.4. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymu ir jį lydinčiais įgyvendinamaisiais teisės aktais.
1.5. Bendrovė patvirtina, įgyvendina ir palaiko tinkamas bei veiksmingas priemones, procesus ir metodus, užtikrinančius, kad šių Taisyklių būtų nuolat laikomasi. Bendrovė turi imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta Bendrovės platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais.

2. SĄVOKOS
Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojami žodžiai ir išsireiškimai turi žemiau nurodytas reikšmes:
2.1. Bendrovės platforma – Bendrovės administruojama informacinė sistema (https://www.nordstreet.com/), kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas.
2.2. Projekto savininkas – asmuo, inicijuojantis Projektą, kurį Bendrovė per Bendrovės platformą paskelbia finansuotojams.
2.3. Įstatymas – Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas.
2.4. Patikimumo vertinimas – Bendrovės atliekamas Projekto savininko reputacijos ir kreditingumo vertinimas.
2.5. Vadovas – Bendrovės direktorius.
2.6. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas.
2.7. Projektas – verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Bendrovės platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

3. REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
3.1. Vertindama reputaciją Bendrovė kreipiasi į Projekto savininką siekdama įvertinti informaciją apie Projekto savininko vadovą ir jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui.
3.2. Projekto savininko pateikiama informacija gali būti pateikiama standartizuota forma.
3.3. Vertinant reputaciją laikoma, kad ji yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija.
3.4. Vertinant reputaciją vertinamos šios aplinkybės:
3.4.1. Teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant teistumui už:
3.4.1.1. nusikalstamą veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, veiką, susijusią su kovos su pinigų plovimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymai pažeidimais;
3.4.1.2. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus;
3.4.1.3. nusikaltimus mokesčių tvarkai;
3.4.1.4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
3.4.2. Ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų.
3.4.3. Ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui.
3.4.4. Ar Projekto savininkas atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos reikalavimus.
3.5. Siekdama įvertinti Projekto savininko reputaciją Bendrovė:
3.5.1. Privalo surinkti ir įvertinti informaciją apie Projekto savininko vadovą ir jo dalyvius, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį projekto savininkui.
3.5.2. Surinkus ir įvertinus gautus (šių Taisyklių 3.6 p.) duomenis, prieš skelbdama projektą Bendrovės platformoje turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad Taisyklių 3.5 punkte išvardyti asmenys atitinka Bendrovės patvirtintus projektų savininkų reputacijos vertinimo kriterijus, įskaitant, kad šie asmenys nėra pripažinti kaltais padarę nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jų teistumas nėra išnykęs arba nėra praėję 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo toks asmuo yra pripažintas kaltu dėl nurodytų nusikalstamų veikų, įsiteisėjimo.
3.6. Projektų savininkų reputacijos vertinimo atlikimo tikslais Bendrovė remiasi:
3.6.1. projektų savininkų vadovų ir dalyvių pateiktais dokumentais;
3.6.2. projektų savininkų vadovų ir dalyvių pateiktais rašytiniais paaiškinimais;
3.6.3. viešai prieinama informacija apie Projektų savininkų vadovus ir dalyvius.
3.7. Vertindama Projektų savininkų reputaciją Bendrovė neturi iš naujo tikrinti Projektų savininkų pateiktą informaciją, nebent Bendrovė turi pagrindo abejoti pateiktų atsakymų patikimumu.

4. PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
4.1. Prieš skelbdama Projektą Bendrovės platformoje, Bendrovė privalo įvertinti Projekto savininko kreditingumą.
4.2. Vertindama Projekto savininko kreditingumą Bendrovė:
4.2.1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus įsipareigojimus;
4.2.2. įvertina, ar Projekto savininko galimybė vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams nustatytais terminais yra reali, t. y. ar Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų užteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti;
4.2.3. įsitikina, kad Projekto savininkui nėra iškelta bankroto byla.
4.3. Jeigu, vertindama Projekto savininko kreditingumą pagal Taisyklių 4.2 p., Bendrovė laikytų, kad Projekto savininko rizika yra aukšta, Projekto savininkui būtų siūloma teikti papildomas užtikrinimo priemones.
4.4. Siekdama įvertinti Projekto savininko, laiduojančių ar garantuojančių asmenų (jeigu tokių būtų) kreditingumą pagal šių Taisyklių 4.2 p., Bendrovė – tiesiogiai ar naudojantis trečiųjų asmenų (įskaitant kreditų biurus) paslaugomis – renka, tvarko ir remiasi informacija, gauta iš išorinių duomenų bazių (VĮ “Registrų centras”, Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis ir pan.).
4.5. Siekdama įvertinti Projekto savininko kreditingumą pagal šių Taisyklių 4.2 p., Bendrovė taip pat vertina informaciją ir patvirtinimus, kuriuos Projekto savininkas pateikia:
4.5.1. pildydamas Bendrovės parengtą standartizuotos formos anketą (registracijos formą);
4.5.2. pildydamas Projekto savininko paraišką dėl finansavimo sandorio;
4.5.3. atsakydamas į kitus Bendrovės Projekto savininkui užduotus paklausimus, jeigu tokių būtų.
4.6. Bendrovė Projekto savininko prašo užpildyti standartizuotos formos anketą (registracijos formą) ir pateikti šiuos duomenis ir informaciją:
4.6.1. projekto savininko ne trumpesnį nei 12 mėn. pagrindinės atsiskaitomosios sąskaitos išrašą, išskyrus atvejus, kuomet Projekto savininkas veiklą vykdo trumpiau nei 12 mėnesių. Jeigu Projekto savininkas veiklą vykdo trumpiau nei 12 mėnesių, tai yra prašoma pateikti Projekto savininko pagrindinės atsiskaitomosios sąskaitos išrašą už visą jo veiklos laikotarpį;
4.6.2. projekto savininko ir garantuojančio ar laiduotojo asmens (jeigu tokie būtų) paskutines patvirtintas finansines ataskaitas. Jeigu garantuotojas ar laiduotojas yra fizinis asmuo, yra pateikiamas jo sutikimas tikrinti jo asmens duomenis išorinėse duomenų bazėse bei pateikimas jo pagrindinės banko sąskaitos išrašas už laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kuomet veiklą vykdo trumpiau nei 12 mėnesių.;
4.6.3. kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, el. paštas, telefonas (jei yra), mobilusis telefonas, pareigos) apie Projekto savininko vadovą, garantuojančio ar laiduotojo asmens vadovą, kai laiduoja ar garantuoja juridinis asmuo, laiduotojo ar garantuotojo duomenis (jeigu laiduotojas ar garantuotojas yra fizinis asmuo);
4.6.4. kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, el. paštas, telefonas (jei yra), mobilusis telefonas, pareigos) bei asmens ir/ar įmonės kodą kiekvieno Projekto savininko dalyvio, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui (teikiami kontaktiniai duomenys, asmens kodas ir nurodoma turima akcijų dalis).
4.7. Siekdama įvertinti informaciją apie Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens (jeigu tokių būtų) finansinę būklę ir Projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio (jeigu tokių būtų) asmens galimybę vykdyti finansinius įsipareigojimus, Bendrovė pagal surinktus duomenis vertina:
4.7.1. projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens finansinę situaciją (pajamų dydį, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, pelningumą, galimą kaitą ateityje ir pan.);
4.7.2. projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą;
4.7.3. projekto savininko, garantuojančio ar laiduojančio asmens esamus ir planuojamus įsipareigojimus, jei Bendrovė apie juos žino ar turi žinoti;
4.7.4. projekto savininko nurodytų ar Bendrovei žinomų aplinkybių įtaką Projekto savininko ekonominei ir finansinei situacijai bei Projekto savininko galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą sutarties laikotarpį.
4.8. Projekto savininko pateikti duomenys skiriasi nuo Bendrovės iš duomenų bazių gautų duomenų, Projekto savininko kreditingumo vertinimui bus naudojami tie duomenys, kuriais remiantis Projekto savininko kreditingumo vertinimas bus konservatyvesnis.
4.9. Bendrovė individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, garantuojančius ar laiduojančius asmenis, užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų) – kreditingumo vertinimas bus atliekamas ekspertiniu būdu.
4.10. Atlikdama kreditingumo vertinimą Bendrovė siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto į mažą (A), vidutinę (B), aukštesnę (C), aukštą (D).
4.11. Kiekvienam rodikliui nustatytas atitinkamas svarbumo lygis ir išvesta tokia šešių faktorių lygtis:
4.11.1. Z = 3,3 × K1 + 1 × K2 + 0,6 × K3 + 1,4 × K4 + 1,2 × K5 + K6
4.11.2. Pagal šią formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina finansuotojo nuostolių tikimybę, kuri yra pateikiama kaip Platformos Operatoriaus nuomonė. Žemiau pateikiama vertinimo skalė.
4.11.2.1. Z reikšmė iki 1,8 = D klasė, Aukšta kreditingumo rizika
4.11.2.1. Z reikšmė nuo 1,9 iki 2,7 = C klasė, Aukštesnė kreditingumo rizika
4.11.2.1. Z reikšmė nuo 2,8 iki 2,9 = B klasė, Vidutinė kreditingumo rizika
4.11.2.1. Z reikšmė daugiau nei 3 = A klasė, Žema kreditingumo rizika
4.12. Jeigu būtų laiduojančių ar garantuojančių asmenų, jų kreditingumas vertinamas taip pat kaip Projektų savininkų. Jeigu Projekto savininko rizika būtų vidutinė, tačiau Projekto savininko įsipareigojimai finansuotojams būtų laiduojami ar garantuojami trečiojo asmens, kurio rizika yra maža, galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip maža.
4.13. Papildomai, Bendrovė finansuotojams nurodo įkeičiamo nekilnojamojo turto vertę bei vertina, sumažėjusią finansuotojo nuostolių tikimybę. Jeigu įkeičiamo turto vertė yra didesnė nei 95 proc. prašomos suteikti finansavimo sumos, Projekto savininko kreditingumo rizika laikoma maža; jeigu virš 90 proc., tačiau ne daugiau nei 95 proc. – vidutinė; jeigu virš 70 proc., tačiau ne daugiau nei 90 proc. – aukštesnė, jeigu ne daugiau nei 70 proc. – aukšta. Jeigu atlikus Projekto savininko vertinimą rizika būtų vidutinė, tačiau pagal įkeičiamą turtą Projekto savininko rizika būtų maža, galutinė Projekto savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip maža.
4.14. Bendrovė sudaro sutartį su UAB „Creditinfo Lietuva“ (kitur tekste – Creditinfo) ir tokiu būdu gauna prieiga prie Creditinfo kredito biuro sistemos. Naudojantis šia sistema, Platformos Operatorius tikrina duomenis apie Projekto Savininko turimus ir pradelstus įsiskolinimus, kurie dar neatsispindi Projekto Savininko pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose. Radus papildomos informacijos apie įsiskolinimus, naudodamas tokius duomenimis Operatorius perskaičiuoja 4.10 punkte nurodytus rodiklius ir atlieka pakartotinį kreditingumo vertinimą.
4.15. Bendrovė taip pat sudaro sutartį su Creditinfo dėl apsikeitimo skolininkų duomenimis ir įkelia duomenis apie Projekto savininko gautą paskolą į Creditinfo sistemą, taip siekdama užtikrinti didesnį investuotojų saugumą.

