PASKOLOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad išsamiai susipažino su šia Paskolos sutartimi, ją perskaitė, suprato kiekvienos jos nuostatos turinį bei pasekmes ir niekieno neverčiamas, neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas ją pasirašė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą.

1. Sąvokos ir aiškinimas

Šioje Paskolos sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas. Šioje Paskolos sutartyje neapibrėžtos sąvokos rašomos iš didžiosios raidės turi Platformos sutartyje nurodytą reikšmę, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas.

1.1 Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Naudotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką (kurią Operatorius patvirtino) bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Paskolos davėjų (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas pateikė greičiausią Pasiūlymą (-us).
1.2 Apsunkinimas – bet kurio turto atžvilgiu taikomas įkeitimas, hipoteka, servitutas, uzufruktas, užstatymo teisė, nuoma (įskaitant ilgalaikę nuomą), bendroji nuosavybė, bet kokias kitas trečiųjų asmenų naudai nustatytos daiktinės ar prievolinės teisės ar trečiųjų asmenų interesai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai lemia turto savininko galimybes bet kuriuo metu laisvai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu ir kiekviena atskirai paimta jo dalimi.
1.3 Antrinė rinka – Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba Naudotojai gali perleisti kitiems Naudotojams (arba atitinkamai įsigyti iš kitų Naudotojų) turimas Reikalavimo teises.
1.4 Automatinis reikalavimo teisės perėmimas – procesas, kuomet Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų ir dėl to nutraukiant Paskolos sutartį, Operatorius gali automatiškai perimti Reikalavimo teises iš Paskolos davėjų, siekiant geriau užtikrinti Paskolos davėjų interesus išieškojimo procese. Automatinis reikalavimo teisės perėmimo procedūra ir sąlygos detalizuojamos šiose Bendrosiose sąlygose bei Platformos sutartyje.
1.5 Bendrosios sąlygos – šios Paskolos sutarties bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.
1.6 Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas su pakeitimais ir papildymais.
1.7 Grąžintina suma – pagal sudarytą Paskolos sutartį Paskolos davėjui likusi Paskolos gavėjo grąžintina Paskolos suma kartu su priskaičiuotomis Palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis.
1.8 Naudotojas – Platformos narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali būti arba Paskolos davėju arba Paskolos gavėju, sudaręs Platformos sutartį, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Platformoje ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus.
1.9 Naudotojo paskyra – Naudotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Naudotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje, t. y. teikti Paraiškas ir Pasiūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Naudotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Operatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą.
1.10 Operatorius – UAB Nordstreet, juridinio asmens kodas 304565690, buveinė registruota adresu Naugarduko g. 19, Vilnius, Lietuva. Operatorius yra įtrauktas į Lietuvos banko administruojamą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.
1.11 Operatoriaus mokestis – atskiru Operatoriaus ir Paskolos gavėjo susitarimu nustatomas vienkartinis mokestis, kurį Paskolos gavėjas sumoka Operatoriui už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį ir Platformos sutartį iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo. Mokesčio dydis nustatomas kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, vadovaujantis Platformoje paskelbtais Paslaugų įkainiais, atsižvelgiant į kredito riziką, Paskolos sumą, Paskolos sumos grąžinimo terminą bei kitas svarbias aplinkybes.
1.12 Palūkanos – palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Paskolos davėjui už Paskolos sumą i r kurią yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną.
1.13 Paskolos sutartis – per Platformą tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo (-jų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Paskolos davėjas (-jai) suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Palūkanos ir kt.). Naudotojams yra žinoma, kad visi bendru Naudotojų sutarimu sudaryti Paskolos sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Šalims turi privalomą galią. Paskolos sutartį sudaro tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei šio susitarimo pagrindu Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo Pasiūlymas (akceptas), bei Bendrosios sąlygos, kartu su visais papildymais ar pakeitimais.
1.14 Paskolos davėjas – Finansuotojas, sudaręs šią Paskolos sutartį.
1.15 Paskolos gavėjas – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjas, atitinkantis Platformos sutartyje Paskolos gavėjui keliamus reikalavimus.
1.16 Paskolos grąžinimo grafikas – mokėjimų grafikas, kuriame nurodomi Paskolos grąžinimo, Palūkanų mokėjimai, bei kiti mokėjimai, kuriuos privalo atlikti Paskolos gavėjas pagal Paskolos sutartį, ir kuris sudaro neatskiriamą Paskolos sutarties dalį. Paskolos grąžinimo grafikas sudaromas Platformoje ir skelbiamas Paskolos gavėjo Naudotojo paskyroje ir (arba) Paskolos davėjo Naudotojo paskyroje.
1.17 Paskolos išmokėjimo terminas – Specialiosiose sąlygose nurodyta data, iki kurios Paskolos gavėjas turi teisę pasinaudoti Paskolos gavėjui suteikta Paskola.
1.18 Pasiūlymas – Platformoje Naudotojo, kuris ketina skolinti pinigus Paraišką pateikusiam Naudotojui, pateiktas įpareigojantis sutikimas (akceptas) paskolai, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas bei siekia sudaryti Paskolos sutartį pagal Paskolos gavėjo patvirtintą Paraišką.
1.19 Paskolos suma – Paskolos davėjo (-jų) per Platformą paskolinta paskolos pinigų suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą Paraišką ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolos davėjui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius.
1.20 Paraiška – Platformoje Paskolos gavėjo pateiktas įpareigojantis viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį. Paraiškos sąlygos yra suderintos su Operatoriumi (ir jo patvirtintos) bei yra paremtos rašytiniais dokumentais ir Paskolos gavėjo duomenimis.
1.21 Paysera sąskaita – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė registruota adresu Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, administruojamoje sistemoje adresu www.mokejimai.lt/www.paysera.lt atidaryta unikali Naudotojo (atitinkamai Paskolos davėjo arba Paskolos gavėjo) sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Platformos yra naudojama Paskolos sumai pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. „Paysera LT“, UAB yra Lietuvos banko prižiūrima elektroninių pinigų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą funkcionavimą
1.22 Platformos sutartis – sutartis dėl naudojimosi „Nordstreet“ platforma, kurioje yra nurodytos naudojimosi Platformos sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Platforma, bei Operatoriaus paslaugomis. Sutartis yra skirta reglamentuoti Platformos naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Platformoje bei tarp Operatoriaus ir Naudotojų.
1.23 Platforma – Operatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu www.nordstreet.com, kurios pagalba vykdomas sutelktinis finansavimas. Platformoje Paskolos gavėjai ir Paskolos davėjai Platformos sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvaudami Aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Platformos administratorius.
1.24 Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones: (i) nekilnojamojo turto maksimalioji hipoteka; (ii) maksimalusis įkeitimas; (iii) trečiųjų asmenų laidavimai bei garantijos; ir (arba) (iv) kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.
1.25Prievolės pradelsimo mokestis – Paslaugų įkainiuose numatytas vienkartinis mokestis, Paskolos gavėjo mokamas Operatoriui kiekvieną kartą, kai Paskolos gavėjas pradelsia (neįvykdo ar netinkamai įvykdo) savo piniginės prievolės mokėjimą pagal Paskolos sutartį (aiškumo dėlei pateikiamas pavyzdys: Paskolos grąžinimo grafike numatyta, jog Paskolos gavėjas pagal Paskolos sutartį turi mokėti įmokas iki kiekvieno mėnesio 15 d. Paskolos gavėjui tinkamai nesumokėjus įmokos iki kovo 15 d., jam taikomas vienkartinis Prievolės pradelsimo mokestis; toliau, Paskolos gavėjui vėl tinkamai nesumokėjus kitos įmokos balandžio 15 d. jam vėl taikomas vienkartinis Prievolės pradelsimo mokestis).
1.26 Reikalavimo teisės – Paskolos davėjo reikalavimo teisės į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Pasiūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su jomis susijusiomis ar iš jų kylančiomis teisėmis.
1.27 Specialiosios sąlygos – tarp Operatoriaus (Paskolos davėjų vardu ir naudai) ir Paskolos gavėjo sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei Paskolos gavėjo pateikta ir Operatoriaus patvirtinta Paraiška (oferta) bei Paskolos davėjo pateiktas Pasiūlymas (akceptas).
1.28 Skolos ir įkeisto turto vertės santykis – Specialiosiose sąlygose nustatytas santykis procentais tarp Paskolos sumos ir Įkeisto turto rinkos vertės.
1.29 Susijęs asmuo – kiekvienas asmuo, kuris yra prisiėmęs bet kokius įsipareigojimus Operatoriui ar Paskolos davėjams pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.
1.30 Tvarka – reiškia Operatoriaus projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės.

2. Paskolos sutarties objektas

2.1. Paskolos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka Paskolos davėjai įsipareigoja sutelktinio finansavimo būdu suteikti Paskolos gavėjui Paskolos sumą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja, paėmęs Paskolos sumą, pagal šią Paskolos sutartį ją grąžinti, mokėti Palūkanas, bei kitus mokėjimus ir vykdyti kitus Paskolos sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
2.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolos sumą išimtinai tik Paskolos panaudojimo paskirčiai, kuri nurodoma Specialiosiose sąlygose. Paskolos gavėjas, gavęs rašytinį Operatoriaus prašymą, įsipareigoja kaupti, saugoti bei nedelsiant pateikti Operatoriui prašomą informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius Paskolos sumos panaudojimą.
2.3. Šalys pažymi, kad Operatorius dėl Paskolos sumos išmokėjimo ir kitų Paskolos sutarties sąlygų įgyvendinimo turi teisę tikrinti: (i) Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą; ir (ii) Paskolos sumos panaudojimą pagal paskirtį.

3. Paskolos sutarties sudarymas

3.1. Paskolos sutartis yra sudaryta sutelktinio finansavimo būdu ir susideda iš Specialiųjų sąlygų bei šių Bendrųjų sąlygų. Paskolos sutartis laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu tuo atveju jeigu daugiau nei vienas Paskolos davėjas skolina lėšas Paskolos gavėjui pagal Paraišką.
3.2. Paskolos gavėjas turi teisę atsiimti Paraišką iki Aukciono pradžios momento, t. y. kai paskelbus Aukcioną yra pateikiamas pirmas Pasiūlymas dėl Paraiškos. Po pirmojo Pasiūlymo dėl Paraiškos be atskiro Operatoriaus sutikimo Paskolos gavėjas nebeturi teisės atsiimti Paraiškos.
3.3. Paskolos sutartis sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos dienos tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjų, kurie dalyvavo ir Aukcione pateikė Paraišką atitinkančius Pasiūlymus. Aukcionas sėkmingai pasibaigia, kai pateikti Pasiūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos sutarties terminui, Palūkanoms, ir Paskolos sumai (t. y. pateikta pakankamai Pasiūlymų, finansuojančių visą Paskolos sumą). Operatorius turi teisę bet kada atšaukti, sustabdyti, atnaujinti, keisti arba nutraukti Aukcioną. Aukcionas neįvyksta bei Paskolos gavėjo Paraiška ir Paskolos davėjų pasiūlymai nustoja galioti, kai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba Paraiškoje nurodytą trumpesnį laikotarpį nėra pateikta pakankamai Pasiūlymų pagal Paraišką, finansuojančių visą Paskolos sumą (arba minimalią renkamą Paskolos sumos ribą, jei tokia nurodoma), nebent Operatorius informuoja (Platformoje ir (ar) el. paštu), jog Aukcionas bus suskaidytas ir įgyvendinamas keliais etapais, kol bus surinkta visa Paskolos suma (arba minimali renkama Paskolos sumos riba, jei tokia nurodyta). Pastaruoju atveju kiekvienam Aukciono įgyvendinimo etapui taikomos šio punkto nuostatos. Paskolos davėjų dalyvavimas visuose Paskolos sumos surinkimo etapuose nėra ribojamas.
3.4. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo atlikti veiksmai (Paraiškos, Pasiūlymo pateikimas) ir nurodyti duomenys (Naudotojo kodas, Naudotojo paskyros duomenys, Paskolos gavėjo arba Paskolos davėjo Paysera sąskaitos išklotinė, Naudotojo ar Platformos elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Platformos išrašas apie Paskolos gavėjo ar Paskolos davėjo veiksmus Naudotojo paskyroje), yra laikomi pakankamais išreiškiant valią ir siekį sudaryti Paskolos sutartį, bei prilyginami Paskolos gavėjo ar Paskolos gavėjo parašui, turinčiam teisės aktuose įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu pateiktas Pasiūlymas (Specialiosios sąlygos) ir Bendrosios sąlygos, pagal kurias Paskolos gavėjui yra pervedama Paskolos davėjo skolinama suma, yra laikoma vienu originaliu dokumentu ir prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo parašu kiekviename jo lape.

4. Paskolos sumos išmokėjimo tvarka

4.1. Paskolos suma pervedama iš Paskolos davėjų sąskaitų į Paskolos gavėjo sąskaitą (mokėjimo nurodymus kartu su Pasiūlymu pateikia Paskolos davėjai; galutinį pervedimą patvirtina Operatorius). Be to, Paskolos davėjas taip pat patvirtina, kad Operatorius, esant papildomam poreikiui, turi teisę iš Paskolos davėjo Paysera sąskaitos įskaityti Pasiūlyme nurodytą sumą į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą.
4.2. Operatorius įsipareigoja pagal Paskolos sutarties sąlygas patvirtinti Paskolos gavėjui Paskolos sumos ar jos dalies išmokėjimą į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą tik tuomet, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos (Operatorius turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro pranešimo atsisakyti reikalauti bet kurios iš žemiau nurodytų sąlygų įvykdymo):
4.2.1. visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos yra tikslūs, tikri ir galiojantys, patvirtinti Operatoriui pateikiamais dokumentais;
4.2.2. neegzistuoja nei vienas šių Bendrųjų sąlygų 12.1 punkte nurodytas pagrindas, neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir Operatoriaus vertinimu nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks pagrindas gali atsirasti ateityje;
4.2.3. tinkamai sudarytos visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės ir Operatoriui pateikti tai patvirtinantys dokumentai, kurie savo turiniu ir forma jam yra priimtini;
4.2.4. Paskolos gavėjas sudarė Operatoriaus reikalaujamas ir Paskolos sutartimi sutartas draudimo sutartis, ir pateikė tai įrodančius dokumentus;
4.2.5. Tuo atveju jeigu įkeičiamas nekilnojamasis turtas, Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo nekilnojamojo turto įsigijimo dokumentų bei Valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotų dokumentų, patvirtinančių teises į įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, kopijas (gali būti elektroniniu būdu, nebent Operatorius prašo kitaip);
4.2.6. Tuo atveju jeigu įkeičiamas kilnojamas turtas, Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo kilnojamo turto įsigijimą ir (ar) nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
4.2.7. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui dokumentus, patvirtinančius pilną ir išsamią informaciją apie pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Paskolos sutartį vykdyti, šaltinius;
4.2.8. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo turto vertinimą, kuris parengtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pagrindu;
4.2.9. po Paskolos sumos įskaitymo Paskolos gavėjo Paysera sąskaitoje Skolos ir įkeisto turto vertės santykis netaps didesnis nei nurodytas Paskolos sutartyje;
4.2.10. Operatoriui įkeičiamo turto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti Apsunkinimų, nebent kitos Paskolos sutarties sąlygos numato kitaip;
4.2.11. tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal šią Paskolos sutartį, Platformos sutartį, ir kitas tarp Operatoriaus, Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis.
4.3. Paskolos lėšos, skirtos kredito refinansavimui, gali būti išmokamos vienu ar keliais mokėjimais įskaitant jas į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą, papildomai įvykdžius žemiau nurodytas sąlygas (be šių Bendrųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytų sąlygų):
4.3.1. yra padengtas įsiskolinimas nekilnojamojo daikto pardavėjui už nekilnojamojo daikto įsigijimą bei Operatoriui pateikti tai patvirtinantys dokumentai;
4.3.2. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui refinansuojamos paskolos kreditoriaus, kuriam įkeistas nekilnojamas turtas, raštišką sutikimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo paskesne hipoteka, kuriame nurodomas refinansuojamos paskolos likutis bei sąskaitos numeris, į kurią pervedus minėto įsiskolinimo likučio dydžio pinigų sumą, Paskolos gavėjo kreditorius atsisakys pirminio nekilnojamojo daikto įkeitimo;
4.3.3. Paskolos gavėjas padengė refinansuojamos paskolos kreditoriui skirtumą tarp įsiskolinimo pastarajam likučio ir Paskolos sumos, skirtos paskolos refinansavimui, bei pateikė Operatoriui tai patvirtinančius dokumentus.
4.4. Jei bet kuri iš Paskolos sutartyje nurodytų sąlygų Operatoriui tinkamu būdu neįvykdoma iki Paskolos sumos išmokėjimo, Operatorius turi teisę be jokių pasekmių sau ir Paskolos davėjams nutraukti šią Paskolos sutartį, pateikdamas apie tai pranešimą Paskolos gavėjui raštu (tokio rašto pateikimas elektroniniu paštu laikomas tinkamu ir pakankamu informavimo būdu). Tokiu atveju Paskolos davėjui per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinamos Paskolos sutarties sudarymui Paskolos davėjo perduotos lėšos į Paskolos davėjo Paysera sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
4.5. Išimtinais atvejais, iš anksto informavus Paskolos davėjus bei Paskolos gavėją, Operatorius taip pat turi teisę rinkti Pasiūlyme nurodytą Paskolos sumą į atskirą Paysera techninę sąskaitą.

5. Paskolos sumos grąžinimas. Palūkanos

5.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą ir moka Palūkanas tokia tvarka, kaip nurodyta Paskolos grąžinimo grafike. Visą Paskolos sumą Paskolos gavėjas grąžina vienu ar keliais mokėjimais iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos (įprastai vienu mokėjimu Paskolos grąžinimo termino paskutinėmis dienomis) pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos Paskolos gavėjas privalo grąžinti visą Paskolos sumą ir sumokėti Palūkanas, bei kitus su Paskolos sutartimi susijusius mokesčius.
5.2. Visus mokėjimus pagal Paskolos sutartį turi atlikti pats Paskolos gavėjas. Paskolos gavėjas įsipareigoja atlikti kiekvieną mokėjimą laiku (pagal Paskolos grąžinimo grafiką) – ne vėliau kaip iki nurodytos dienos 17 valandos (kad Operatorius spėtų gautą mokėjimą apdoroti ir paskirstyti Paskolos davėjams).
5.3. Nepaisant to, kad visus mokėjimus privalo atlikti pats Paskolos gavėjas, Paskolos gavėjas registracijos Platformoje metu papildomai suteikia Operatoriui įgaliojimą bei šia Paskolos sutartimi Paskolos gavėjas suteikia Operatoriui teisę ir įgaliojimus, esant poreikiui, Paskolos gavėjo vardu pateikti nurodymą „Paysera LT“, UAB pervesti (nuskaityti) visus mokėjimus (mokėtinas sumas) Paskolos davėjams iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos į Paskolos davėjų Paysera sąskaitas ir (arba) pervesti (nuskaityti) iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos Operatoriaus mokestį ir (arba) kitus mokėjimus (mokėtinas sumas) Operatoriui. Esant poreikiui šiame Bendrųjų sąlygų punkte nurodytiems veiksmais atlikti Paskolos gavėjas įsipareigoja išduoti atskirą dokumentą, tinkantį „Paysera LT“, UAB.
5.4. Tuo atveju, jeigu Paskolos gavėjas pats tinkamai ir laiku neperves mokėtinų sumų, tai reikš, kad Paskolos gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo mokėti netesybas ir (arba) kitus mokėjimus kaip kad yra nurodyta Paskolos sutartyje ar Platformoje skelbiamoje Paslaugų įkainių (kainodaros) skiltyje (pavyzdžiui, Paskolos gavėjui kaskart pradelsus tinkamai ir laiku sumokėti einamąją įmoką pagal Paskolos sutartį, taikomas vienkartinis Operatoriui mokamas Prievolės pradelsimo mokestis). Operatorius neprivalo (tik turi teisę) nusirašyti Paskolos gavėjo mokėtinas sumas iš Paskolos gavėjo Paysera sąskaitos (kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 5.3 p.) ir tokios Operatoriaus teisės neįgyvendinimas (ar bet koks delsimas ją įgyvendinti) neatleidžia Paskolos gavėjo nuo jam priskaičiuotų delspinigių ir (ar) kitų, su tinkamu prievolės neįgyvendinimu susijusių sumų mokėjimo.
5.5. Palūkanos nuo Paskolos sumos skaičiuojamos nuo tos dienos (imtinai), kurią Paskolos suma išmokama į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą arba į tokią kitą sąskaitą (ar sąskaitas), kurią (kurias) Paskolos gavėjas raštu suderina su Operatoriumi iki Paskolos sumos išmokėjimo.
5.6. Paskolos gavėjas einamąjį mokėjimą atlieka per savo Paysera sąskaitą (nebent su Operatoriumi iš anksto raštu būtų sutartas kitoks mokėjimo būdas). Operatorius paskirsto gautas lėšas Paskolos davėjams ir Operatoriui. Paskolos gavėjui savavališkai atlikus mokėjimą ne per savo Paysera sąskaitą (ar ne su Operatoriumi iš anksto raštu sutartu kitu mokėjimo būdu), Paskolos gavėjui tenka visa su tuo susijusi rizika (pvz., su gautų lėšų apskaitymo vėlavimu susijusi rizika, su Paskolos davėjams išmokamų palūkanų vėlavimu susijusi rizika ir pan.), taip pat Paskolos gavėjas privalo atlyginti Operatoriui visas (tiesioginius ir netiesioginius) su tokio nesuderinto mokėjimo administravimu susijusias išlaidas.
5.7. Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos davėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka: (i) pirma eile – Paskolos davėjams priklausantys delspinigiai; (ii) antra eile – Paskolos davėjams priklausančios Palūkanos ir Paskolos suma. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (vykdomojo įrašo, vykdomojo rašto, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, žyminis mokestis, teismo išlaidos, ir pan.).
5.8. Paskolos gavėjas privalo Operatoriaus vienašaliu pareikalavimu grąžinti likusią Paskolos sumą, Palūkanas, bei Operatoriaus mokestį, jei Operatoriaus pagrįsta nuomone egzistuoja bet kuris Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų, nurodytų šių Bendrųjų sąlygų 12.1 punkte.
5.9. Tais atvejais, kai Operatorius nutraukia Paskolos sutartį prieš terminą, Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti visas pagal Paskolos sutartį priklausančias mokėti Palūkanas (Operatorius įgyja teisę reikalauti ir tų Palūkanų, kurios būtų sumokėtos, jeigu Paskolos gavėjas Paskolos sumą būtų grąžinęs pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos grąžinimo grafiką).
5.10. Paskolos gavėjas turi teisę su Operatoriaus sutikimu ir laikydamasis šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje įtvirtintos tvarkos Paskolos sumą ar jos dalį grąžinti anksčiau, nei nurodyta Paskolos sutartyje. Jeigu Paskolos gavėjas Paskolos sumą ar jos dalį grąžina anksčiau nei Aukcione nurodytu terminu, Palūkanos sumokamos Aukciono aprašyme nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
5.11. Paskolos gavėjui praleidus Paskolos grąžinimo grafike numatytus terminus, Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.
5.12. Jeigu visos Paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, nuo negrąžintos sumos Operatorius toliau skaičiuoja Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanas ir šių Bendrųjų sąlygų 5.11 punkte nurodytus delspinigius.

6. Išankstinis Paskolos sumos grąžinimas

6.1. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolos sumą ar jos dalį anksčiau nustatyto termino. Tokiu atveju Paskolos gavėjas taip pat sumoka visas palūkanas už minimalų laikotarpį, nurodytą Paraiškoje ir (ar) Platformoje skelbiamame projekto aprašyme. Paskolos suma ar jos dalis gali būti grąžinama anksčiau termino tik mokėjimo dienomis (nebent Operatorius nurodo kitaip).
6.2. Pageidaudamas grąžinti Paskolos sumą anksčiau termino, Paskolos gavėjas privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas iki atitinkamos mokėjimo dienos el. paštu informuoti Operatorių apie ketinimą grąžinti Paskolos sumą ar jos dalį anksčiau termino. Paskolos gavėjas pranešime apie išankstinį grąžinimą nurodo Paskolos sutarties rekvizitus (datą ir numerį), prieš terminą grąžinamos Paskolos sumos dydį ir mokėjimo dieną, kurią bus grąžinama Paskolos suma. Paskolos gavėjas, pateikęs šioje dalyje nurodytą pranešimą be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo neturi teisės jo atšaukti ir yra laikomas besąlygiškai įsipareigojusiu grąžinti pranešime nurodytą sumą nurodytu terminu. Jei Paskolos gavėjas nesilaiko tokių atnaujintų savo įsipareigojimų, Operatorius turi teisę reikalauti netesybų, kitų mokėjimų ir (ar) mokesčių už mokėjimo prievolių pažeidimą, kokie būtų taikomi pažeidus Paskolos sutartį. Jei Paskolos gavėjo pranešimas neatitinka šios sąlygos reikalavimų, Operatorius turi teisę neįskaityti Paskolos gavėjo lėšų išankstiniam Paskolos grąžinimui ir atlikto mėnesinio mokėjimo permoką grąžinti Paskolos gavėjui. Pranešimo pateikimas nustatytu terminu ir jame privalomi nurodyti rekvizitai yra esminės išankstinio Paskolos sumos grąžinimo sąlygos.
6.3. Paskolos gavėjui atlikus išankstinį Paskolos sumos dalinį mokėjimą, atitinkantį 6.2 p. nurodytas sąlygas, Operatorius perskaičiuoja ir atnaujina Paskolos grąžinimo grafiką.

7. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės

7.1. Tinkamas Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Visi dokumentai bei sandoriai, kuriais sukuriamos Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, privalo būti Operatoriui priimtinos formos ir turinio, t. y. iš anksto suderintos Paskolos gavėjo ir Operatoriaus. Jei Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė yra hipoteka arba įkeitimas, visais atvejais privalo būti sudaromas maksimaliosios hipotekos arba maksimaliojo įkeitimo sandoris (nepaisant to, ar Paraiškoje hipoteka ir (arba) įkeitimas nurodomi kaip maksimalieji ar ne). Notarinės formos Prievolių įvykdymo užtikrinimo sandoriai sudaromi iš anksto su Operatoriumi suderintu laiku Operatoriaus pasirinktame notarų biure.
7.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo, visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės būtų galiojančios ir būtų galimybė, esant atitinkamuose Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandoriuose numatytoms sąlygoms, priverstinai jas vykdyti.
7.3. Jeigu dėl bet kokių priežasčių iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo neįvykdytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį suma ir Operatoriui priimtinų turto vertintojų nustatytas Skolos ir įkeisto turto vertės santykis tampa didesnis nei Specialiosiose sąlygose nustatytas Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Operatoriaus raštiško pranešimo išsiuntimo dienos papildomai įkeisti Operatoriui priimtiną nekilnojamąjį turtą ar kitą Operatoriui priimtiną turtą taip, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį suma ir viso įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, arba grąžinti tokią Paskolos sumos dalį, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Paskolos sutartį suma ir viso įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis.
7.4. Maksimaliosios hipotekos ir įkeitimo sandoriuose (kaip Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandoriuose) Operatorius bus nurodamas kaip Paskolos davėjų (kaip kreditorių) atstovas, o patys Paskolos davėjai nebus nurodomi tokiuose sandoriuose ir registruojami atitinkamame oficialiame hipotekos registre (kaip numato taikytini teisės aktai). Šiuo tikslu Operatorius turės visas kaip hipotekos ir (arba) įkeitimo kreditorių atstovo teises ir pareigas, numatytas Paskolos sutartyje, Platformos sutartyje ir (arba) taikytinuose teisės aktuose.

8. Paskolos gavėjo patvirtinimai ir garantijos

8.1. Šalys patvirtina, kad Paskolos davėjai priėmė sprendimus suteikti Paskolos sumą bei pateikė Pasiūlymus (Akceptus) ir priėmė Paskolos gavėjo Paraišką (Ofertą) pasikliaudami Paskolos gavėjo pateiktos Paraiškos ir informacijos bei dokumentų tikrumu, teisingumu ir išsamumu, bei toliau nurodytų Paskolos gavėjo patvirtinimų ir garantijų tikslumu ir teisingumu Aukciono dieną, Paskolos sutarties sudarymo dieną (Paskolos davėjo Pasiūlymo (Akcepto) pateikimo dieną) ir visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8.2. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad:
8.2.1. Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal Paskolos sutarties ir Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių sąlygas sudaro teisėtus ir galiojančius įsipareigojimus, kurių vykdymas Paskolos gavėjui yra privalomas be jokių išlygų;
8.2.2. Paskolos gavėjo pateikti duomenys (įskaitant pajamos, išlaidos, įsipareigojimai, duomenys apie Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių objektus, duomenys apie nekilnojamojo daikto ar kito turto faktinę būklę ir projekto eigą bei kt.) bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Paskolos gavėjas nežino apie jokius faktus ar aplinkybes, kurie ateityje gali iš esmės neigiamai įtakoti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ir jo galimybes laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį;
8.2.3. Paskolos gavėjo pateikti dokumentai (įskaitant nekilnojamojo ar kito turto vertinimo ataskaitos, statybą (rekonstrukciją) leidžiančius dokumentus, draudimą, projektinę dokumentaciją ir kt.) yra teisingi, tikslūs ir išsamūs bei atitinka tikrovę;
8.2.4. Paskolos gavėjas yra gavęs visus reikalaujamus pritarimus, įgaliojimus bei sutikimus, bei atliko visus veiksmus, reikalingus Paraiškos pateikimui, dalyvavimui Aukcione, Paskolos sutarties bei Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių sudarymui bei visų sąlygų vykdymui;
8.2.5. nei Paskolos sutarties ir Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių sudarymas, nei Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal šias sutartis vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijos priimto ir taikytino sprendimo, nutarimo, draudimo, potvarkio ar kitokio privalomo vykdyti nurodymo; (ii) jokios rašytinės ar žodinės sutarties, susitarimo, licencijos, leidimo ar kitokio įsipareigojimo, kurio šalimi yra Paskolos gavėjas, nuostatų ar sąlygų; (iii) jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų; (iv) jokių Paskolos gavėjo steigimo dokumentų ar organų sprendimų nuostatų ar sąlygų; (v) jokių Paskolos gavėjo kreditorių teisių ir teisėtų interesų;
8.2.6. nėra jokių pareikštų (vykstančių) ar gresiančių ieškinių, bylų, teismo ar arbitražo procesų, ar tyrimų Paskolos gavėjo ir (arba) Susijusių asmenų atžvilgiu, kurie galėtų neigiamai paveikti jo įsipareigojimų, pagal Paskolos sutartį ir Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius, vykdymą;
8.2.7. Paskolos gavėjas yra pajėgus prisiimti Paskolos sutartyje nustatytus finansinius įsipareigojimus, kuriuos kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Paskolos gavėjas yra pajėgus vykdyti;
8.2.8. Paskolos gavėjas neturi jokių skolinių įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis, išskyrus jo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį bei įsipareigojimus, apie kuriuos jis informavo Operatorių bei Paskolos davėjus Paraiškoje ir jos dokumentuose iki Aukciono pabaigos;
8.2.9. Paskolos gavėjas yra mokus ir jam nėra žinomų kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą taip, kad jis negalėtų vykdyti Paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;
8.2.10. visi draudimo polisai ir sutartys, kurie pagal Paskolos sutarties sąlygas turėjo būti sudaryti, buvo sudaryti ir yra (bus) pilnai galiojantys kiekvienu metu, kai jie turi būti galiojantys pagal Paskolos sutarties sąlygas. Nėra jokių faktų ar aplinkybių dėl kurių draudikai galėtų išvengti ar bet kokiu būdu sumažinti savo atsakomybę pagal tokius draudimo polisus bei sutartis;
8.2.11. Paskolos gavėjas sprendimą sudaryti Paskolos sutartį priėmė apgalvotai, bei atsakingai, ir pareiškia, kad turėjo ir galėjo konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Paskolos sutarties sudarymo ir joje nurodytų įsipareigojimų vykdymo. Paskolos gavėjas susipažino su Paskolos sutarties sąlygomis, jas supranta, o atlikdamas Paskolos sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;
8.2.12. Paskolos gavėjas kaups, saugos ir Operatoriaus prašymu pateiks dokumentus ir informaciją įrodančia, kad pagal Paskolos sutartį gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį.
8.3. Laikoma, kad šių Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nurodyti Paskolos gavėjo patvirtinimai ir garantijos yra visa apimtimi Paskolos gavėjo pakartojami Specialiosiose sąlygose (Paraiškoje). Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui, jei Paskolos sutarties galiojimo metu dėl bet kokių aplinkybių kuris nors Paskolos gavėjo patvirtinimas ir (arba) garantija taptų iš esmės netiksli ar neteisinga. Šių Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nurodytų patvirtinimų ir garantijų laikymasis yra esminė Paskolos sutarties sąlyga; Paskolos gavėjui nesilaikius / pažeidus nors vieną iš minėtame punkte nurodytų jo pareiškimų ir garantijų, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės (laikydamasis Bendrųjų sąlygų 10 skirsnyje nustatytos procedūros), reikalauti nedelsiant grąžinti Paskolos sumą, atlikti kitus mokėjimus bei atlyginti dėl Paskolos sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

9. Papildomi Paskolos gavėjo įsipareigojimai

9.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja:
9.1.1. ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Aukciono (sėkmingo Paraiškos finansavimo pabaigos) įkeisti Operatoriui Paskolos davėjų naudai nekilnojamąjį turtą ir (ar) kitą turtą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į aplinkybes minėtas terminas Operatoriaus sprendimu gali būti papildomai pratęstas, tačiau bet kuriuo atveju bendras nekilnojamojo turto ir (ar) kito turto įkeitimui skirtas terminas neturi viršyti 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo Aukciono pabaigos.
9.1.2. sudaryti įkeičiamo turto (išskyrus žemės sklypą) draudimo sutartį, pagal kurią naudos gavėju būtų Operatorius ir užtikrinti draudiminės apsaugos galiojimą iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo momento;
9.1.3. gautą Paskolos sumą naudoti tik pagal Specialiosiose sąlygose numatytą paskirtį. Operatoriui pareikalavus, pateikti per Operatoriaus nustatytą protingą terminą Paskolos sumos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus Operatoriui priimtina forma ir sąlygomis. Paskolos gavėjas privalo saugoti visus dokumentus, pagrindžiančius Paskolos sumos panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, ne mažiau kaip 3 metus nuo projekto, kuriam buvo pritraukta Paskolos suma, užbaigimo. Aiškumo dėlei akcentuojama, kad Paskolos gavėjui Paskolos sumą (ar jos dalį) naudojant (panaudojus) ne pagal tikslinę paskirtį, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės (laikydamasis Bendrųjų sąlygų 10 skirsnyje nustatytos procedūros) ir reikalauti grąžinti Paskolos sumą, Palūkanas už visą Paskolos sutartyje numatytą terminą, kitas pagal šią Paskolos sutartį priskaičiuotas sumas ir atlyginti dėl Paskolos sutarties nutraukimo ir (ar) netinkamo Paskolos sumos panaudojimo patirtus nuostolius. Be to, Paskolos gavėjui per Operatoriaus nurodytą protingą terminą nepateikus dokumentų, kurie aiškiai pagrįstų Paskolos sumos (ar jos dalies) naudojimą pagal paskirtį, savaime laikoma, kad Paskolos gavėjas Paskolos sumą panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį ir Operatorius įgyja šiame punkte numatytas teises (teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį dėl Paskolos gavėjo kaltės).
9.1.4. iki Paskolos grąžinimo grafike numatyto galutinio termino grąžinti Paskolos sumą, mokėti už naudojimąsi Paskola Palūkanas, o negrąžinus Paskolos, jos dalies ar Palūkanų pagal Paskolos grąžinimo grafiką, įsipareigoja mokėti delspinigius bei kitus Platformoje skelbiamus mokesčius;
9.1.5. iki Paskolos sumos išmokėjimo termino pateikti Operatoriui visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei suteiktas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Paraiškai, Pasiūlymui, Aukcionui, Paskolos sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui;
9.1.6. iškilus grėsmei, kad Paskolos suma nebus laiku ir tinkamai grąžinta, sumažėjus Skolos ir įkeisto turto vertės santykiui ar jam tapus nelikvidžiu, pablogėjus Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto finansinei būklei, ar Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant kitų įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Operatoriaus rašytiniu reikalavimu pateikti papildomą Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę arba grąžinti Paskolos sumą ir visas su ja susijusias sumas per Operatoriaus nustatytą terminą nelaukiant Paskolos sumos grąžinimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką termino pabaigos arba pateikti dokumentus, paneigiančius ir pašalinančius Operatoriaus identifikuotas grėsmes;
9.1.7. užtikrinti Operatoriaus galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą, įkeistą turtą, Operatoriaus atstovui atvykus į Paskolos gavėjo buveinės vietą ar įkeisto turto buvimo vietą;
9.1.8. be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo: (i) neteikti laidavimų bei garantijų, neįkeisti savo turto tretiesiems asmenims; (ii) nesuvaržyti Apsunkinimais įkeisto turto; (iii)  neimti ir (ar) nesuteikti bet kokio dydžio ar tipo paskolų ar kreditų Paskolos gavėjo vardu.
9.1.9. iš anksto informuoti Operatorių apie buveinės pakeitimą, finansinės būklės pablogėjimą, pajamų svyravimus, numatomus atsiskaitymo uždelsimus ir apie visus kitus svarbesnius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos įsipareigojimų, kylančių iš ir (arba) susijusių su Paskolos sutartimi, vykdymui;
9.1.10. nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo raštu pranešti Operatoriui, jei: (i) negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių mokėjimų pagal Paskolos sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitus Paskolos sutartyje numatytus įsipareigojimus; (ii) įkeistas turtas yra sugadintas ar sunaikintas ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė; (iii) priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo; (iv) pasikeitė bet kokia Paskolos gavėjo kontaktinė informacija; (v) Paskolos sumą planuojama panaudoti ne tam tikslui, kuri buvo nurodyta Paraiškoje; (vi) pasunkėja arba gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė padėtis (pvz. naujai prisiimti skoliniai įsipareigojimai); (vii) atsiranda bet kokia aplinkybė dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas; (vii) atsiranda bet koks arbitražinis, teisminis ir (arba) kitas procesas (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo padėtį;
9.1.11. savo lėšomis padengti Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Paskolos sutarties sudarymo ir/ar su Paskolos sutarties sudarymu susijusias išlaidas;
9.1.12. vykdyti kitus įsipareigojimus, kylančius iš ir (arba) susijusius su Paskolos sutartimi.
9.2. Nepranešimas apie šių Bendrųjų sąlygų 9.1.9 – 9.1.10 punktuose nurodytas aplinkybes laikomas esminiu Paskolos sutarties pažeidimu. Operatorius, sužinojęs, kad egzistuoja šiuose punktuose nurodytos aplinkybės, o Paskolos gavėjas apie jas nėra pranešęs, turi teisę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant Paskolos sutarties nutraukimą, Paskolos gavėjo veiklos Platformoje suspendavimą ir (arba) pašalinimą iš Platformos ir kt.

10. Paskolos sutarties nutraukimas. Išieškojimas. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas

10.1. Operatorius gali sukurti Platformoje galimybę Paskolos davėjams Antrinėje rinkoje perleisti savo turimas Reikalavimo teises.
10.2. Paskolos gavėjas sutinka, kad jo atžvilgiu turimos Reikalavimo teisės Paskolos davėjo galės būti perleidžiamos Antrinėje rinkoje.
10.3. Siekdamas perleisti turimas Reikalavimo teises Antrinėje rinkoje Paskolos davėjas:
10.3.1. privalo sutikti su Platformoje skelbiamomis Reikalavimo teisės perleidimo sutarties bendrosiomis sąlygomis;
10.3.2. savo Naudotojo paskyroje gali pasirinkti savo turimas ir siekiamas perleisti Reikalavimo teises, nurodyti perleidimo kainą ir pateikti šių Reikalavimo teisių perleidimo paraišką (ofertą) Platformoje.
10.4. Antrinėje rinkoje įvykus Reikalavimo teisės perleidimui asmuo perėmęs Reikalavimo teisę laikomas nauju Paskolos davėju pagal Paskolos sutartį (Paskolos gavėjas įsipareigojimus privalo vykdyti šiam naujam Paskolos davėjui).
10.5. Reikalavimų teisių perleidimo Antrinėje rinkoje faktas nedaro jokios įtakos Paskolos gavėjo prisiimtiems įsipareigojimams pagal šią Paskolos sutartį, taip pat šių įsipareigojimų vykdymui, vykdymo būdui ir (ar) vykdymo tvarkai.

11. Investicijos perkėlimas

11.1. Operatorius Paskolos davėjams gali suteikti galimybę Platformoje atlikti Investicijos perkėlimą (kaip tai numatyta Platformos sutartyje). Atliekant Investicijos perkėlimą Paskolos davėjas gali Paskolos gavėjo Grąžintiną sumą pagal ankstesnę Paskolos sutartį perkelti (t. y. panaudoti kaip naują investiciją) į naują to paties Paskolos gavėjo refinansavimo tikslu sudaromą Paskolos sutartį. Investicijų perkėlimas atliekamas Platformos sutartyje nustatyta tvarka.
11.2. Paskolos davėjui pasirinkus Investicijos perkėlimą, sėkmingai pasibaigus refinansavimo Aukcionui, sudarius nauja refinansavimo Paskolos sutartį ir pagal ją Paskolos gavėjui išmokėjus refinansavimo Paskolos sumą (jos dalį), Paskolos gavėjo įsipareigojimai tokio Paskolos davėjo atžvilgiu pagal ankstesnę (refinansuojamą) Paskolos sutartį pasibaigia. Atitinkamai, tokiam Paskolos davėjui priklausiusi Gražintina suma pagal ankstesnę (siekiamą refinansuoti) Paskolos sutartį tampa Paskolos gavėjui naujai paskolinta suma pagal naujai sudarytą refinansavimo Paskolos sutartį.

12. Paskolos sutarties nutraukimas. Išieškojimas. Automatinis Reikalavimo teisės perėmimas

12.1. Žemiau nurodomi juridiniai faktai laikomi Paskolos sutarties nutraukimo pagrindais:
12.1.1. Mokėjimo prievolės pažeidimas. Paskolos gavėjas Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka nesumoka bet kokios pagal Paskolos sutartį mokėtinos sumos Paskolos sutartyje nustatytu terminu ir neištaiso pažeidimo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo;
12.1.2. Įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį pažeidimas. Paskolos gavėjas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų 9.1 punkte numatytus įsipareigojimus ir tokio pažeidimo neištaiso per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie įsipareigojimo pažeidimą pateikimo; jei tokio pažeidimo ištaisyti objektyviai nebeįmanoma (arba nebėra prasmės), 7 (septynių) kalendorinių dienų termino Operatorius nesuteikia ir šiuo Paskolos sutarties nutraukimo pagrindu gali remtis iškart;
12.1.3. Įkeisto turto vertės ir skolos santykio nesilaikymas. Paskolos gavėjas nustatyta tvarka neįvykdo šių Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte numatytų įsipareigojimų, susijusių su įkeisto turto ir skolos santykiu;
12.1.4. Paskolos gavėjo patvirtinimų ir garantijų pažeidimas. Paaiškėja, kad bet kuris iš Bendrųjų sąlygų 8.2 punkte numatytų Paskolos gavėjo patvirtinimų bei garantijų yra neteisingas, klaidinantis arba yra nebeišpildomas;
12.1.5. Kiti pažeidimai. Paskolos gavėjas ir (arba) Susiję asmenys įvykdo esminį savo įsipareigojimų, kylančių iš Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų Specialiosiose sąlygose nurodytų bei su Paskolos sutartimi susijusių sandorių ar susitarimų, pažeidimą;
12.1.6. Nemokumas. Paskolos gavėjas arba bet kuris Susijęs asmuo tampa nemokus arba pagal taikytinus teisės aktus paskelbia apie savo nemokumą;
12.1.7. Valdžios institucijų veiksmai. Kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas ar bet kuris Susijęs asmuo tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Paskolos sutarties, Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių ar kitų Specialiosiose sąlygose nurodytų sandorių;
12.1.8. Teisminiai ginčai. Paskolos gavėjo ar kurio nors Susijusio asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė ar arbitražo procedūra, kuri, Operatoriaus nuomone, gali turėti esminės neigiamos įtakos tinkamam Paskolos sutarties sąlygų vykdymui;
12.1.9. Paskolos sumos neišmokėjimas. Visa Paskolos suma neišmokama iki Specialiosiose sąlygose nustatyto Paskolos išmokėjimo termino pabaigos;
12.1.10. Kitų paskolos sutarčių pažeidimas. Jei tas pats įkeistas turtas prieš sudarant Paskolos sutartį taip pat buvo įkeistas tiems patiems Paskolos davėjams (ar kitiems paskolos davėjams) ir (ar) Operatoriui pagal kitą paskolos sutartį, tokios kitos paskolos sutarties nutraukimo pagrindo atsiradimas yra ir šios Paskolos sutarties nutraukimo pagrindas;
12.1.11. Iš anksto numatomas Paskolos sutarties neįvykdymas. Iš konkrečių aplinkybių, Operatoriaus pagrįsta nuomone, galima iš anksto matyti, kad Paskolos gavėjas neįvykdys arba netinkamai vykdys Paskolos sutartį.
12.2. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų (-ų) įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius), nurodytus Paskolos sutartyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais, bei mokesčius, apskaičiuotus Paslaugų įkainių pagrindu, skelbiamų Platformoje. Paskolos gavėjas taip pat privalo atlyginti visus dėl tokio Paskolos sutarties nutraukimo trečiųjų asmenų (įskaitant ir Paskolos gavėjus, Operatorių) patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Taip pat, Paskolos gavėjui deklaruojant, kad jis įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių, Operatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis pažeidimas). Operatorius elektroniniu laišku ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui Specialiosiose sąlygose nurodytu Paskolos gavėjo el. pašto ir (ar) buveinės adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Paskolos sutarties nutraukimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po jo išsiuntimo (siunčiant elektroniniu paštu) arba trečią darbo dieną po išsiuntimo (siunčiant registruotu arba kurjeriniu paštu).
12.3. Operatoriui (jo pagrįstu vertinimu) nustačius bent vieną iš šių Bendrųjų sąlygų 12.1 punkte nurodytų Paskolos sutarties nutraukimo pagrindų, Operatorius turi teisę, pateikdamas Paskolos gavėjui pranešimą šių Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka, nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti, kad Paskolos gavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos sumokėtų visą negrąžintą Paskolos sumą, mokėtinas Palūkanas ir visas kitas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas. Paskolos gavėjas tokiu atveju taip pat privalo papildomai sumokėti Operatoriui 5% (penkių procentų) dydžio Paskolos sumos Paskolos sutarties nutraukimo mokestį (vienkartinį). Visais atvejais Paskolos sutartis laikoma nutraukta ir šiame punkte nurodytos sumos tampa mokėtinos nuo Operatoriaus išsiųsto pranešimo gavimo dienos (o tais atvejais, kai išsiųstame pranešime atskirai nurodoma vėlesnė Paskolos sutarties nutraukimo diena – nuo tokios nurodytos dienos). Paskolos gavėjas taip pat privalo atlyginti visus dėl tokio Paskolos sutarties nutraukimo trečiųjų asmenų (įskaitant ir Paskolos gavėjus, Operatorių) patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
12.4. Siekdamos išvengti bet kokių abejonių, Paskolos davėjas šiuo aiškiai suteikia įgaliojimą Operatoriui jo (Paskolos davėjo) vardu nutraukti Paskolos sutartį su Paskolos gavėju Paskolos sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat veikti kaip Paskolos davėjų atstovui, vykdančiam išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą. Toks Paskolos davėjo įgaliojimas įsigalioja nuo Paskolos sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja iki Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo momento.
12.5. Operatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolos sumą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą šių Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka, nenutraukia delspinigių skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas pilnai neatsiskaitys su Paskolos davėjais.
12.6. Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad nutraukus Paskolos sutartį Operatorius gali savo nuožiūra arba: (i) perimti Paskolos davėjo (-ų) Reikalavimo teises šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, arba (ii) veikti kaip Paskolos davėjo (-ų) atstovas, vykdantis išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą. Šiuo tikslu Operatoriui taip pat pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Paskolos davėjo (-ų) interesams ir administruoti skolos grąžinimą.
12.7. Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjų (t. y. kreditorių) atstovas, turi visas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas, ir šiuo tikslu joks atskiras įgaliojimas ar kitas savo turinio tapatus dokumentas neprivalo būti atskirai sudaromas.
12.8. Automatinis Paskolos davėjų Reikalavimo teisės perėmimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta po to, kai Operatorius išsiunčia Paskolos gavėjui Platformos duomenų bazėje turimu el. paštu ir (arba) registruotu ir (arba) kurjeriniu paštu Paskolos gavėjo nurodytos buveinės adresu pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą ir Reikalavimo teisės perėmimą. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas atliekamas su atidėtu mokėjimu, kuris reiškia, kad Operatorius sumokės Paskolos davėjams Reikalavimo teisės perėmimo kainą, lygią lėšoms, atgautoms iš Paskolos gavėjo išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose (toliau – Automatinis reikalavimo teisės perėmimas) Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos davėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės. Visais atvejais, Operatoriui perimant reikalavimo teises Automatinio reikalavimo teisių perėmimo būdu, kartu perduodamos ir visos reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant bet neapsiribojant hipotekos / įkeitimo teises. Jei tai reikalinga, Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės perleidžiamos notarinio sandorio būdu, Operatoriui tinkamu laiku, Operatoriaus pasirinktame notarų biure. Paskolos davėjai įsipareigoja atlikti visus reikalingus veiksmus (pavyzdžiui, išduoti reikalingą įgaliojimą, patvirtinimą ar kitokį dokumentą, atvykti į Operatoriaus nurodytą vietą ar pan.), jeigu tokių veiksmų poreikis iškiltų ir nepakaktų šiomis Bendrosiomis sąlygomis ar kitomis su Paskolos sutartimi susijusiomis sutartimis išduotų įgaliojimų, per Operatoriaus nurodytą terminą.
12.9. Operatorius, Automatinio reikalavimo teisės perėmimo tvarka perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Paskolos davėjui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Paskolos davėjas su tuo sutinka, tai patvirtina ir pareiškia, jog supranta ir žino apie skolinimo rizikas, su kuriomis sutinka.
12.10. Automatinio reikalavimo teisės perėmimo tikslas yra suteikti teisinę galimybę Operatoriui užtikrinti Paskolos davėjo interesus ir vykdyti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad Paskolos gavėjas tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, bei vykdyti priverstinį išieškojimą pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorius (įskaitant išieškojimą iš įkeisto nekilnojamojo daikto (hipotekos objekto) pagal hipotekos sandorį ir (ar) kito įkeisto turto). Paskolos davėjas patvirtina, kad Automatinio reikalavimo teisės perėmimo būdu įvykęs Reikalavimo teisės perleidimas yra neterminuotas ir neatšaukiamas.
12.11. Paskolos davėjas patvirtina, kad įvykus Automatiniam reikalavimo teisės perėmimui arba vykdant išieškojimą Paskolos davėjo vardu, Operatorius turės savo vardu (su neribota teise perįgalioti pasirinktą trečiąjį asmenį) pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant vykdomojo rašto gavimą, pateikimą jį vykdymui, kreiptis į institucijas ir įstaigas, teikti prašymus, gauti pagal pateiktus prašymus dokumentus, kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdyti derybas su Paskolos gavėju.
12.12. Operatoriui šios Paskolos sutarties nustatyta tvarka vienašališkai nutraukus Paskolos sutartį su Paskolos gavėju, Operatorius, veikdamas kaip Paskolos davėjo (-ų) atstovas, po pranešimo dėl Paskolos sutarties nutraukimo išsiuntimo turi teisę Paskolos gavėjui papildomai teikti raginimus sumokėti visas mokėtinas sumas (Paskolos sumą, Palūkanas, netesybas bei kitus mokėjimus, atlyginti nuostolius ir kt.) ir (ar) šias sumas išieškoti teismine ar neteismine tvarka. Operatorius turi teisę perįgalioti atstovauti Paskolos davėjo (-ų) interesus teisme (ar kitose institucijose, jei sumos išieškomos neteismine tvarka) tretiesiems asmenims.
12.13. Operatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti savo teisėmis pagal Paskolos sutartį bei Prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorius (įskaitant hipotekos sandorį) ir naudotis turimais dokumentais, ir Operatoriaus turima informacija apie Paskolos gavėją. Operatorius vykdo priverstinį išieškojimą iš įkeisto nekilnojamojo daikto (hipotekos objekto) pagal hipotekos sandorį ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus hipotekos sandoryje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
12.14. Operatorius turi teisę perduoti įsipareigojimų išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir (arba) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.
12.15. Tiek Paskolos gavėjas, tiek ir Paskolos davėjas patvirtina, kad nei vieno iš jų asmuo (t. y. Paskolos gavėjui – Paskolos davėjo asmuo; Paskolos davėjui – Paskolos gavėjo asmuo) vienas kitam neturi esminės reikšmės.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Operatoriaus dalyvavimas. Šalys susitaria, kad Operatorius dalyvauja Paskolos sutartyje ne kaip paskolinės prievolės šalis, o tik kaip asmuo, atliekantis Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
13.2. Pranešimai. Visi pranešimai, prašymai ir kita informacija pagal Paskolos sutartį sudaromi ir pateikiami per kurjerį ar paštu registruotu laišku arba siunčiami elektroniniu paštu. Kai korespondencija (i) siunčiama kurjeriniu arba registruotu paštu, laikoma, kad ji yra gauta 3 (trečią) darbo dieną po išsiuntimo; (ii) siunčiama el. paštu, laikoma, kad ji yra gauta praėjus 24 valandoms po išsiuntimo. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie pasikeitusius rekvizitus (įskaitant Paysera sąskaitos numerį). Operatorius visus pranešimus, skirtus Naudotojui, siunčia Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu. Operatorius taip pat turi teisę pateikti Paskolos gavėjui ir Paskolos davėjams pranešimus ar kitokį susirašinėjimą Naudotojo paskyroje (tokiu atveju yra laikoma, kad korespondencija yra gauta praėjus 24 valandoms po išsiuntimo). Naudotojas įsipareigoja kiekvieną dieną reguliariai tikrinti Operatoriui nurodytą savo elektroninio pašto adresą bei Naudotojo paskyrą ir prisiima visas rizikas susijusias su tuo, kad ne dėl Operatoriaus kaltės Operatoriaus išsiųsti pranešimai laiku nepateks į Naudotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir (arba) Naudotojas dėl bet kokių kitų priežasčių jų negaus ir (arba) neperskaitys.
13.3. Konfidencialumas. Paskolos sutartis, jos priedai ir visa su Paskolos sutartimi susijusi konfidencialaus pobūdžio informacija bei dokumentai yra laikomi konfidencialiais ir negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus, jeigu tokio atskleidimo reikalauja teisės aktai arba tai reikalinga tinkamam šalies teisių ir (arba) įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos sutarties, įvykdymui.
13.4. Galiojimas. Paskolos sutartis įsigalioja nuo Paskolos sumos Paskolos gavėjui išmokėjimo dienos pagal šių Bendrųjų sąlygų 3.3 punktą ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos sutarties, įvykdymo dienos.
13.5. Pakeitimai. Paskolos sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti sudaromi atskiru šalių susitarimu elektroniniu būdu arba kitu šalių sutartu būdu. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas ir apie tai pranešti Platformoje. Esant esminiam Bendrųjų sąlygų pakeitimui, Operatorius praneša apie įvykusį pakeitimą kiekvienam Naudotojui jo nurodytu el. paštu. Naudotojas turi teisę nesutikti su esminiais pakeitimais ir nustoti naudotis Platforma apie tai informuodamas Operatorių elektroniniu paštu. Tolesnis nesinaudojimas Platforma neturi įtakos Naudotojo teisėms ir pareigoms tų Paskolos sutarčių atžvilgiu, kurios buvo sudarytos iki nesutikimo su esminiais pakeitimais. Bendrųjų sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Platformoje dienos arba po el. laiške nurodyto termino ir galioja visiems Naudotojams, kurie naudojasi Platforma ir visiems sandoriams, sudarytiems per Platformą. Visi Paskolos sutarties papildymai, pakeitimai ar priedai turi tokią pačią teisinę galią ir yra neatskiriama Paskolos sutarties dalis. Operatorius kiekvienu atveju turi teisę vienašališkai nuspręsti, ar atliktas pakeitimas yra esminis.
13.6. Nuostatų neatskiriamumas. Jei kuri nors Paskolos sutarties nuostata yra kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos Paskolos sutarties nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri Paskolos sutarties nuostata, pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Šalys pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas Paskolos sutarties nuostatas teisėtomis, galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų kiek galima artimesnės šalių ketinimui, egzistavusiam Paskolos sutarties sudarymo metu.
13.7. Reikalavimo teisių perleidimas. Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjai sutinka, kad Operatorius gali perleisti Paskolos davėjų skolinį reikalavimą pagal šią Paskolos sutartį tretiesiems asmenims. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjai gali perleisti Paskolos davėjų skolinį reikalavimą pagal šią Paskolos sutartį tretiesiems asmenims.
13.8. Taikytina teisė. Paskolos sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
13.9. Ginčų sprendimas. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Paskolos sutarties, nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme, priklausomai nuo ginčo pobūdžio ir sumos.
13.10. Kitos nuostatos. Šioje Paskolos sutartyje neaptarti klausimai yra reguliuojami Platformos sutartyje (kuri taikoma Paskolos sutarčiai) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 6 d.

Pavyko

  • Investuokite nuo100€
  • Vidutinė grąža 13.17%
  • Išskirtiniai investiciniai pasiūlymai
  • Investicijos apsaugotosNT įkeitimu