5. ATSISAKYMAS PASKELBTI PROJEKTĄ
Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Bendrovės platformoje, jeigu:
5.1. projekto savininkas neatitinka Bendrovės patvirtintų Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijų;
5.2. bendrovei trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams atlikti;
5.3. jei Bendrovės turima informacija sudaro pagrindo manyti, kad Projekto paskelbimas Bendrovės platformoje sukeltų grėsmę finansuotojų interesams.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti panaikintos ar pakeistos tik Vadovo įsakymu.
6.2. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
6.3. Už šių Taisyklių laikymąsi atsako Vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Pavyko

  • Investuokite nuo100€
  • Vidutinė grąža 12.29%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu

Nordstreet – tai sutelktinio finansavimo platforma (minios finansavimo platforma), kuri padeda praplėsti investavimo bei pasyvių pajamų galimybes neišeinant iš namų. Nuo šiol investavimas yra prieinamas visiems: kiekvienas turi galimybę pasirinkti NT projektą ar verslo paskolą su NT įkeitimu ir investuoti savo pasirinktą sumą vos nuo 100 €. Nordstreet suteikia investuotojams visą informaciją apie projektus, verslo paskolų tikslą, jų riziką, garantijas bei jų siūlomą ir projekte aprašytą nekilnojamąjį turtą, kuris yra ir užstatas investuotojų lėšų saugumui užtvirtinti. Platforma pateikia tik kruopščiai patikrintus ir išanalizuotus projektus. 
Atkreipiame dėmesį, jog nors platforma imasi visų įmanomų priemonių investuotojų rizikai sumažinti, būtent investuotojai prisiima riziką dėl to jog dalis ar visos lėšos už konkretų projektą gali būti negražintos. Sutelktinio finansavimo veiklai nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga.